Регламент (ЕО) № 654/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

 
FREE EXCERPT

24.7.2009 г. Официален вестник на Европейския съюз L 192/49

BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No

за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) No 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП")

( 1 ), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 1234/2007 разликата между цените на световния пазар и в Общността на продуктите, посочени в част XV от приложение I към горепосочения регламент, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2) Предвид сегашната ситуация на пазара на говеждото и телешкото месо следва да бъдат определени възстано­ вявания при износ в съответствие с правилата и крите­ риите, предвидени в членове 162-164 и 167-170 от Регламент (ЕО) No 1234/2007.

(3) Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от склю­ чените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4) Възстановяванията следва да бъдат предоставени един­ ствено за продуктите, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната марки­ ровка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) No 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

( 2

). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) No 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните

( 3

) и

на Регламент (ЕО) No 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането

на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

( 4 ).

(5) Условията на член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) No 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 г. за определяне на условията за пред­ оставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък

( 5 ) предвиждат намаляване на специалното възстановяване, ако количеството обез­ костено месо, предназначено за износ, е по-малко от 95 % от теглото на цялото...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL