Balkan Journal of Interdisciplinary Research

Publisher:
International Institute For Private Commercial And Competition Law (IIPCCL)
Publication date:
2020-09-18
ISBN:
2410-759X

Latest documents

 • The impact of the environmental factors to the growth of small businesses - The case of Kosovo
 • Kointegrimi mes Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe shkallës së papunësisë si dhe vlefshmëria e Ligjit të Okun-it në ekonominë shqiptare: Analizë empirike me të dhëna për periudhën kohore 1991-2019
 • Burokracia dhe demokracia: marrëdhënia që ndikon në administrimin publik
 • Aktorët e së drejtës ndërkombëtare tregtare

  Punimi u përqëndrua në përshkrimin e aktorëve, statusin e tyre juridik dhe detyrimet ndaj shtetit dhe organizatave ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha në mënyrën se si këta aktorë ndërveprojmë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Për realizimin e këtij punimi u përdor metodologjia cilësore, analitike. Punimi trajtoi disa çështje kryesore, së pari trajtoi shkurtimisht historikun e të drejtës ndëkombëtare tregëtare, cilat janë institucionet kryesore udhëheqeëse, burimet e të drejtës ndërkombëtare tregtare si dhe aktorët kryesorë. Punimi po ashtu trajtoi përciptazi edhe modernizmin dhe harmonizimin e ligjit ndërkombëtar tregëtar i cili është një proces i vazhdueshëm dhe i nevojshëm. Pika kryesore e punimit ishte diskutimi dhe analiza lidhur me ndërlidhjen e aktorëve në të drejtën ndërkombëtare tregtare, e cila siç përmendëm edhe më sipër, mund të konsiderohet si një sistem shumë-aktorësh, në kuptimin që prodhohet nga aktorë të ndryshëm, në nivele të ndryshme të qeverisjes, dhe në forma të ndryshme. Pjesa e fundit e punimit trajtoi përfundimet kryesore të punimit, i cili doli në konkluzionin se kur bëhet fj alë për aktorët kryesorë të së drejtës ndërkombëtare tregtare të cilët janë ata privatë dhe publike, ndërlidhja e tyre mund të identifikohet si një tendencë e mbështetjes për rregullim në të drejtën tregtare ndërkombëtare për aktorët privatë dhe shikimi i rolit të aktorëve publik thjesht në korrigjimin e ndikimit negativ të marrëdhënieve tregtare ndërkombëtare në tregje. Fjale Kyce: E drejta, BE, Marredhenie tregtare.

 • Përgjegjësia Deliktore në Sport: Aspekt Krahasues mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës

  E drejta sportive dhe përgjegjësia deliktore? Çka i bashkon këto dy fusha dhe ku ngërthehen mes vete? E drejta e një personi për të ushtruar hobin e tij /saj apo thjeshtë për të përcjellur një ngjarje sportive a duhet të ketë limite dhe nëse po, deri ku shkojnë këto limite? A shkakton përgjegjësi deliktore mospërmbajtja e rregullave gjatë ushtrimit të sportit apo përcjelljes së saj, dhe mbi të gjitha cilat janë këto rregulla? Ky punim synon të i përgjigjet këtyre pyetjeve duke bërë krahasimin mes përgjegjësisë deliktore të sportit në të drejtën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës. Për të kuptuar më mirë këtë institut të së drejtës, do të analizohet normatizimi i kësaj përgjegjësie në të dy shtetet dhe praktikimi i saj. Fjalët kyce: Përgjegjësia deliktore, dëmi, veprimtaria e rrezikshme dhe dëmshpërblimi.

 • Qëndrimi i Mehdi Frashërit ndaj politikës italiane në Shqipëri
 • Provokimi si një veprim që simulon një krim dhe vlerat e provave të përfituara në raste të tilla

  Parashikimi i veprimeve simuluese në legjislacionin tonë solli rritjen e efektivitetit të luft ës kundër krimit të organizuar, por njëkohësisht u shoqërua dhe me efekte negative, pasi në praktikë ka pasur raste që blerësi i simuluar të ketë tejkaluar kërkesat e parashikuara nga ligji. Institucionet shtetrore janë garant i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe nuk u lejohet të provokojnë krime që objektivisht nuk do të ishin kryer pa ndërhyrjen e tyre. Detyrë e tyre është goditja dhe parandalimi i krimit dhe jo krij imi i situatës dhe lehtësimi i kushteve për të kryer krim. Kodi i Procëdurës Penale i ka lënë hapësirë të lirë individit për të investiguar një fakt kriminal të kryer nga ana e një individi tjetër, qoft ë edhe duke e provokuar këtë të fundit të kryejë një krim. Pikërisht punimi fokusohet në trajtimin e konceptit juridik të veprimeve provokuese. Ato konsiderohet aktiviteti i cili ushtrohet nga ana e agjentit të policisë me qëllim zbulimin e autorëve të mundshëm të një krimi, por duke i nxitur dhe shtyrë ata të kryejnë veprime kriminale, të cilat nuk do t’i kishin kryer në qoft ëse nuk do të kishte qenë vendosmëria dhe nxitja e agjentit për t’i kryer ato. Në punim i jepet përgjigje çështjeve të tilla nëse prova e siguruar nëpërmjet provokimit të veprimeve simuluese a ka vlerë ligjore dhe nëse oficeri apo agjenti i policisë ka përgjegjësi penale në raste të tilla? Një çështje e rëndësishme që analizohet në këtë punim është fakti kur provokimi kryhet nga shtetas dhe si do veprohet në këtë rast, pra “a mund të përdoret prova që buron nga simulimi i një vepre penale nga ana e shtetasve, edhe kur rasti është provokuar prej tij ? Fjalët kyçe: Veprimet simuluese, provokimi, veprimet provokuese, veprimet që simulojnë një krim, etj..

 • Roli i programeve të BE-së në edukimin dhe kërkimin shkencor në Ballkanin Perëndimor; Rasti i Erasmus + dhe Horizon 2020
 • Empirical review of the relationship between performance and cash flows - Case of Albania
 • Perceptions of distance learning: A comparison view of traditional and online learning (Case study 'Vajdin Lamaj' High School, Vora, Albania)

  Educational institutions are now becoming more sensitive to social and technological changes. This confrontation remains a challenge not only for students but also for instructors. While referring to the COVID-19 sanitary crisis, regardless of the geographical location of the countries, it was found that the distance learning process encountered many problems all over the world. In such unforeseen circumstances for the education system, the teaching staff and students were found unprepared to handle the situation. Due to the lack of technological devices, Wi-Fi network, and in-service teachers in the use of educational platforms and students' competencies to interact in a classroom, some questions arise such as: Are we ready for this change? Can we be as productive in online learning as in traditional learning? Is it possible for students to work independently and for the teacher to be substitutable? Is it possible for students to self-qualify? All these questions were real for "Vajdin Lamaj" high shcool, which has a good tradition of teaching but alsolove of learning students. Albania, as part of South-Eastern Europe, has made ongoing eff orts to make progress in this field, but the economic and social conditions that our country faces impede the progress of the learning process compared to the level of developed countries During this pandemic, a questionnaire was conducted to identify the problems encountered by them in order to measure the perceptions and the level of students' satisfaction with distance learning. Keywords: distance learning, skills, quality education, high school, qualification, perception.

Featured documents

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT