Ayuda estatal — Dinamarca — Ayuda estatal C 58/07 (ex N 240/07) — Modificaciones del actual régimen del impuesto sobre el tonelaje — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (1)

SectionAnuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

COMISIÓN

AYUDA ESTATAL - DINAMARCA

Ayuda estatal C 58/07 (ex N 240/07) - Modificaciones del actual régimen del impuesto sobre el tonelaje

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/C 48/05)

Por carta de 11 de diciembre de 2007, reproducida en la versión ligüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó al Reino de Dinamarca su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, en relación con la ayuda anteriormente citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Energía y Transportes Dirección A - Unidad 4 B-1049 Bruselas Fax (32-2) 296 41 04

Dichas observaciones serán comunicadas al Reino de Dinamarca. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

TEXTO DEL RESUMEN

 1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

  1.1. Denominación

 2. Modificaciones del régimen danés del impuesto sobre el tonelaje

  1.2. Descripción de la modificación del régimen notificada

 3. Dinamarca propone lo siguiente:

  - que los beneficios derivados de la venta de buques sujetos al impuesto sobre el tonelaje se sometan asimismo a dicho régimen de tributación,

  - que las rentas generadas por la gestión de los consorcios navieros queden sujetas al régimen del impuesto sobre el tonelaje,

  - que se modifique la relación existente entre tonelaje propio y tonelaje fletado, de modo que el tonelaje bruto de los buques fletados sujeto al régimen del impuesto sobre el tonelaje pueda ser diez veces superior al tonelaje bruto propiedad de la compañía naviera, y

  - que se permita la deducción, del impuesto sobre el tonelaje, de intereses que no superen un tope igual al 6,5 % del valor imponible de los activos (medida de compartimentación), y asimismo

  - que se permita a las compañías no sujetas al régimen de impuesto sobre el tonelaje acogerse a dicho régimen con efecto retroactivo a partir de 2001.

  1.3. Repercusiones presupuestarias de las modificaciones notificadas

 4. Según las estimaciones, se registrará una pérdida de ingresos fiscales correspondientes al ejercicio 2007 por importe de 7,5 millones DKK (1 millón EUR, aproximadamente). La pérdida de ingresos fiscales se irá incrementando gradualmente cada año hasta alcanzar 30 millones DKK (4 millones EUR, aproximadamente) en 2016.

 5. DUDAS ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD DE LA MEDIDA CON EL MERCADO COMÚN

 6. La compatibilidad de las medidas notificadas con el mercado común ha de examinarse a la luz de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (1) (en lo sucesivo, «las Directrices»). De acuerdo con las citadas Directrices, las compañías pueden recibir subvenciones de los Estados miembros siempre que su actividad consista principalmente en la prestación de servicios de transporte marítimo.

 7. La Comisión alberga dudas en cuanto a la compatibilidad con el mercado común de las siguientes modificaciones: - la sujeción de las rentas generadas por la gestión de los consorcios navieros al régimen del impuesto sobre el tonelaje,

  - la modificación de la relación existente entre tonelaje propio y tonelaje fletado de modo que el tonelaje bruto de los buques fletados sujeto al régimen del impuesto sobre el tonelaje pueda ser hasta diez veces superior al tonelaje bruto propiedad de la compañía naviera, y

  - la posibilidad de que las compañías no sujetas al régimen de impuesto sobre el tonelaje se acojan a dicho régimen con efecto retroactivo a partir de 2001.

 8. Por lo demás, la Comisión considera que la inclusión en el régimen del impuesto sobre el tonelaje de los beneficios derivados de la venta de buques sujetos a dicho impuesto y la introducción de la nueva medida de compartimentación anteriormente descrita no inciden en la compatibilidad del régimen danés del impuesto sobre el tonelaje con el mercado común.

  TEXTO DE LA CARTA

  1. SAGSFORLØB

  1. Ved elektronisk forsendelse af 30. april 2007 anmeldte Danmark over for Kommissionen en række ændringer i den danske tonnageskatteordning. Disse ændringer er registreret under sagsnummer N 240/07.

  2. Den nuværende tonnageskatteordning blev godkendt ved Kommissionens beslutning af 12. marts 2002 (sag N 563/01 (2)). Den blev anvendt med tilbagevirkende kraft fra begyndelsen af 2001.

  3. Tonnageskatteordningen er blevet ændret i flere omgange (3). Den foregående ændring, der bestod i en lempelse af oplysningspligten for rederier, som er omfattet af tonnageskatteordningen, for så vidt angår deres koncerninterne handelstransaktioner, førte til, at Kommissionen den 24. januar 2007 traf afgørelse (4) om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Denne procedure er endnu ikke afsluttet.

  4. Kommissionen anmodede pr. brev af 10. juli og 3. august 2007 (5) om yderligere oplysninger. Anmodningerne blev besvaret pr. brev henholdsvis den 13. og den 5. september 2007 (6).

  2. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN

  2.1. Foranstaltningens betegnelse

  5. Ændring af tonnageskatteordningen

  2.2. Kort beskrivelse af den anmeldte ændring af ordningen

  6. De danske myndigheder agter at ændre tonnageskatteordningen på følgende områder: - indkomst ved administration af skibspuljesamarbejde (pool fees) henføres til beskatning under tonnageskatteordningen

  - avancer ved salg af tonnagebeskattede skibe henføres til beskatning under tonnageskatteordningen

  (1) DO C 13 de 17.1.2004, p. 3. (2) Beslutningen findes på det officielle sprog på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/n563-01.pdf

  (3) Se Kommissionens beslutning af 6. december 2004 i sag N 171/04. Beslutningen findes på det officielle sprog på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2004/n171-04.pdf

  (4) EUT C 135 af 21.6.2003, s. 6. Meddelelsen i EU-Tidende og selve beslutningen findes på det officielle sprog på følgende internetadresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:135:0006:01:DA:HTML

  (5) Referencenummer TREN(2007)D/314417 og D/315795. (6) Registreret under ref. TREN(2007)A/42223 & 41693.

  - det maksimalt accepterede forhold mellem egen tonnage og lejet tonnage øges fra 1:4 til 1:10

  - der er gives kun mulighed for i tonnageskatten at fradrage renter, der ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med 6,5 %

  - rederier, der ikke deltager i tonnageskatteordningen, får mulighed for at vælge at deltage med tilbagevirkende kraft fra og med begyndelsen af 2001.

  7. De første tre ændringer indgår i lovforslag nr. 211, de sidste to i lovforslag nr. 213.

  2.3. Beskrivelse af tonnageskatteordningen

  8. Tonnageskatteordningen er godkendt ved Kommissions beslutning af 12. marts 2002 (7). Den blev indført i 2002 med mulighed for at anvende ordningen fra og med indkomståret 2001. Formålet med ordningen er at sikre danske rederiers internationale konkurrenceevne. Ordningen blev justeret i 2005, delvis i forbindelse med gennemførelsen af nye EU-retningslinjer for søtransportsektoren.

  9. Under tonnageskatteordningen erstattes den almindelige selskabsbeskatning med en særlig skatteordning, hvor det skattepligtige udbytte erstattes af et fast beløb, der fastsættes på grundlag af tonnagen i den flåde, som det pågældende selskab driver. Den skattepligtige indkomst opgøres ikke som under de almindelige regler som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter, men som et fiktivt beløb beregnet på grundlag af den tonnage, som rederiet anvender. Tonnageskatten opkræves uafhængigt af rederiets faktiske driftsresultat. Skatten opkræves således også i de år, hvor rederivirksomheden måtte give underskud.

  10. Der gives ikke fradrag for driftsomkostninger under tonnageskatteordningen og heller ikke for afskrivninger på skibe, der er omfattet af ordningen. Anvendelse af ordningen er frivillig for rederierne. Vag eller fravalg af tonnagebeskatning er imidlertid bindende for en periode på 10 år.

  2.4. Detaljeret beskrivelse af den anmeldte foranstaltning

  11. Den anmeldte foranstaltning er en opfølgning på økonomi- og erhvervsministeriets handlingsplan

  Danmark som Europas førende søfartsnation (Det Blå Danmark)«. På grundlag af denne handlingsplan har den danske regering aftalt med den danske søfartssektor at:

  - skibspuljehonorarer (pool-fees) og avancer ved salg af skibe skal henføres under tonnageskatteordningen

  - lejede skibe kan inddrages i tonnageskatteordningen, forudsat at deres tonnage er lavere end ti (tidligere fire) gange den bruttotonnage, som rederiet selv ejer.

  12. Ovennævnte handlingsplan indeholdte tillige et forslag om kabelskibe. I den forbindelse bør det bemærkes, at skatteministeren i forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) har foreslået, at søfolk ombord på kabelskibe kan omfattes af de særlige regler om skattefri nettohyre (DIS-ordningen). Så vidt Kommissionen forstår, er forslaget om kabellægningsaktiviteter omfattet af anmeldelsen af 15. januar 2007, der er registreret under nummer N 43/07, og som i øjeblikket er genstand for en undersøgelsesprocedure (8).

  13. Danmark foreslår, at:

  - avancer ved salg af tonnagebeskattede skibe henføres til beskatning under tonnageskatteordningen

  - indkomst ved administration af puljesamarbejde henføres til beskatning under tonnageskatteordningen

  - forholdet mellem egen tonnage og lejet tonnage ændres således, at bruttotonnagen fra lejede skibe i tonnageskatteordningen kan være ti gange større end den bruttotonnage rederiet selv...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT