Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003

 
FREE EXCERPT

l_03020090131bg00160099.pdf

L 30/16 Официален вестник на Европейския съюзBG

31.1.2009 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 73/2009 НА СЪВЕТА

от 19 януари 2009 г.

за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско-стопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, заизменение на регламенти (EО) No 1290/2005, (EО) No 247/2006, (EО) No 378/2007 и за отмяна на

Регламент (ЕО) No 1782/2003

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,и по-специално членове 36 и 37 и член 299, параграф 2 отнего,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г., ипо-специално параграф 6 от Протокол No 4 относно памука,приложен към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически исоциален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3),

като има предвид, че:

(1) Реформите в Общата селскостопанска политика (ОСП), покоито беше постигнато съгласие през 2003 г. и 2004 г.,включваха разпоредби, които да оценят тяхната ефектив-ност. В този контекст, на 20 ноември 2007 г. Комисиятапредстави на Европейския парламент и на Съветасъобщение "Подготовка за "здравна картина" на реформатана Общата селскостопанска политика". Следва да бъдатвзети предвид това съобщение и последвалите обсъжданияпо основните елементи от него в Европейския парламент,Съвета, Европейския икономически и социален комитет иКомитета на регионите, както и многобройните мнения,получени от общественото допитване.

(2) Опитът...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL