Bullizmi

AuthorEnida Bashalliu - Erjola Allka
Pages222-230
222
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Bullizmi
EnidaBashalliu
Erjola Allka
Ndoshtadukereektuar mevetenmbiterminBullizëm, gjejmë se ky nuk është një
fenomen i ri i kohëve moderne, por që ka qenë i pranishëm edhe më parë. Episode të
këtllojinëfaktigjejmëtëpërshkruaramedetajeedhenëvepraletraretënjohura
sinë romanetZemërnga Edmondde Amicisapo DavidKoperllnga Charles
Dickens, por gjëja më shokuese është se ky fenomen ka marrë përmasa të frikshme
në kohët moderne sepse zhvillohet brenda mureve të shkollës ndërsa më parë ishte
jashtë mureve të saj.
Një studim i kohëve të fundit ka treguar se:
eepisodevetëngacmimevendodhinnëklasë
nëkorridore
dhenëoborr
Shkolla, domethënë ajo që duhet të jetë mjedisi edukativ, fsheh një kulturë të dhunës.
Bullizmi në shkollë është në rritje të vazhdueshme Ky shqetësim po prek si të
rinjtëadoleshentë edhe të vegjlitnë shkollat lloreMësuesit priren të mos i japin
peshëneduhurkësajçështjejedukeubërëkështubashkëpunëtormengacmesinose
ngacmuesit. Para së gjithash, të rriturit duhet ta kuptojnë këtë realitet të hidhur, që
nukështëaspakishëndetshëmpërshoqërinëDuketsegatienxënësvepohojnë
se kanë qenë viktima, të paktën një herë, të bullizmit.
Porpërparasetëkalojmëmëtejletëndalemitedomethëniaekëttermi Kërkimet
mëtëshumtarrethbullizmitjanëbërënënjëkontekstshkollorprandajpërkuzimi
më i pranuar gjerësisht për bullizmin është dhënë nga studiuesi australian Ken Rigby
sipastëcilitBullizmiështënjëdëshirëpërtëdëmtuartjetrinnjëveprimqë
lëndonnjëdisbalancënëforcëmidis personavenjëpërsëritjenëmënyrëtipike
+ një përdorim i padrejtë i forcës + një kënaqësi e dukshme e agresorit si edhe një
ndjenjë e përgjithshme e të qenit mbizotërues ndaj viktimës”. Aipërfshin sjelljete
përsërituratëdëmshmeeagresivendërmjetpersonaveqëndryshojnënënivelinetyre
tëforcësdhemundtë jenësizikeashtuedhe psikologjikeAtopërfshnëgoditjet
rrahjetngacmimetverbalegjestetfyesepërjashtiminosethjeshtpresioninpërtiu
përshtaturdëshiravetëatyreqëkrojnësjelljenbulliste
Këto karakteristika e bëjnë bullizmin jo vetëm një sjellje të dhunshme atipike dhe
shumëspecikenëraportmellojetëtjeratëdhunësnëshkollëporgjithashtuedhe
shumëtëvështirëpërtuidentikuarsietillëMealëtëtjerasjelljetëdhunshmeqë
ndodhinmidisnxënësvepërshkaqetëtjeratëcilatnukpërfshihennëpërkuzimin
edhënëmësipërnukkonsiderohensibullizëmTëtillasjelljemundtëjenëreagimet
e ashpra në raste të grindjeve të provokuara nga viktima. Bullizmiështëkryesishtnjë
problem i marrëdhënieve midisnxënësvedheduhenstrategjiafatgjatapërtëkruarnjë
klimëtë sigurtënëshkollënëpërmjetkrimit tëmarrëdhënieve tëmbështetjesdhe
përkujdesit.
Llojet e bullizmit:
Fizik

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT