Aktiviteti fizik kunder te gjitha formave te plakjes

AuthorGjulio Zefi
PositionUniversity of Shkodra
Pages101-106
101
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Aktiviteti zik kunder te gjitha formave te plakjes
Gjulio Ze
University of Shkodra
Abstract
The number of people aged over 60 years is growing rapidly. Over time it has also
been observed that people are aging di erently from one another, have come to
de ne the concept of biological age and chronological age. Aging is this characteristic
that is highlighted with the decrease in the toning of the muscles with negative e ects
in postural problems, joint and the structural composition of the bones. Strength,
power and speed decrease appears to be the most problematic without excluding the
loss of balance and exibility. Esercitasi with a regular physical activity in old age
brings a number of advantages which improve a number of organs and physiological
functions, in particular functions of the locomotor apparatus, cardiovascular,
respiratory, nervous. The goal is to be as creative and choose to do exercises to include
all types of physical conditional -resistance, strength, balance and exibility.
Plakja e popullsise ne Europe eshte ne nje rritje graduale dhe te dhenat e Eurostat
vene ne dukje qe po arrihet ne nje reduktim te “rritjes potenciale” vjetore te GDP
europiane,nga 2-2,5% ne 1,5% ne 2025.Sipas nje studimi te bere ne 2005 nga Komisioni
europian “ne periudhen 2005-2050,brezi i moshes 55-65 vjeç(dmth punetoret e
moshuar) do te rriten me 8,7%,ndersa numri e individeve te moshes 65-79(personat e
moshuar) do te rritet me 44% e i personave shume te moshuar(mbi 80 vjeç) do te rritet
me nje perqindje mbi 180%”(periodiku Euronote).Gjatë dy dekadave të fundit edhe
Shqiperia ka patur një transformin të thellë demogra k të shoqëruar me një rritje të
numrit të përsonave mbi 65 vjeç dhe rënie të numrit të fëmij ëve dhe të të rinjve. Në
vitin 2011, numri i personave 65 vjeç e lart është rritur më shumë se 4 herë në 318
mij ë. Në të ardhmen, ndryshimi në shpërndarjen e moshës pritet që të jetë shumë
i ndjeshëm gjithashtu. Përqindja e më të moshuarve 60 vjeç e siper eshte rritur nga
11 përqind deri në vitin 2011 ndersa do te vazhdoje te rritet sipas parashikimeve me
29 përqind deri në vitin 2060. (“Popullsia dhe dinamika e popullsisë në Shqipëri”.
Tirana, INSTAT 2014)
Te gjendur perballe kesaj panorame te perspektives demogra ke lind pyetja : Çfare
duhet te bejme?
Sensibilizimi i strukturave qeveritare dhe ojq-ve per situaten aktuale dhe te
perspektives.
Rregullimi i legjislacionit qe ndihmon permiresimin e kushteve te jeteses per keto
fasha te moshes.
Gjetjen e mundesive per nancimin e ndertimin e infrastruktures se pershtatshme
per te rregulluar aktivitetin zik ne ndihme te ketyre personave.
Procesi i plakjes ka akoma ane te paqarta dhe jane te panumerta teorite qe kerkojne
ti japin nje shpjegim shkencor ketij procesi .Per disa studjues te gjenetikes mplakja
eshte nje proces i paracaktuar gjenetikisht;per te tjeret mplakja shkaktohet nga disa
difekte te ADN. Ndersa studjues te tjere besojne qe procesi i mplakjes eshte i lidhur

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT