Balkan Journal of Interdisciplinary Research

Publisher:
International Institute For Private Commercial And Competition Law (IIPCCL)
Publication date:
2020-09-18
ISBN:
2410-759X

Issue Number

Latest documents

 • Objection to paternity in the Albanian judicial practice

  The purpose of this paper is to identify and analyze the legal problems that arise in the institute of paternity, specifically in opposing the paternity of the child born out of wedlock and the presumed paternity, seen in an interpretation of legal norms governing this institute and judicial practice local. In the analyzed cases, decisions are included by the courts of diff erent districts of the country. In the provisions that have been taken for interpretation, an important place is occupied by the principles that accompany the institution of paternity as the principle of the highest interest of the child; the principle of equality of children born out of wedlock and children born out of wedlock. Objection to paternity is a legal instrument that enables the compatibility of legal paternity with biological paternity. In the case where the determination of paternity does not correspond to the truth, a close circle of persons is given the right to challenge the legal paternity. Objection to paternity is a legal instrument that enables the compatibility of legal paternity with biological paternity. In the event that the determination of paternity does not correspond to the truth, a close circle of persons is given the right to challenge the legal paternity. Keywords: paternity, objection, courts, decision, child.

 • Obesity as a public health challenge of nations in transition- Albania, Northern Macedonia and Kosovo

  Obesity has become one of the most acute problems in terms of public health and its challenges in contemporary life trends, being considered as the disease of the 21st century. Healthy eating and prevention of obesity is one of the main priorities in many countries around the world, especially developed ones, but in transition countries such as Kosovo, Albania and Northern Macedonia leaves much to be desired. Obesity has been described as a public health problem that is gradually gaining epidemic proportions. The prevalence of overweight and obesity is increasing alarmingly from one region to another, from under 5% in Africa, to 20% in Europe and up to over 30% in America and some Middle Eastern countries. In Europe, obesity is estimated to have tripled in the last 20 years. In the modern life trends of an increased dynamic, food with diff erent artificial ingredients, lifestyle change and lack of physical activity, has made obesity a serious problem that is challenging countries with highly advanced health systems, related to the impact it has on society. Such an issue is an example of a problem that can only be solved with the cooperation of various factors such as family, community, school, health education and concrete measures to be taken by the competent institutions for public health. The purpose of this paper is to reflect the level of treatment of this issue with a serious impact on public health in three developing countries: Albania, Kosovo and North Macedonia, through a qualitative, comparative, statistical method and review of literature and official statistics. Keywords: Obesity, prevalence, age group, nutrition, health consequences.

 • Kointegrimi mes Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe shkallës së papunësisë si dhe vlefshmëria e Ligjit të Okun-it në ekonominë shqiptare: Analizë empirike me të dhëna për periudhën kohore 1991-2019

  Marrëdhënia mes variablave makroekonomike: Papunësi dhe Prodhimi i Brendshëm Bruto, është studiuar në shumë punime shkencore.Kjo marrëdhënie është në qendër të punimit të profesorit dhe ekonomistit Artur Okun, i cili për herë të parë e publikoi punën e tij shkencore rreth marrëdhënies mes shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike në vitin 1960.Ligji i Okun-it përcakton se ekziston një marrëdhënie empirike negative mes shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike. Ky punim ka si qëllim studimin e ekzistencës së marrëdhënies së ekuilibrit afatgjatë mes variablave të shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike në Shqipëri.Gjithashtu, ky punim synon të hetojë vlefshmërinë e Ligjit të Okun-it në ekonominë shqiptare. Të dhënat në përqindje (%) janë marrë nga faqja e Bankës Botërore, për periudhën 1991-2019. Metodat e përdorura janë ARDL Bounds testing për kointegrimin dhe modeli në diferencë i Okun-it. Rezultatet kryesore janë: variablat shkalla e papunësisë dhe rritja ekonomike nuk janë të kointegruar dhe mes këtyre variablave, vërehet një lidhje statistikisht e parëndësishme për periudhën kohore 1991-2019. Fjalët kyçe: Rritje ekonomike, Shkalla e papunësisë, Kointegrimi, Remitancat, Ligji i Okun-it etj.

 • Qëndrimi i Mehdi Frashërit ndaj politikës italiane në Shqipëri
 • Mes akuzave dhe realitetit
 • Interpreting and treatment of certain terms in English language

  Terms make up an essential part of technical writings and literature. They appear in various forms, texts and uses through their clarity and accuracy. In using the correct terms, we should abide by certain grammatical rules, which if not carefully tackled and strictly followed could lead to wrong targeted English terms and messages. In that case, reference should be made to grammar intrinsic rules and reviews, and language specific behaviour to terms within various areas of knowledge and variants of British-American English usage preferences on terms. Experience and expertise, terminological dictionaries, and field specialists together with ESP teachers, could become great tools and useful assistants into term acquisition and mastery. Then, it is up to smart students and scholars to make use of their own skills and capacities towards terms-interpretation and treatment, down to termformation and equivalence. Keywords: interpretation, rule, skills, specific, terms.

 • The role of regulations in managing cases of academic cheating

  Academic cheating is challenge for the integrity of the university. It refers as a serious problem facing higher institutions of education in recent decades. To reduce and fight this phenomenon in the functioning of universities serve the rules and codes of ethics; in which the policies pursued the management of academic cases of cheating are described. The purpose of this paper is to understand the eff ectiveness of the regulations of Tirana University in managing identified cases of academic dishonesty. The research questions raised are: How were proceed with the identified cases of academic cheating among students? Has aff ected the implementation of regulations in the reduction of academic cheating among students? It turns out that there is a lack of information among students about the management of academic dishonesty cases. The findings show that punitive measures provided in the existing regulations to fight academic dishonesty in students do not find practical application in all identified cases. Keywords: academic dishonesty, integrity, management, regulation, code of ethics.

 • Burokracia dhe demokracia: marrëdhënia që ndikon në administrimin publik

  Burokracia, të cilën Weber e konsideron si “lloji ideal”, është bërë baza e ngathtësisë dhe problemeve sot. Ky shndërrim negativ dhe zhvillimi i burokracisë pengojnë çdo veprimtari të kryer në emër të inovacionit në administratat publike.Në të kaluarën, përkundër parashikimeve se ajo do të zhduket, burokracia ende qëndron në këmbë dhe po ruan fuqinë e saj. Ekziston një zinxhir marrëdhëniesh komplekse dhe nganjëherë paradoksale midis burokracisë dhe demokracisë. Nga njëra anë, burokracia krij on vështirësi dhe kërcënime për demokracinë, nga ana tjetër, ajo mbetet një mjeti domosdoshëm për të arritur idealet demokratike.Shoqëritë moderne kanë nevojë për burokraci për të drejtuar punët e shtetit.Burokracia është agjenti kryesor për ekzekutimin e demokracisë në një mënyrë jo-problematike. Qëllimi i këtij studimi është që të shqyrtojë disa aspekte të burokracisë dhe demokracisë dhe mënyrën si ndikohet administrimi puklik nga marrëdhënia e tyre. Në këtë studim, ndërsa theksohen debatet e pazgjidhura për burokracinë dhe demokracinë në literaturë, jepen referenca për zhvillimet historike. Për më tepër, deri në çfarë mase burokracia dhe demokracia pajtohen me njëra-tjetrën është gjithashtu një pyetje që kërkon përgjigje. Si përfundimt në këtëpunim do të diskutohen disa sugjerime praktike për një pajtim më të mirë të burokracisë me demokracinë. Fjalët kyçe: Administrim publik,demokraci, burokraci, qeverisje, shërbim publik.

 • Provokimi si një veprim që simulon një krim dhe vlerat e provave të përfituara në raste të tilla

  Parashikimi i veprimeve simuluese në legjislacionin tonë solli rritjen e efektivitetit të luft ës kundër krimit të organizuar, por njëkohësisht u shoqërua dhe me efekte negative, pasi në praktikë ka pasur raste që blerësi i simuluar të ketë tejkaluar kërkesat e parashikuara nga ligji. Institucionet shtetrore janë garant i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe nuk u lejohet të provokojnë krime që objektivisht nuk do të ishin kryer pa ndërhyrjen e tyre. Detyrë e tyre është goditja dhe parandalimi i krimit dhe jo krij imi i situatës dhe lehtësimi i kushteve për të kryer krim. Kodi i Procëdurës Penale i ka lënë hapësirë të lirë individit për të investiguar një fakt kriminal të kryer nga ana e një individi tjetër, qoft ë edhe duke e provokuar këtë të fundit të kryejë një krim. Pikërisht punimi fokusohet në trajtimin e konceptit juridik të veprimeve provokuese. Ato konsiderohet aktiviteti i cili ushtrohet nga ana e agjentit të policisë me qëllim zbulimin e autorëve të mundshëm të një krimi, por duke i nxitur dhe shtyrë ata të kryejnë veprime kriminale, të cilat nuk do t’i kishin kryer në qoft ëse nuk do të kishte qenë vendosmëria dhe nxitja e agjentit për t’i kryer ato. Në punim i jepet përgjigje çështjeve të tilla nëse prova e siguruar nëpërmjet provokimit të veprimeve simuluese a ka vlerë ligjore dhe nëse oficeri apo agjenti i policisë ka përgjegjësi penale në raste të tilla? Një çështje e rëndësishme që analizohet në këtë punim është fakti kur provokimi kryhet nga shtetas dhe si do veprohet në këtë rast, pra “a mund të përdoret prova që buron nga simulimi i një vepre penale nga ana e shtetasve, edhe kur rasti është provokuar prej tij ? Fjalët kyçe: Veprimet simuluese, provokimi, veprimet provokuese, veprimet që simulojnë një krim, etj..

 • Use of the journal by students as a tool to improve reflection skills during writing

  The use of journals by pupils or students has a wide scope and is applied in various academic fields as well as in everyday life of students. Its use depends on the objectives of the teacher and the student and it can take diff erent forms. Teachers use journals to sharpen students' academic skills through a variety of methods. This article will present the methods and studies conducted in relation to the use of diaries by pupils and students and how this tool aff ects their academic upbringing, self-improvement as well as the way it is reflected during writing. Also the purpose of this article will be to introduce the process of using journals to encourage reflection in the student. It will present student’s experiences in diff erent areas during the writing which in order to be learned correctly, they (the students) need to reflect whereas teachers, as educators, should use all possible means to instill the student's reflective abilities in order for the studetnes to mature and grow academically. Keywords: writing, journal, vocabulary, reflection, language.

Featured documents