Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9496 — Ardian France/Staci) (Voor de EER relevante tekst)

 
GRATIS UITTREKSEL

18.10.2019 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 352/4

Op 23 september 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Frans en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

— op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT