Регламент (ЕС) № 1069/2010 на Комисията от 19 ноември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

 
FREE EXCERPT

L 304/16 Официален вестник на Европейския съюз 20.11.2010 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 1069/2010 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои

продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) No 867/2010 за 2010/11 пазарна

година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) No 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)

( 1

),

).

като взе предвид Регламент (ЕО) No 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) No 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта

( 2 ), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1) Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и

някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) No 867/2010 на Комисията

( 3 ). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) No 1050/2010 на Комисията

( 4

(2) Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съот­ ветствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) No 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL