Aspekte krahasimore të insitucionit të Presidentit

AuthorIslam Qerimi - Elza Bajrami
Pages62-73
62
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Aspekte krahasimore të insitucionit të Presidentit
Islam Qerimi
Elza Bajrami
Abstrakt
Duke pasur parasysh se Institucioni i Presidentit, si pjesë e pushtetit ekzekutiv të një shteti,
që në shumicën e shteteve moderne të sotme bazohet në sistemin bicepal të ndarjes së kët̀
pushteti ndërmjet Presidentit dhe Qeverisë, është shumë i rëndësishëm që të studiohet në
themel dhe të njihet si duhet Institucioni i Presidentit
Prandaj, ky punim Shkencor e shtjellon në mënyrë të detajuar Institucionin e Presidentit:
kompetencat; zgjedhjen dhe mandatin; përgjegjësinë politike dhe shkarkimin e Presidentit.
Përveç kësaj,rëndësi i kemi kushtuar edhe aspektit krahasues të t̀ me disa institucione tjera
presidenciale të shteteve të Ballkanit, gjegjësisht në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e
Sllovenisë. Qëllim tjetër i kët̀ punimi është edhe kr̀ imi i një përfytyrimi lidhur me procesin e
zgjedhjes së presidentit, pra së gjatë zgjedhjes së t̀ a duhet të v̀ ë në s hprehje vullneti i partive
politike apo vullneti i popullit.
Metodologjia e aplikuar në këtë punim shkencor është mjaW e gjerë. Në formulimin e
kët̀ punimi janë përdorur këto metoda: metoda hulumtuese, metoda historike, metoda
krahasimore dhe metoda analitike.
Zana lla e Institucionit të Presidentit
Institucioni i presidentit daton që nga antikiteti, me lindjen e shteteve të para, si
nevoje e pashmangshme e shoqërisë që të kenë një gure themelore, e cila do të
bartë përgjegjësinë e udhëheqjes së saj tutje. SidoqoW ë, historia ka treguar qartë se të
qenit në këtë pozitë dhe ambicia për të ardhur deri të ajo, sa kon ikte ka shkaktuar
që, padyshim kanë rezultuar me pasoja tragjike. Zakonisht, ky institucion njihet në
terminologjinë juridike me nocionin “ She i shtetit”, por në kohet moderne ai nuk
përdoret në këtë term më sepse është zëvendësuar me termet e reja si: President;
Kryetar.
Në të drejtën kushtetuese, si dhe terminologjinë politike bashkëkohore, me termin
shef i shtetit kuptojmë individin ose organin, i cili ushtron funksionin e përfaqësimit
të shtetit dhe të sovranitetit të t̀ në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe të brendshme
dhe ka edhe autorizime të tjera, sidomos në pikëpamje të formimit dhe të punës së
qeverise (Salihu, 2001, 233). Mirëpo, vihet re se ky term i cekur e përgjithëson këtë
institucion sepse realisht ai paraqitet në forma të ndryshme në sisteme të ndryshme
shtetërore dhe secili ka karakteristikat e veta dalluese. She i shtetit gjatë historisë
është paraqitur si: Organ kolegjial dhe Organ individual (Salihu, 2001, 234). Kjo
ndarje e she t të shtetit në këto dy forma themelore, të cilat më tutje i kanë nënndarjet
e tyre, jo vetëm se është hasur në shtete të ndryshme të botës gjatë periudhave të
ndryshme historike, por edhe Kosova në etapa të caktuara ka njohur dhe njeh edhe
sot format e tilla.
She individual i shtetit është paraqitur në forme të monarkut, kryetarit ( presidentit)
të republikës dhe kryetarit ( presidentit) të shtetit (Salihu, 2001, 233). Për dallim prej

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT