Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003

Extract


Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003

l_03020090131bg00160099.pdf

L 30/16 Официален вестник на Европейския съюзBG

31.1.2009 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 73/2009 НА СЪВЕТА

от 19 януари 2009 г.

за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско-стопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, заизменение на регламенти (EО) No 1290/2005, (EО) No 247/2006, (EО) No 378/2007 и за отмяна на

Регламент (ЕО) No 1782/2003

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,и по-специално членове 36 и 37 и член 299, параграф 2 отнего,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г., ипо-специално параграф 6 от Протокол No 4 относно памука,приложен към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Ев...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company