Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (1)

Extract


Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (1)

26.2.2009 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 54/1

I

(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 152/2009 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2009 година

за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) No 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 11, параграф 4, букви а), б) и в) от него,

като има предвид, че:

(1) За прилагането на Директива 70/373/ЕИО в съответствие с член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 822/2004 са били приети и остават в сила следните актове:

- Първа директива 71/250/ЕИО на Комисията от 15 юни 1971 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (2);

- Втора директива 71/393/ЕИО на Комисията от 18 ноември 1971 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (3);

- Трета директива 72/199/ЕИО на Комисията от 27 април 1972 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (4);

- Четвърта директива 73/46/ЕИО на Комисията от 5 декември 1972 г. относно установяване на

общностни методи за анализ за официален контрол на храни за животни (5);

- Първа директива 76/371/ЕИО на Комисията от 1 март 1976 г. относно установяване на общностни методи за вземане на проби за официалния контрол на храните за животни (6);

- Седма директива 76/372/ЕИО на Комисията от 1 март 1976 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (7);

- Осма директива 78/633/ЕИО на Комисията от 15 юни 1971 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (8);

- Девета директива 81/715/ЕИО на Комисията от 31 юли 1981 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (9);

- Десета директива 84/425/ЕИО на Комисията от 25 юли 1984 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (10);

- Директива 86/174/ЕИО на Комисията от 9 април 1986 г. относно установяване на метода за изчисля-ване на енергийната стойност на комбинирани храни за домашни птици (11).

(1) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. (2) ОВ L 155, 12.7.1971 г., стр. 13. (3) ОВ L 279, 20.12.1971 г., стр. 7. (4) ОВ L 123, 29.5.1972 г., стр. 6.

(5) ОВ L 83, 30.3.1973 г., стр. 21. (6) ОВ L 102, 15.4.1976 г., стр. 1. (7) ОВ L 102, 15.4.1976 г., стр. 8. (8) ОВ L 206, 29.7.1978, стр. 43. (9) ОВ L 257, 10.9.1981 г., стр. 38. (10) ОВ L 238, 6.9.1984 г., стр. 34. (11) ОВ L 130, 16.5.1986 г., стр. 53.

L 54/2 BG Официален вестник на Европейския съюз 26.2.2009 г.

- Единадесета директива 93/70/ЕИО на Комисията от 28 юли 1993 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (1);

- Дванадесета директива 93/117/ЕИО на Комисията от 17 декември 1993 г. относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни (2);

- Директива 98/64/ЕО на Комисията от 3 септември 1998 г. относно установяване на общностни методи за анализ за определяне съдържанието на аминокисе-лини, сурови масла и мазнини и олахиндокс в храните за животни и за изменение на Директива 71/393/ ЕИО (3);

- Директива 1999/27/ЕО на Комисията от 20 април 1999 г. относно установяване на общностни методи за анализ при дозирането на ампролиум, диклазурил и карбадокс в храните за животни, за изменение на директиви 71/250/ЕИО, 73/46/ЕИО и за отмяна на Директива 74/203/ЕИО (4)

- Директива 1999/76/ЕО на Комисията от 23 юли 1999 г. относно установяване на общностни методи за анализ за дозиране на натриев лазалоцид в храните за животни (5).

- Директива 2000/45/ЕО на Комисията от 6 юли 2000 г. относно установяване на общностни методи за анализ с оглед определяне на витамин А, витамин Е и триптофан в хра...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company