BESLUIT (GBVB) 2016/849 VAN DE RAAD van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB BIJLAGE I BIJLAGE II BIJLAGE III

 
GRATIS UITTREKSEL

28.5.2016    NL Publicatieblad van de Europese Unie L 141/79

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 22 december 2010 Besluit 2010/800/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea („DVK”) vastgesteld; dit besluit strekte onder meer tot uitvoering van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („UNSCR's”) 1718 (2006) en 1874 (2009).

(2) De VN-Veiligheidsraad heeft op 7 maart 2013 UNSCR 2094 (2013) vastgesteld; hierin wordt de kernproef die door de DVK op 12 februari 2013 werd verricht in strijd met, en met duidelijke miskenning van, de toepasselijke resoluties van de VN-Veiligheidsraad in krachtige bewoordingen veroordeeld.

(3) De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/183/GBVB (2) vastgesteld, dat Besluit 2010/800/GBVB verving en waarmee onder andere uitvoering werd gegeven aan UNSCR's 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) en 2094 (2013).

(4) Op 2 maart 2016 heeft de VN-Veiligheidsraad UNSCR 2270 (2016) aangenomen, waarin deze zijn ernstige verontrusting uitspreekt over de kernproef die de DVK op 6 januari 2016 in strijd met de toepasselijke UNSCR's heeft verricht, zijn veroordeling uitspreekt over de lancering door de DVK op 7 februari 2016, waarbij ballistische rakettechnologie werd gebruikt en de toepasselijke UNSCR's ernstig werden geschonden, en stelt dat er een duidelijke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid in de regio en daarbuiten blijft bestaan.

(5) De Raad heeft op 31 maart 2016 Besluit (GBVB) 2016/476 (3) vastgesteld, waarbij Besluit 2013/183/GBVB werd gewijzigd en waarmee uitvoering werd gegeven aan UNSCR 2270 (2016).

(6) Aangezien het optreden van de DVK eerder dit jaar als een ernstige dreiging voor de internationale vrede en vrijheid in de regio en daarbuiten wordt beschouwd, heeft de Raad besloten aanvullende beperkende maatregelen op te leggen.

(7) UNSCR 2270 (2016), waarin uiting wordt gegeven aan de grote bezorgdheid dat de DVK de inkomsten uit wapenverkoop aanwendt in haar streven naar kernwapens en ballistische raketten, schrijft voor dat de beperkingen op wapens betrekking dienen te hebben op alle wapens en aanverwant materieel, met inbegrip van handvuurwapens en lichte wapens en aanverwant materieel. UNSCR 2270 (2016) houdt een verdere uitbreiding in van de verbodsbepalingen op de overdracht en aankoop van voorwerpen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van de DVK, of tot de uitvoer van voorwerpen ter ondersteuning of verbetering van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van een andere VN-lidstaat buiten de DVK.

(8) UNSCR 2270 (2016) bepaalt dat het verbod op de aankoop van technische bijstand in verband met wapens VN-lidstaten verbiedt zich bezig te houden met de opvang van instructeurs, adviseurs of andere ambtenaren met het oog op militaire, paramilitaire of politiële opleiding.

(9) UNSCR 2270 (2016) bevestigt dat de verbodsbepalingen op de overdracht, aankoop en de verlening van technische bijstand in verband met bepaalde goederen ook van toepassing zijn op de verzending van voorwerpen naar of uit de DVK voor reparatie, onderhoud, renovatie, testen, reverse-engineering of marketing, ongeacht of het eigendom of de zeggenschap wordt overgedragen, en benadrukt dat de maatregelen inzake visumverbod ook gelden voor personen die voor die doeleinden reizen.

(10) De Raad acht het aangewezen de levering, de verkoop of de overdracht aan de DVK van verdere met goederen en technologie voor tweeërlei gebruik verband houdende voorwerpen, materieel en uitrusting te verbieden.

(11) UNSCR 2270 (2016) houdt een uitbreiding in van de lijst van personen en entiteiten die aan een bevriezing van tegoeden en een visumverbod onderworpen zijn, en bepaalt dat de bevriezing van tegoeden van toepassing dient te zijn op entiteiten van de regering van de DVK of de Koreaanse Arbeiderspartij, indien deze naar het inzicht van de VN-lidstaat betrokken zijn bij de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of andere activiteiten van de DVK die bij de desbetreffende UNSCR's verboden zijn.

(12) UNSCR 2270 (2016), waarin uiting gegeven wordt aan de bezorgdheid dat de DVK misbruik maakt van de voorrechten en immuniteiten die haar in het kader van de Verdragen van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke en consulaire betrekkingen worden toegekend, stelt voorts aanvullende maatregelen vast om te voorkomen dat diplomaten, regeringsvertegenwoordigers uit de DVK of personen uit derde landen namens of onder leiding van aangewezen personen of entiteiten handelen, of dat zij verboden activiteiten uitoefenen.

(13) UNSCR 2270 (2016) verduidelijkt voorts in hoeverre de VN-lidstaten dienen te voorkomen dat onderdanen uit de DVK in bepaalde gevoelige sectoren gespecialiseerde opleidingen volgen.

(14) UNSCR 2270 (2016) houdt ook een uitbreiding in van het toepassingsgebied van de maatregelen die gelden voor de vervoerssector en de financiële sector.

(15) In verband met de op de financiële sector toepasselijke maatregelen acht de Raad het aangewezen overdrachten van middelen naar en van de DVK te verbieden, tenzij deze op voorhand specifiek zijn toegestaan, alsmede investeringen door de DVK in gebieden onder de rechtsmacht van de lidstaten en investeringen door onderdanen of entiteiten van de lidstaten in de DVK.

(16) Naast de in de toepasselijke UNSCR genoemde maatregelen dienen de lidstaten elk vliegtuig dat door luchtvaartmaatschappijen van de DVK wordt geëxploiteerd of uit de DVK afkomstig is de toelating te ontzeggen om te landen op, op te stijgen van of te vliegen over hun grondgebied. Tevens dienen de lidstaten vaartuigen die eigendom zijn van of geëxploiteerd of bemand worden door de DVK toegang te ontzeggen tot hun havens.

(17) UNSCR 2270 (2016) verbiedt de aankoop van bepaalde mineralen en de uitvoer van vliegtuigbrandstof.

(18) De Raad is van oordeel dat het verbod op de uitvoer van luxegoederen dient te worden uitgebreid tot de invoer van dergelijke goederen uit de DVK.

(19) UNSCR 2270 (2016) houdt een verdere uitbreiding in van de verbodsbepalingen op het verlenen van financiële steun voor handel met de DVK.

(20) Voorts acht de Raad het aangewezen de verbodsbepalingen op financiële overheidssteun voor handel met de DVK te verlengen, met name om te voorkomen dat enige financiële steun zou bijdragen tot proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

(21) UNSCR 2270 (2016) brengt in herinnering dat de Financiële-actiegroep (FATF) de landen ertoe heeft opgeroepen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen en doeltreffende tegenmaatregelen aan te wenden om hun rechtsgebieden tegen illegale financiële activiteiten van de DVK te beschermen, en verzoekt de VN-lidstaten aanbeveling nr. 7 van de FATF, de bijhorende interpretatienota en de desbetreffende richtsnoeren toe te passen teneinde de gerichte financiële sancties met betrekking tot proliferatie op efficiënte wijze uit te voeren.

(22) UNSCR 2270 (2016) benadrukt ook dat met de krachtens deze resolutie opgelegde maatregelen geen nadelige gevolgen beoogd worden voor de burgerbevolking van de DVK op humanitair vlak, noch voor de activiteiten die bij de desbetreffende UNSCR's niet verboden worden of voor de werkzaamheden van internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties die in de DVK bijstand en noodhulp aan de burgerbevolking verlenen.

(23) UNSCR 2270 (2016) bepleit een vreedzame diplomatieke, politieke oplossing van de situatie, steunt andermaal het zespartijenoverleg en roept ertoe op dit overleg te hervatten.

(24) UNSCR 2270 (2016) bevestigt dat het optreden van de DVK voortdurend moet worden geëvalueerd en dat de VN-Veiligheidsraad bereid is de maatregelen te versterken, te wijzigen, te schorsen of in te trekken afhankelijk van de naleving door de DVK, en vastbesloten is bijkomende maatregelen van betekenis te treffen indien de DVK nieuwe kernproeven of raketlanceringen uitvoert.

(25) De Raad heeft in februari 2016 overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Besluit 2013/183/GBVB van de Raad en artikel 6, leden 2 en 2 bis, van Verordening (EG) nr. 329/2007 (4) een evaluatie verricht en bevestigd dat de in bijlage II bij dat besluit en in bijlage V van die verordening genoemde personen en entiteiten daarin genoemd dienen te blijven.

(26) Dit besluit eerbiedigt de fundamentele rechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, met name het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces, het recht op eigendom en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Dit besluit dient te worden toegepast overeenkomstig die rechten en beginselen.

(27) Voorts eerbiedigt dit besluit ten volle de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van de UNSCR's.

(28) Om duidelijkheid te scheppen, dient Besluit 2013/183/GBVB te worden ingetrokken en door een nieuw besluit te worden vervangen.

(29) Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is een verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  1.    De rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop, overdracht of uitvoer van de volgende voorwerpen en technologie, waaronder software, aan de DVK door onderdanen van de lidstaten of via of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die de vlag voeren van een lidstaat, is verboden, ongeacht of de voorwerpen en technologie al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van de lidstaten:

    a) wapens en aanverwant...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT