Publisher:
International Institute For Private Commercial And Competition Law (IIPCCL)
Publication date:
2020-09-18
ISBN:
2410-759X

Latest documents

 • La communication au public de l'oeuvre audiovisuelle

  Le but de cet article est de décrire, du point de vue juridique, la communication de l'oeuvre audiovisuelle, selon le droit albanais, en ajoutant des éléments de comparaison avec le droit français. Le terme « communication publique » a été intégré massivement dans le lexique juridique quotidien du droit d'auteur avec l'avènement de la Directive 2001/291. Mais c'est surtout la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE qui a finalement donné l'importance que le terme « communication publique de l’oeuvre » connait aujourd'hui, en lui précisant sa portée et les critères relatifs à son identification2. L'objet de cet article est une présentation non exhaustive des problématiques liées à la communication des oeuvres audiovisuelles, leur mise à disposition du public, leur exploitation et utilisation par des tiers. Dans cet article seront abordés les aspects juridiques de la communication de l'oeuvre audiovisuelle au public, tels que la divulgation et publication de l'oeuvre, son exploitation, ainsi que son utilisation par des tiers. Les sources normatives applicables sont les directives de l'Union européenne, la loi sur le droit d'auteur et les dispositions du Code français de la Propriété Intellectuelle, afin d'avoir une vue comparative sur le sujet traité.

 • The impact of the environmental factors to the growth of small businesses - The case of Kosovo

  The understanding of the phenomenon of the growth of Small Businesses (SB) has been a significant and continuous subject of study for academics and scholars of economy and management. Interest on this phenomenon largely has been grown in transition countries with challenging environments of doing business. In these countries, Small Businesses faced with many obstacles in their activities, including administrative barriers, limited access to finance, lack of technology, lack of skills in entrepreneurship and so on. In transition economies, including Kosovo, entrepreneurs are facing numerous formal and informal difficulties.The aim of this study is to identify the main barriers that hinder small business growth in Kosovo, and a further endeavour to find and suggest solutions to persist and overcome such barriers.For this purpose, a qualitative empirical study is conducted, initially 20 interviews direct face to face with owners/managers of SBs in Prishtina and 200 surveys in 7 regions of Kosovo. Keywords: Entrepreneurship; small business; growth; barriers; institutions; internal barriers; external barriers; human capital.

 • Kointegrimi mes Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe shkallës së papunësisë si dhe vlefshmëria e Ligjit të Okun-it në ekonominë shqiptare: Analizë empirike me të dhëna për periudhën kohore 1991-2019

  Marrëdhënia mes variablave makroekonomike: Papunësi dhe Prodhimi i Brendshëm Bruto, është studiuar në shumë punime shkencore.Kjo marrëdhënie është në qendër të punimit të profesorit dhe ekonomistit Artur Okun, i cili për herë të parë e publikoi punën e tij shkencore rreth marrëdhënies mes shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike në vitin 1960.Ligji i Okun-it përcakton se ekziston një marrëdhënie empirike negative mes shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike. Ky punim ka si qëllim studimin e ekzistencës së marrëdhënies së ekuilibrit afatgjatë mes variablave të shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike në Shqipëri.Gjithashtu, ky punim synon të hetojë vlefshmërinë e Ligjit të Okun-it në ekonominë shqiptare. Të dhënat në përqindje (%) janë marrë nga faqja e Bankës Botërore, për periudhën 1991-2019. Metodat e përdorura janë ARDL Bounds testing për kointegrimin dhe modeli në diferencë i Okun-it. Rezultatet kryesore janë: variablat shkalla e papunësisë dhe rritja ekonomike nuk janë të kointegruar dhe mes këtyre variablave, vërehet një lidhje statistikisht e parëndësishme për periudhën kohore 1991-2019. Fjalët kyçe: Rritje ekonomike, Shkalla e papunësisë, Kointegrimi, Remitancat, Ligji i Okun-it etj.

 • Burokracia dhe demokracia: marrëdhënia që ndikon në administrimin publik

  Burokracia, të cilën Weber e konsideron si “lloji ideal”, është bërë baza e ngathtësisë dhe problemeve sot. Ky shndërrim negativ dhe zhvillimi i burokracisë pengojnë çdo veprimtari të kryer në emër të inovacionit në administratat publike.Në të kaluarën, përkundër parashikimeve se ajo do të zhduket, burokracia ende qëndron në këmbë dhe po ruan fuqinë e saj. Ekziston një zinxhir marrëdhëniesh komplekse dhe nganjëherë paradoksale midis burokracisë dhe demokracisë. Nga njëra anë, burokracia krij on vështirësi dhe kërcënime për demokracinë, nga ana tjetër, ajo mbetet një mjeti domosdoshëm për të arritur idealet demokratike.Shoqëritë moderne kanë nevojë për burokraci për të drejtuar punët e shtetit.Burokracia është agjenti kryesor për ekzekutimin e demokracisë në një mënyrë jo-problematike. Qëllimi i këtij studimi është që të shqyrtojë disa aspekte të burokracisë dhe demokracisë dhe mënyrën si ndikohet administrimi puklik nga marrëdhënia e tyre. Në këtë studim, ndërsa theksohen debatet e pazgjidhura për burokracinë dhe demokracinë në literaturë, jepen referenca për zhvillimet historike. Për më tepër, deri në çfarë mase burokracia dhe demokracia pajtohen me njëra-tjetrën është gjithashtu një pyetje që kërkon përgjigje. Si përfundimt në këtëpunim do të diskutohen disa sugjerime praktike për një pajtim më të mirë të burokracisë me demokracinë. Fjalët kyçe: Administrim publik,demokraci, burokraci, qeverisje, shërbim publik.

 • Aktorët e së drejtës ndërkombëtare tregtare

  Punimi u përqëndrua në përshkrimin e aktorëve, statusin e tyre juridik dhe detyrimet ndaj shtetit dhe organizatave ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha në mënyrën se si këta aktorë ndërveprojmë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Për realizimin e këtij punimi u përdor metodologjia cilësore, analitike. Punimi trajtoi disa çështje kryesore, së pari trajtoi shkurtimisht historikun e të drejtës ndëkombëtare tregëtare, cilat janë institucionet kryesore udhëheqeëse, burimet e të drejtës ndërkombëtare tregtare si dhe aktorët kryesorë. Punimi po ashtu trajtoi përciptazi edhe modernizmin dhe harmonizimin e ligjit ndërkombëtar tregëtar i cili është një proces i vazhdueshëm dhe i nevojshëm. Pika kryesore e punimit ishte diskutimi dhe analiza lidhur me ndërlidhjen e aktorëve në të drejtën ndërkombëtare tregtare, e cila siç përmendëm edhe më sipër, mund të konsiderohet si një sistem shumë-aktorësh, në kuptimin që prodhohet nga aktorë të ndryshëm, në nivele të ndryshme të qeverisjes, dhe në forma të ndryshme. Pjesa e fundit e punimit trajtoi përfundimet kryesore të punimit, i cili doli në konkluzionin se kur bëhet fj alë për aktorët kryesorë të së drejtës ndërkombëtare tregtare të cilët janë ata privatë dhe publike, ndërlidhja e tyre mund të identifikohet si një tendencë e mbështetjes për rregullim në të drejtën tregtare ndërkombëtare për aktorët privatë dhe shikimi i rolit të aktorëve publik thjesht në korrigjimin e ndikimit negativ të marrëdhënieve tregtare ndërkombëtare në tregje. Fjale Kyce: E drejta, BE, Marredhenie tregtare.

 • Përgjegjësia Deliktore në Sport: Aspekt Krahasues mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës

  E drejta sportive dhe përgjegjësia deliktore? Çka i bashkon këto dy fusha dhe ku ngërthehen mes vete? E drejta e një personi për të ushtruar hobin e tij /saj apo thjeshtë për të përcjellur një ngjarje sportive a duhet të ketë limite dhe nëse po, deri ku shkojnë këto limite? A shkakton përgjegjësi deliktore mospërmbajtja e rregullave gjatë ushtrimit të sportit apo përcjelljes së saj, dhe mbi të gjitha cilat janë këto rregulla? Ky punim synon të i përgjigjet këtyre pyetjeve duke bërë krahasimin mes përgjegjësisë deliktore të sportit në të drejtën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës. Për të kuptuar më mirë këtë institut të së drejtës, do të analizohet normatizimi i kësaj përgjegjësie në të dy shtetet dhe praktikimi i saj. Fjalët kyce: Përgjegjësia deliktore, dëmi, veprimtaria e rrezikshme dhe dëmshpërblimi.

 • Qëndrimi i Mehdi Frashërit ndaj politikës italiane në Shqipëri
 • Provokimi si një veprim që simulon një krim dhe vlerat e provave të përfituara në raste të tilla

  Parashikimi i veprimeve simuluese në legjislacionin tonë solli rritjen e efektivitetit të luft ës kundër krimit të organizuar, por njëkohësisht u shoqërua dhe me efekte negative, pasi në praktikë ka pasur raste që blerësi i simuluar të ketë tejkaluar kërkesat e parashikuara nga ligji. Institucionet shtetrore janë garant i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe nuk u lejohet të provokojnë krime që objektivisht nuk do të ishin kryer pa ndërhyrjen e tyre. Detyrë e tyre është goditja dhe parandalimi i krimit dhe jo krij imi i situatës dhe lehtësimi i kushteve për të kryer krim. Kodi i Procëdurës Penale i ka lënë hapësirë të lirë individit për të investiguar një fakt kriminal të kryer nga ana e një individi tjetër, qoft ë edhe duke e provokuar këtë të fundit të kryejë një krim. Pikërisht punimi fokusohet në trajtimin e konceptit juridik të veprimeve provokuese. Ato konsiderohet aktiviteti i cili ushtrohet nga ana e agjentit të policisë me qëllim zbulimin e autorëve të mundshëm të një krimi, por duke i nxitur dhe shtyrë ata të kryejnë veprime kriminale, të cilat nuk do t’i kishin kryer në qoft ëse nuk do të kishte qenë vendosmëria dhe nxitja e agjentit për t’i kryer ato. Në punim i jepet përgjigje çështjeve të tilla nëse prova e siguruar nëpërmjet provokimit të veprimeve simuluese a ka vlerë ligjore dhe nëse oficeri apo agjenti i policisë ka përgjegjësi penale në raste të tilla? Një çështje e rëndësishme që analizohet në këtë punim është fakti kur provokimi kryhet nga shtetas dhe si do veprohet në këtë rast, pra “a mund të përdoret prova që buron nga simulimi i një vepre penale nga ana e shtetasve, edhe kur rasti është provokuar prej tij ? Fjalët kyçe: Veprimet simuluese, provokimi, veprimet provokuese, veprimet që simulojnë një krim, etj..

 • Roli i programeve të BE-së në edukimin dhe kërkimin shkencor në Ballkanin Perëndimor; Rasti i Erasmus + dhe Horizon 2020

  Ky punim synon të tregojë se si programet mbështetëse të Bashkimit Evropian kontribuojnë në zhvillimin arsimor, kulturor, inovativ dhe shkencor në Ballkanin Perëndimor.Disa nga programet si Erasmus+, Horizon 2020,COST ofrojnë mbështetjen financiare të BE-së për të rritur kapacitetet e studiuesve, pedagogëve dhe studentëve duke zgjidhur kështu çështje me interes të përbashkët si psh.zhvillim rajonal bazuar në kapitalin njerëzor. Duke shtuar faktin që kjo tipologji programesh ka për qëllim rritjen e kapaciteteve në fushën akademike, kërkimin shkencor cilësor, shkëmbimin kulturor etj. kuptojmë që mbështetja ekonomike e BEsë nëpërmjet projekteve dhe programeve në Ballkanin Perëndimor është vlerë e shtuar për vetë Ballkanin, por dhe një investim strategjik afatgjatë për një fqinjësi të mirë dhe të kultivuar me BE-në. Keywords: Ballkani Perëndimor, Programe të BE-së, Zhvillim Rajonal, Erasmus+, Horizon 2020.

 • Empirical review of the relationship between performance and cash flows - Case of Albania

  The accurate evaluation of the company’s performance has a greater value for investors, shareholders, and creditors but also for all users of accounting information. Profit is an indicator of an entity's performance. Cash flows represent the liquidity of the company. This study aimed to investigate empirically the relationship between Net Profit and Cash Flows, for 45 companies that adopt IFRSs in Albania. The data were obtained manually from the published audited financial statements for years 2017 and 2018. The relationship between Net profit and CFO, CFI, and CFF is analyzed through the regression model.Net income is the dependent variable,as a measure of the company’s performance, while CFO, CFI, and CFF are independent variables. This study revealed that there is a positive significant relationship between net income and CFO, There is a positive, but not statistically significant relationship between Net income and CFI. Keywords: Cash flow from operations, Cash flow from investments, Cash flow from financing activities, financial performance, cash flow statement.

Featured documents

 • Right of defense and trial in absentia in the case-law of the Constitutional Court

  The main purpose of this article is to analyze the case-law of the Constitutional Court, with the aim of identifying its role in ensuring respect for the standards of due process of law. The right to due process of law constitutes a guarantee for citizens against the unjust actions of organs of...

 • Perceptions of distance learning: A comparison view of traditional and online learning (Case study 'Vajdin Lamaj' High School, Vora, Albania)

  Educational institutions are now becoming more sensitive to social and technological changes. This confrontation remains a challenge not only for students but also for instructors. While referring to the COVID-19 sanitary crisis, regardless of the geographical location of the countries, it was...

 • Bona Fides between civil law and common law perspectives: The contractual principle which makes the difference

  The general principles of contractual law are the main pillars which support and inspire the development of contractual relations. Often they are all well-known and accepted worldwide, but there is one particular principle which is considered as the one which “separate” laws and lawyers according...

 • The role of external factors of costumer in the process of making purchase decision

  The success of every enterprise operating in the marketplace always depends on the study and management of consumer behavior. The aims of this paper are to study consumer behavior in product selection, based on the importance it gives to consumer behavior that accompanies the product, its choice,...

 • Swiss Citizenship

  The desire for naturalization and the aspiration to be member with all the effects of one society and to participate on the life of the community is a constitutional right of the foreigners who have lived many years inone society1. At the moment that a person is going to present an application for...

 • Sovraniteti në aktualitetin shqiptar (Filozofi Politike)

  Nëse shtrohet pyetja rreth elementeve të veçanta, nga të cilat përbëhet një bashkësi sho-qërore demokratike, arrihet domosdoshmërisht te thënia, sipas së cilës demokracia është sundim i popullit. Të njëjtën gjë nënkupton edhe përkthimi nga greqishtja i fjalës “demokraci”. Në çdo ku-shtetutë...

 • La communication au public de l'oeuvre audiovisuelle

  Le but de cet article est de décrire, du point de vue juridique, la communication de l'oeuvre audiovisuelle, selon le droit albanais, en ajoutant des éléments de comparaison avec le droit français. Le terme « communication publique » a été intégré massivement dans le lexique juridique quotidien du...

 • Contemporary civil aviation security challenges

  Civil aviation security is a strategic objective of states, while airports, airplanes and other means of transport represent substitute objectives, as contemporary threats are unrelated to geographical boundaries. It is violent acts that have created uncertainty and contributed to a marked...

 • Mehdi Frashëri dhe Parlamenti i Parë Shqiptar

  Në 19 nëntor 1920 krij ohet qeveria me kryeministër Iljaz Vrionin e cila do të qeveriste vendin deri më 1 korrik të vitit 19211. Posti i ministrit të brendshëm në këtë qeveri do t’i caktohej Mehdi Frashërit. Programi i qeverisë së Vrionit përmbante sigurimin e pavarësisë së plotë të vendit,...

 • Joyce dhe Kadare - një vështrim krahasues

  James Joyce dhe Ismail Kadare janë dy fi gura letrare që në pamje të parë duken pothuajse pa asnjë pikë takimi, ndaj dhe një shqyrtim krahasues i tyre mund të duket disi i papërligjur. Stili letrar i tyre është dukshëm i ndryshëm. Po kështu, ndërsa i pari shkroi në gjuhën tashmë “globale” të...