Bibliografía citada

Autor:Susana Navas Navarro
Páginas:137-141
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 137

Albarian, A. "Les régimes matrimoniaux en droit frailáis - Aspects de droit civil et de droit fiscal" en Bonomi, A. / Steiner, M, Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit internationalprivé, Librairie Droz, Ginebra, 2006.

Algarra Prats, E., El régimen económico-matrimonial de participación, La Ley, Madrid, 2000.

Antokolskaia, M. "Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspec-tive" en Antokoloskaia, M. (ed.), Convergence and Divergence of Family Law in Europe, V. 18, Intersentia, EFL, Antwerpen / Oxford, 2007.

Arnau Raventós, L., "L'art. 232-9 CCCat i els actes en perjudici del dret a la com-pensació económica per rao de treball" en Qüestions actuáis del dret cátala de la persona i de la familia, Materials de les Dissetenes Jornades de Dret cátala a Tossa, Universitat de Girona, Documenta universitaria, 2013.

Badosa Coll, K, "Comentari a l'art. 58 CDCC" en Casanovas i Mussons, A. / Egea i Fernández, J. / Gete-Alonso y Calera, Ma. Del C. / Mirambell i Abancó, A., Comentari a la modificado de la Compilado en materia de relacionspatrimonials entre cónjuges, Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, Barcelona, 1995.

Ballester Giner, E., "El régimen de participación en el derecho español", RCDL, 1990.

Becker, E., "The Franco-Germán Agreement on an elective "community of accrued gains" matrimonial property regime", Directorate-General for internal policy, Policy department citizens' rights and constitutional affairs, 2010, pp. 4-15.

Beignier, B., Régimes matrimoniaux, pacs, concubinage, LMD, Montchrestien, París, 2010.

Boele-Woelki, K. / Braat, B. / Curry-Sumner, I., European Family Law inAction, V. IV: Property Relations between Spouses, Intersentia, EFL, Antwerp / Oxford / Portland, 2009.

Boele-Woelki, K. / Jánterá-Jareborg, M. "Initial results of the work of the CEFL in the field of property relations between spouses", en Boele-Woelki, K. / Miles, J. / Scherpe, J. M., (eds.), The Future of Family Property in Europe, V. 29, Intersentia, Cambridge /Antwerp / Portland, 2011.

Boele-Woelki, K. / Ferrand, F / González Beilfuss, C. / Jántera-Jareborg, M. / Lowe, N. / Martiny, D. / Pintens, W., Principies of European Family Law Re-

Page 138

garding Property Relations Between Spouses, Intersentia, Cambridge / Antwerp

/Portland,2013. Bosch Capdevila, E., "La naturalesa jurídica de l'associació a compres i millores",

Materiales de les vuitenes Jornades de Dret cátala a Tossa, Tirant Lo Blanch,

Valencia, 1996. Bosch Capdevila, E., "La configurado de la compensació económica per rao de treball en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya" en Qüestions actuáis del dret cátala de la persona i de la familia, Materials de les Dissetenes Jornades de Dret cátala a Tossa, Universitat de Girona, Documenta universitaria, 2013. Braat, B., "Matrimonial Property Law: Diversity of Forms, Equivalence in Substance?" en Antokoloskaia, M. (ed.)...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA