*Regulamentul (CE) nr. 1392/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce privește transmiterea datelor referitoare la conturile naționale (1)

Extract


 *Regulamentul (CE) nr. 1392/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce privește transmiterea datelor referitoare la conturile naționale (1)

I

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (CE) NR. 1392/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S

, I AL CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce prives,te transmiterea datelorreferitoare la conturile naționale

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN S, I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, înspecial articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251din tratat (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie1996 privind sistemul european de conturi naționale s

,i

regionale din Comunitate (3) cuprinde cadrul de referințăconstând în standarde, definiții, clasificări s

,i norme conta-bile comune de întocmire a conturilor statelor membrepentru cerințele statistice ale Comunității, astfel încât să seobțină rezultate comparabile între statele membre. Sistemul european de conturi 1995, instituit prin respectivulregulament, este cunoscut sub denumirea de "ESA 95".

(2) Pentru aplicarea politicii monetare în cadrul Uniunii economice s

,i monetare (UEM), în vederea coordonării eficacea politicilor economice s

,i pentru scopurile urmărite prinpoliticile structurale s

,i macroeconomice este necesar unansamblu cuprinzător de date referitoare la conturile naționale care să fie comparabile, pertinente s

,i disponibile în

timp util.

(3) Anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 cuprinde un setde tabele cu date referitoare la conturile naționale care trebuie să fie transmise Comunității la anumite termene prestabilite. În plus, următoarele regulamente prevăd faptul căo serie de date suplimentare trebuie să fie transmise cătreComisie: Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE)nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termenscurt ale finanțelor publice (4), Regulamentul (CE)nr. 1221/2002 al Parlamentului European s

,i al Consiliuluidin 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice (5), Regulamentul (CE)nr. 501/2004 al Parlamentului European s

,i al Consiliului,din 10 martie 2004, privind conturile financiare trimestriale pentru administrația publică (6), Regulamentul (CE)nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea s

,i transmiterea datelor referitoare la datoria publicătrimestrială (7) s

,i Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European s

,i al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor trimestriale nefinanciare pesector instituțional (8). Prezentul regulament nu acoperădatele incluse în regulamentele menționate, însă ansamblultabelelor s

,i datelor prevăzute în toate cele s,ase regulamentemenționate în prezentul considerent constituie programulcomplet de transmitere a datelor referitoare la conturilenaționale.

(1) JO C 55, 7.3.2006, p. 61.(2) Avizul Parlamentului European din 25 aprilie 2007 (nepublicat încăîn Jurnalul Oficial) s

,i Decizia Consiliului din 22 octombrie 2007.(3) JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prinRegulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European s

,ial

Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(4) JO L 29, 4.2.2000, p. 4.(5) JO L 179, 9.7.2002, p. 1.(6) JO L 81, 19.3.2004, p. 1.(7) JO L 233, 2.7.2004, p. 1.(8) JO L 191, 22.7.2005, p. 22.

(4) Programul de transmitere a datelor referitoare la conturilenaționale ar trebui să fie actualizat, astfel încât să ținăseama de nevoile evolutive ale utilizatorilor s

,i de noile priorități de politică publică, precum s

,i de dezvoltarea de noiactivități economice în Uniunea Europeană.

(5) Programul de transmitere a datelor referitoare la conturilenaționale ar trebui să ia în considerare schimbările politices,i statistice fundamentale, survenite în unele state membreîn decursul perioadelor de referință ale programului.

(6) Raportul Comitetului economic s,i financiar privind stadiul

obligațiilor în materie de informare în cadrul UEM din25 mai 2004, aprobat de Consiliu la 2 iunie 2004, a subliniat necesitatea modificării programului de transmitere,astfel &i...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company