Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003

 
FREE EXCERPT

l_03020090131bg00160099.pdf

L 30/16 Официален вестник на Европейския съюзBG

31.1.2009 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 73/2009 НА СЪВЕТА

от 19 януари 2009 г.

за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско-стопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, заизменение на регламенти (EО) No 1290/2005, (EО) No 247/2006, (EО) No 378/2007 и за отмяна на

Регламент (ЕО) No 1782/2003

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,и по-специално членове 36 и 37 и член 299, параграф 2 отнего,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г., ипо-специално параграф 6 от Протокол No 4 относно памука,приложен към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически исоциален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3),

като има предвид, че:

(1) Реформите в Общата селскостопанска политика (ОСП), покоито беше постигнато съгласие през 2003 г. и 2004 г.,включваха разпоредби, които да оценят тяхната ефектив-ност. В този контекст, на 20 ноември 2007 г. Комисиятапредстави на Европейския парламент и на Съветасъобщение "Подготовка за "здравна картина" на реформатана Общата селскостопанска политика". Следва да бъдатвзети предвид това съобщение и последвалите обсъжданияпо основните елементи от него в Европейския парламент,Съвета, Европейския икономически и социален комитет иКомитета на регионите, както и многобройните мнения,получени от общественото допитване.

(2) Опитът от прилагането на Регламент (ЕО) No 1782/2003на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяванена общи правила за схеми за директно подпомагане врамките на Общата селскостопанска политика и за устано-вяване на някои схеми за подпомагане (4) показвапо-специално, че е необходимо някои елементи отмеханизма за подпомагане да бъдат изменени.По-специално, необходимо е по-голямо отделяне надиректното подпомагане от производството и опростяванена функционирането на схемата за единно плащане. Освентова Регламент (EО) No 1782/2003 бе значително

изменян няколко пъти. С оглед на тези развития и винтерес на постигането на по-голяма яснота, той следва дабъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(3) Регламент (EО) No 1782/2003 установи принципа, чеземеделски стопани, които не спазват някои изисквания вобластите на общественото здраве, здравето на животнитеи растенията, околната среда и хуманното отношение къмживотните, подлежат на намалeния или изключване отдиректното подпомагане. Тази система за "кръстосаноспазване" съставлява неделима част от подкрепата наОбщността в рамките на директните плащания и затоваследва да се запази. Въпреки това опитът показа, че редицаизисквания в рамките на приложното поле на кръстоса-ното спазване не са от достатъчно значение за селскосто-панската дейност или за земеделската земя, или по-скоросе отнасят до националните органи, отколкото до земедел-ските стопани. Следователно е уместно да се адаптираприложното поле на кръстосаното спазване.

(4) Освен това, за да се избегне изоставянето на земеделсказемя и за да се гарантира, че тя се поддържа в доброземеделско и екологично състояние, с Регламент (ЕО)No 1782/2003 се създаде общностна рамка, в коятодържавите-членки да могат да приемат стандарти, катовземат предвид специфичните характеристики насъответните области, включително почвено-климатичнитеусловия и съществуващите системи за земеделие,земеползване, сеитбоорота, земеделските практики иструктурата на стопанствата. Тази рамка следва да сезапази. Опитът показва обаче, че значението и благо-приятното въздействие на някои стандарти не са доста-тъчни, за да оправдаят прилагането им от всичкидържави-членки. Поради това тези стандарти следва да санезадължителни за държавите-членки. За да се осигуривъзможно най-голяма последователност на рамката обаче,един стандарт не следва да бъде незадължителен вслучаите, в които преди 2009 г. съответната държа-ва-членка вече е определила минимално изискване възоснова на такъв стандарт, или когато съществуват нацио-нални правила, отнасящи се до такъв стандарт.

(5) Премахването на задължителното оставяне на земя подугар в рамките на схемата за единно плащане в съответ-ствие с настоящия регламенг би могло в някои случаи даима нежелано въздействие върху околната среда, по-специално по отношение на някои особености на ланд-шафта. Ето защо е уместно да се засилят разпоредбите наОбщността, насочени към защита на специфичните особе-ности на ландшафта. При особени ситуации държа-вите-членки следва да разполагат с възможността дасъздават и/или запазват местообитания.

(1) Становище от 19 ноември 2008 г. (все още непубликувано в Официален

вестник).(2) Становище от 23 октомври 2008 г. (все още непубликувано в

Официален вестник). Становище, прието след незадължителна консул-тация.(3) Становище от 8 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален

вестник). Становище, прието след незадължителна консултация.(4) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(6) Опазването и управлението на водите в контекста населскостопанската дейност се превърнаха във все по-голямпроблем в някои области. Ето защо следва да се укрепи ирамката на Общността за добро земеделско и екологичносъстояние, с цел опазване на водите от замърсяване иизтичане, и управление използването на водите.

(7) В Регламент (EО) No 1782/2003 бе отчетено положител-ното въздействие на постоянните пасища за околнатасреда. Предвидените в този регламент мерки за насър-чаване на запазването на съществуващите постояннипасища...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL