Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

 
GRATIS UITTREKSEL

NL

L 147/14 Publicatieblad van de Europese Unie 1.6.2013

BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

van 31 mei 2013

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 27 mei 2013 is de Raad overeengekomen voor een periode van 12 maanden beperkende maatregelen tegen Syrië vast te stellen op de volgende gebieden als vermeld in Besluit van de Raad 2012/739/GBVB van 29 november 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

( 1

):

- uitvoer- en invoerbeperkingen, met uitzondering van wapens en aanverwant(e) materiaal en uitrusting die zouden kunnen worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking

- beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen

- beperkingen op infrastructuurprojecten

- beperkingen op de financiële steun voor handel

- financiële sector

- vervoerssector

- toegangsbeperkingen

- bevriezen van tegoeden en economische middelen

(2) Wat de mogelijke uitvoer van wapens naar Syrië betreft, nam de Raad nota van de toezegging van de lidstaten om in hun nationale beleid te handelen in overeenstemming met punt 2 van de verklaring van de Raad van 27 mei, onder andere door de aanvragen voor exportvergunningen per geval te beoordelen, daarbij volledig rekening houdend met de criteria van Gemeenschappelijk Stand­punt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie

( 2

).

(3) Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen zijn verdere maatregelen van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK 1

UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

Artikel 1

 1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.

  De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

 2. Het is verboden om:

  (a) rechtstreeks of onrechtstreeks technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië;

  (b) rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bij­stand te verstrekken in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dievoorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië.

 3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde uitrustingen, goederen en technologie die kunnen worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking of voor de vervaardiging en het onderhoud van goederen die kunnen worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking, of voor de levering van daarmee verband houdende technische of financiele bijstand, indien een lidstaat na een beoordeling van geval tot geval vaststelt dat zij bestemd zijn voor voeding, landbouw, medische of humanitaire doeleinden, of om ten goede te komen aan personeelsleden van de VN, of van personeelsleden van de Europese Unie of haar lidstaten.

  Artikel 2

 4. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen of technologie dan bedoeld in artikel 1, lid 1, die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lid­staten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is onderworpen aan een vergunning per geval van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

  De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

  ( 1 ) PB L 330 van 30.11.2012, blz. 21.

  ( 2 ) PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

  1.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 147/15

  NL

 5. Het verlenen of verstrekken van:

  (a) technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in ver­band met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke voorwerpen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië,

  (b) financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië, is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

  Artikel 3

 6. De aankoop, de invoer of het vervoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, is verboden.

 7. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verstrekken, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, en makelaarsdiensten in verband met verzekeringen of herverzekeringen in verband met de aanschaf, de invoer en het vervoer van de in lid 1 bedoelde goederen uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.

  Artikel 4

  De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij het toezicht of de interceptie, door het Syrische regime of voor zijn rekening, op het internet en op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Syrië, alsook het verlenen van bijstand bij het installeren, exploiteren of actualiseren van dergelijke apparatuur of software, zijn verboden.

  De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

  Artikel 5

 8. Het is verboden om ruwe olie of petroleumproducten uit Syrië aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren.

 9. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verschaffen, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, verwant aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen.

  Artikel 6

  Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de aankoop, de invoer en het vervoer vanuit Syrië van ruwe olie en aardolieproducten toestaan alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten en verzekeringen en herverzekeringen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  (a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

  (b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

  (c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

  De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

  Artikel 7

  De in artikel 5 bedoelde verboden laten onverlet dat tot en met 15 november 2011 verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 2 september 2011 zijn gesloten.

  Artikel 8

 10. De verkoop, levering of overdracht van essentiële uitrusting en technologie aan onderstaande sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen - of met gebruik van onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, zijn verboden:

  (a) raffinage;

  (b) vloeibaar aardgas;

  (c) exploratie;

  (d) productie.

  De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

 11. Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sleutelsectoren van de Syrische aardolie- en aardgasindustrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn:

  (a) technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1;

  (b) financieringsmiddelen of financiële bijstand voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT