Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów a postawy obywateli

AuthorKamila Naumowicz
Pages727-747
727
KAMILA NAUMOWICZ
POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC IMIGRANTÓW A
POSTAWY OBYWATELI
„Tak wic wspomniane trzy moliwoci stały zawsze przed
człowiekiem, ilekroć spotkał si z Innym: mógł wybrać wojn, mógł
odgrodzić si murem, mógł nawizać dialog”1 -tymi słowami Ryszard
Kapuciski, znany polski podrónik i pisarz, opisuje spotkanie z
odmiennoci, które od czasów staroytnych a po dzi dzie jest wyzwaniem
dla człowieka. W dobie jednoczcej si Europy i globalizacji do spotka z
Innym dochodzi codziennie. Współczesny „inny” to dla nas cudzoziemiec,
uchodca, przedstawiciel mniejszoci narodowej bd etnicznej, wyznawca
innej religii. Wydaje si, e historia zatacza koło i znów, jak nasi przodkowie,
musimy odpowiedzieć sobie na to samo podstawowe pytanie – czy wybrać
wojn, odgrodzić si murem, czy nawizać dialog?
Europejska Polityka S>siedztwa a problem migracji
Odpowiedzi na te problemy miała być dla Unii Europejskiej
Europejska Polityka Ssiedztwa, bdca „prób ujednolicenia oraz
uporzdkowania stosunków łczcych Uni ze wszystkimi jej
ssiadami”2 a jeszcze prociej utworzeniem ‘krgu przyjaciół’ wokół
Unii – strefy dobrobytu i przyjaznego ssiedztwa opartego na bliskich
pokojowych stosunkach współpracy. Po raz pierwszy Europejska Polityka
Ssiedztwa połczyła wic wymiar wschodni i ródziemnomorski
ssiedztwa w jeden instrument3. Wyzwaniem dla UE stało si bowiem
rozszerzenie z 2004r., które znaczco wpłynło na zmian jej sytuacji
geopolitycznej i zmusiło do opracowanie nowej polityki ssiedzkiej4.
1 R. KAPUCISKI, Ten inny, Kraków 2006, cyt. za: Migracje midzynarodowe a
modernizacja systemu politycznego i społecznego, red. nauk. G. Firlit- Fesnak, Warszawa
2008, s. 23.
2 B. PISKORSKA, Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, Toru 2008, s. 74.
3 UE stoi na stanowisko, i EPS nie zastpiła dotychczasowych instrumentów
polityki ssiedzkiej UE takich jak proces barceloski, Wymiar Północny, Partnerstwo
Euroródziemnomorskie czy strategiczne partnerstwo z Rosj, lecz działa wobec nich
równolegle i jest instrumentem komplementarnym, por. P.J. BORKO WSKI, P.J. BORKOWSKi,
Polityka s>siedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 193-194.
4 Raport zawierajcy podstawowe załoenia nowej polityki ssiedzkiej „Szersza
Europa – jej ssiedztwo: Nowe ramy stosunków ze wschodnimi i południowymi
728
Komisja Europejska dostrzegła bowiem, i - jak to wynika z raportu –
współpraca i integracja s „warunkiem wstpnym stabilnoci politycznej,
rozwoju gospodarczego oraz zwalczania biedy i społecznych podziałów
w naszym wspólnym [midzynarodowym] rodowisku”5. Współpraca ta
ma być oparta na wspólnych wartociach, jakimi s poszanowanie praw
człowieka, demokracja oraz rzdy prawa, za celami współpracy maj
być bliskoć (Proximity) – aspekt polityczny współpracy, rozwój
(Prosperity) – symbolizujcy współprac gospodarcz oraz ubóstwo
(Poverty) – jako aspekt pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów
ssiadujcych6.
Zacht dla pastw ssiadujcych w podejmowaniu wysiłku
przeprowadzania reform politycznych i gospodarczych miała być m.in.
zarysowanie perspektyw legalnej imigracji i przepływu ludnoci, choć
jaka sama Unia przyznała jest to cel odległy. Warto wspomnieć, i Unia
rozumiała znaczanie problemu niu demograficznego i procesu starzenia
si społeczestwa, globalizacji czy koniecznoci specjalizacji
pracowników, co przekładało si na koniecznoć współpracy w celu
stworzenia mechanizmów swobodnego przepływu pracowników tam,
gdzie ich umiejtnoci s najbardziej potrzebne7.
Dokument strategiczny Polityki Ssiedztwa został przyjty w
czerwcu 2004r.8 Zobowizuje on kraje ssiadujace do zaakceptowania
takich wspólnych wartoci jak: przestrzeganie praw człowieka, w tym
praw mniejszoci, praktyki dobrego rzdzenia, promocja przyjaznych
relacji z ssiadami, zasady gospodarki wolnorynkowej oraz trwałego
rozwoju, a take pewne kluczowe cele polityki zagranicznej, w tym
przede wszystkim walka z terroryzmem. Jako wspólny cel dla pastw
ssiadujcych Polityka Ssiedztwa stawia m.in. problem migracji z
pastw trzecich oraz handel ludmi. Komunikat Komisji z 2007r.9
podkrelił raz jeszcze, i przesłank lec u podstaw EPS jest ywy
interes UE w rozwoju ekonomicznym, stabilizacji oraz lepszym
zarzdzaniu pastw ssiadujcych, co zapobiega sztucznym podziałom a
poprzez rozprzestrzenianie pokoju i dobrobytu przynosi korzyć tak
ssiadami”, Bruksela 11.03.2003- COM (2003) 104 final. http://ec.europa.eu/ world/
enp/pdf/com03_104_en.pdf (data dostpu 2 czerwca 2010)
5 Tame, s. 3.
6 Por. szerzej P.J. BORKOWSKI, Polityka s>siedztwa Unii Europejskiej, Warszawa
2009, s. 192.
7 Por. “Szersza Europa…”, op. cit., s. 11.
8 European Neighbourhood Politcy Strategy Paper, COM (2004) 373 final,
12.05.2004. http://ec.europa.eu/world/enp/pd f/strategy/strategy_paper_en.pdf (data dostpu 2
czerwca 2010)
9 A Strong European Neighbourhood Policy, COM (2007) 774 final, 5.12.2008, s. 3
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf (data dostpu 2 czerwca 2010)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT