Balkan Journal of Interdisciplinary Research

Publisher:
International Institute For Private Commercial And Competition Law (IIPCCL)
Publication date:
2020-09-18
ISBN:
2410-759X

Latest documents

 • Burokracia dhe demokracia: marrëdhënia që ndikon në administrimin publik

  Burokracia, të cilën Weber e konsideron si “lloji ideal”, është bërë baza e ngathtësisë dhe problemeve sot. Ky shndërrim negativ dhe zhvillimi i burokracisë pengojnë çdo veprimtari të kryer në emër të inovacionit në administratat publike.Në të kaluarën, përkundër parashikimeve se ajo do të zhduket, burokracia ende qëndron në këmbë dhe po ruan fuqinë e saj. Ekziston një zinxhir marrëdhëniesh komplekse dhe nganjëherë paradoksale midis burokracisë dhe demokracisë. Nga njëra anë, burokracia krij on vështirësi dhe kërcënime për demokracinë, nga ana tjetër, ajo mbetet një mjeti domosdoshëm për të arritur idealet demokratike.Shoqëritë moderne kanë nevojë për burokraci për të drejtuar punët e shtetit.Burokracia është agjenti kryesor për ekzekutimin e demokracisë në një mënyrë jo-problematike. Qëllimi i këtij studimi është që të shqyrtojë disa aspekte të burokracisë dhe demokracisë dhe mënyrën si ndikohet administrimi puklik nga marrëdhënia e tyre. Në këtë studim, ndërsa theksohen debatet e pazgjidhura për burokracinë dhe demokracinë në literaturë, jepen referenca për zhvillimet historike. Për më tepër, deri në çfarë mase burokracia dhe demokracia pajtohen me njëra-tjetrën është gjithashtu një pyetje që kërkon përgjigje. Si përfundimt në këtëpunim do të diskutohen disa sugjerime praktike për një pajtim më të mirë të burokracisë me demokracinë. Fjalët kyçe: Administrim publik,demokraci, burokraci, qeverisje, shërbim publik.

 • Aktorët e së drejtës ndërkombëtare tregtare

  Punimi u përqëndrua në përshkrimin e aktorëve, statusin e tyre juridik dhe detyrimet ndaj shtetit dhe organizatave ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha në mënyrën se si këta aktorë ndërveprojmë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Për realizimin e këtij punimi u përdor metodologjia cilësore, analitike. Punimi trajtoi disa çështje kryesore, së pari trajtoi shkurtimisht historikun e të drejtës ndëkombëtare tregëtare, cilat janë institucionet kryesore udhëheqeëse, burimet e të drejtës ndërkombëtare tregtare si dhe aktorët kryesorë. Punimi po ashtu trajtoi përciptazi edhe modernizmin dhe harmonizimin e ligjit ndërkombëtar tregëtar i cili është një proces i vazhdueshëm dhe i nevojshëm. Pika kryesore e punimit ishte diskutimi dhe analiza lidhur me ndërlidhjen e aktorëve në të drejtën ndërkombëtare tregtare, e cila siç përmendëm edhe më sipër, mund të konsiderohet si një sistem shumë-aktorësh, në kuptimin që prodhohet nga aktorë të ndryshëm, në nivele të ndryshme të qeverisjes, dhe në forma të ndryshme. Pjesa e fundit e punimit trajtoi përfundimet kryesore të punimit, i cili doli në konkluzionin se kur bëhet fj alë për aktorët kryesorë të së drejtës ndërkombëtare tregtare të cilët janë ata privatë dhe publike, ndërlidhja e tyre mund të identifikohet si një tendencë e mbështetjes për rregullim në të drejtën tregtare ndërkombëtare për aktorët privatë dhe shikimi i rolit të aktorëve publik thjesht në korrigjimin e ndikimit negativ të marrëdhënieve tregtare ndërkombëtare në tregje. Fjale Kyce: E drejta, BE, Marredhenie tregtare.

 • Përgjegjësia Deliktore në Sport: Aspekt Krahasues mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës

  E drejta sportive dhe përgjegjësia deliktore? Çka i bashkon këto dy fusha dhe ku ngërthehen mes vete? E drejta e një personi për të ushtruar hobin e tij /saj apo thjeshtë për të përcjellur një ngjarje sportive a duhet të ketë limite dhe nëse po, deri ku shkojnë këto limite? A shkakton përgjegjësi deliktore mospërmbajtja e rregullave gjatë ushtrimit të sportit apo përcjelljes së saj, dhe mbi të gjitha cilat janë këto rregulla? Ky punim synon të i përgjigjet këtyre pyetjeve duke bërë krahasimin mes përgjegjësisë deliktore të sportit në të drejtën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës. Për të kuptuar më mirë këtë institut të së drejtës, do të analizohet normatizimi i kësaj përgjegjësie në të dy shtetet dhe praktikimi i saj. Fjalët kyce: Përgjegjësia deliktore, dëmi, veprimtaria e rrezikshme dhe dëmshpërblimi.

 • Qëndrimi i Mehdi Frashërit ndaj politikës italiane në Shqipëri
 • Provokimi si një veprim që simulon një krim dhe vlerat e provave të përfituara në raste të tilla

  Parashikimi i veprimeve simuluese në legjislacionin tonë solli rritjen e efektivitetit të luft ës kundër krimit të organizuar, por njëkohësisht u shoqërua dhe me efekte negative, pasi në praktikë ka pasur raste që blerësi i simuluar të ketë tejkaluar kërkesat e parashikuara nga ligji. Institucionet shtetrore janë garant i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe nuk u lejohet të provokojnë krime që objektivisht nuk do të ishin kryer pa ndërhyrjen e tyre. Detyrë e tyre është goditja dhe parandalimi i krimit dhe jo krij imi i situatës dhe lehtësimi i kushteve për të kryer krim. Kodi i Procëdurës Penale i ka lënë hapësirë të lirë individit për të investiguar një fakt kriminal të kryer nga ana e një individi tjetër, qoft ë edhe duke e provokuar këtë të fundit të kryejë një krim. Pikërisht punimi fokusohet në trajtimin e konceptit juridik të veprimeve provokuese. Ato konsiderohet aktiviteti i cili ushtrohet nga ana e agjentit të policisë me qëllim zbulimin e autorëve të mundshëm të një krimi, por duke i nxitur dhe shtyrë ata të kryejnë veprime kriminale, të cilat nuk do t’i kishin kryer në qoft ëse nuk do të kishte qenë vendosmëria dhe nxitja e agjentit për t’i kryer ato. Në punim i jepet përgjigje çështjeve të tilla nëse prova e siguruar nëpërmjet provokimit të veprimeve simuluese a ka vlerë ligjore dhe nëse oficeri apo agjenti i policisë ka përgjegjësi penale në raste të tilla? Një çështje e rëndësishme që analizohet në këtë punim është fakti kur provokimi kryhet nga shtetas dhe si do veprohet në këtë rast, pra “a mund të përdoret prova që buron nga simulimi i një vepre penale nga ana e shtetasve, edhe kur rasti është provokuar prej tij ? Fjalët kyçe: Veprimet simuluese, provokimi, veprimet provokuese, veprimet që simulojnë një krim, etj..

 • Roli i programeve të BE-së në edukimin dhe kërkimin shkencor në Ballkanin Perëndimor; Rasti i Erasmus + dhe Horizon 2020

  Ky punim synon të tregojë se si programet mbështetëse të Bashkimit Evropian kontribuojnë në zhvillimin arsimor, kulturor, inovativ dhe shkencor në Ballkanin Perëndimor.Disa nga programet si Erasmus+, Horizon 2020,COST ofrojnë mbështetjen financiare të BE-së për të rritur kapacitetet e studiuesve, pedagogëve dhe studentëve duke zgjidhur kështu çështje me interes të përbashkët si psh.zhvillim rajonal bazuar në kapitalin njerëzor. Duke shtuar faktin që kjo tipologji programesh ka për qëllim rritjen e kapaciteteve në fushën akademike, kërkimin shkencor cilësor, shkëmbimin kulturor etj. kuptojmë që mbështetja ekonomike e BEsë nëpërmjet projekteve dhe programeve në Ballkanin Perëndimor është vlerë e shtuar për vetë Ballkanin, por dhe një investim strategjik afatgjatë për një fqinjësi të mirë dhe të kultivuar me BE-në. Keywords: Ballkani Perëndimor, Programe të BE-së, Zhvillim Rajonal, Erasmus+, Horizon 2020.

 • Perceptions of distance learning: A comparison view of traditional and online learning (Case study 'Vajdin Lamaj' High School, Vora, Albania)

  Educational institutions are now becoming more sensitive to social and technological changes. This confrontation remains a challenge not only for students but also for instructors. While referring to the COVID-19 sanitary crisis, regardless of the geographical location of the countries, it was found that the distance learning process encountered many problems all over the world. In such unforeseen circumstances for the education system, the teaching staff and students were found unprepared to handle the situation. Due to the lack of technological devices, Wi-Fi network, and in-service teachers in the use of educational platforms and students' competencies to interact in a classroom, some questions arise such as: Are we ready for this change? Can we be as productive in online learning as in traditional learning? Is it possible for students to work independently and for the teacher to be substitutable? Is it possible for students to self-qualify? All these questions were real for "Vajdin Lamaj" high shcool, which has a good tradition of teaching but alsolove of learning students. Albania, as part of South-Eastern Europe, has made ongoing eff orts to make progress in this field, but the economic and social conditions that our country faces impede the progress of the learning process compared to the level of developed countries During this pandemic, a questionnaire was conducted to identify the problems encountered by them in order to measure the perceptions and the level of students' satisfaction with distance learning. Keywords: distance learning, skills, quality education, high school, qualification, perception.

 • Objection to paternity in the Albanian judicial practice

  The purpose of this paper is to identify and analyze the legal problems that arise in the institute of paternity, specifically in opposing the paternity of the child born out of wedlock and the presumed paternity, seen in an interpretation of legal norms governing this institute and judicial practice local. In the analyzed cases, decisions are included by the courts of diff erent districts of the country. In the provisions that have been taken for interpretation, an important place is occupied by the principles that accompany the institution of paternity as the principle of the highest interest of the child; the principle of equality of children born out of wedlock and children born out of wedlock. Objection to paternity is a legal instrument that enables the compatibility of legal paternity with biological paternity. In the case where the determination of paternity does not correspond to the truth, a close circle of persons is given the right to challenge the legal paternity. Objection to paternity is a legal instrument that enables the compatibility of legal paternity with biological paternity. In the event that the determination of paternity does not correspond to the truth, a close circle of persons is given the right to challenge the legal paternity. Keywords: paternity, objection, courts, decision, child.

 • Mes akuzave dhe realitetit
 • Interpreting and treatment of certain terms in English language

  Terms make up an essential part of technical writings and literature. They appear in various forms, texts and uses through their clarity and accuracy. In using the correct terms, we should abide by certain grammatical rules, which if not carefully tackled and strictly followed could lead to wrong targeted English terms and messages. In that case, reference should be made to grammar intrinsic rules and reviews, and language specific behaviour to terms within various areas of knowledge and variants of British-American English usage preferences on terms. Experience and expertise, terminological dictionaries, and field specialists together with ESP teachers, could become great tools and useful assistants into term acquisition and mastery. Then, it is up to smart students and scholars to make use of their own skills and capacities towards terms-interpretation and treatment, down to termformation and equivalence. Keywords: interpretation, rule, skills, specific, terms.

Featured documents

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT