Consumer protection in Macedonia in the pre-accession process to the EU.

AuthorArdita Abazi Imeri
PositionEuropean Policy Institute (EPI) ? Skopje
Pages306-312
306
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Χονσυµερ προτεχτιον ιν Μαχεδονια ιν τηε πρε−αχχεσσιον προχεσσ το τηε ΕΥ
Αρδιτα Αβαζι Ιµερι
Ευροπεαν Πολιχψ Ινστιτυτε (ΕΠΙ)  Σκοπϕε
Αβστραχτ
Εϖερ σινχε τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε ∃ ρστ Λαω ον Χονσυµερ Προτεχτιον ιν 2000 υνδερ τηε
στρονγ ιν∀ υενχε οφ τηε Ευροπεαν ιντεγρατιον, λαργε νυµβερ οφ στεπσ ωερε υνδερτακεν βψ τηε
Γοϖερνµεντ το ιδεντιφψ αππροπριατε πολιχιεσ το αδδρεσσ τηε νεεδσ οφ χονσυµερσ. Ιν τηισ χοντεξτ,
τηε Γοϖερνµεντ ηασ αδοπτεδ α τωο−ψεαρ προγραµσ φορ χονσυµερ προτεχτιον, γραντεδ ∃ νανχιαλ
συππορτ το νον−γοϖερνµενταλ οργανιζατιονσ αχτιϖε ιν τηε ∃ ελδ οφ χονσυµερ προτεχτιον ανδ ηασ
ωορκεδ τοωαρδσ ηαρµονιζατιον οφ α νυµβερ οφ λεγαλ αχτσ ωιτη τηε ΕΥ λαω ανδ ηασ στεππεδ υπ
ενφορχεµεντ. Ηοωεϖερ, τηε οϖεραλλ ε! ορτσ ηαϖε νοτ χοντριβυτεδ το βυιλδινγ α σολιδ χονσυµερ
προτεχτιον πολιχψ. Τηε παπερ γιϖεσ οϖερϖιεω οφ τηε χονσυµερ προτεχτιον πολιχψ ιν Μαχεδονια
ανδ αδδρεσσεσ σοµε οφ ιτσ µαιν δε∃ χιενχιεσ.
Κεψωορδσ: ΕΥ ιντεγρατιον, χονσυµερ προτεχτιον, ηαρµονιζατιον οφ λεγισλατιον
Ιντροδυχτιον
Χονσυµερ προτεχτιον ισ νοτ χοµπλετελψ υνκνοων χονχεπτ ιν Μαχεδονια. Βεφορε τηε
χοµµενχεµεντ οφ τρανσιτιον τηε µοστ ιµπορταντ σουρχε οφ χονσυµερ προτεχτιον ισ
τηε Λαω ον Οβλιγατιονσ οφ 1978. Τηισ λαω ωασ ρεγυλατεδ τηε γενεραλ ρυλεσ οφ πριϖατε
λαω, ωηιχη ωερε αππλιχαβλε το χονσυµερ ρελατιονσ. Τηε ιντροδυχτιον οφ α πολιχψ ον
χονσυµερ προτεχτιον ασ α διστινχτ πολιχψ ιν Μαχεδονια ισ ιν διρεχτ χορρελατιον ωιτη τηε
πρε−αχχεσσιον προχεσσ το τηε ΕΥ .Ασ τηε χουντρψ ωασ εσταβλισηινγ ρελατιονσ ωιτη τηε
Ευροπεαν Υνιον1, τηε Λαω ον Χονσυµερ Προτεχτιον (ΛΠΧ) εµεργεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε
Ευροπεαν ιντεγρατιον ασπιρατιονσ. Τηε ∃ ρστ λαω ον χονσυµερ προτεχτιον ωασ αδοπτεδ
ιν 2000 ανδ ιτ αλρεαδψ ινχορπορατεδ σοµε χονσυµερ αχθυισ ρελατεδ µεασυρεσ. Ωιτη
τηε σιγνατυρε οφ τηε Σταβιλιζατιον ανδ Ασσοχιατιον Αγρεεµεντ (ΣΣΑ) ιν 2001 διρεχτ
οβλιγατιον εµεργεδ φορ Μαχεδονια το αλιγν ιτσ χονσυµερ λεγισλατιον ωιτη τηε χον−
συµερ αχθυισ ιν φορχε ιν τηε ΕΥ ανδ δεϖελοπ αχτιϖε χονσυµερ προτεχτιον πολιχψ. Τηε
ΣΣΑ ρεθυιρεσ ιµπροϖεδ ινφορµατιον ανδ δεϖελοπµεντ οφ ινδεπενδεντ οργανιζατιονσ
ασ ωελλ, ανδ τηε εσταβλισηµεντ οφ ε! εχτιϖε λεγαλ προτεχτιον οφ χονσυµερσ το ιµπροϖε
τηε θυαλιτψ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ ανδ µαινταιν αππροπριατε σαφετψ στανδαρδσ. Το δατε
µανψ ποσιτιϖε δεϖελοπµεντσ ηαϖε τακεν πλαχε ιν ρελατιον τηε λεγαλ ανδ ινστιτυτιοναλ
σετ υπ φορ χονσυµερ προτεχτιον. Τηε λαω (ΛΧΠ) ισ το γρεατ εξτεντ ηαρµονιζεδ ωιτη
τηε χονσυµερ αχθυισ ανδ νυµβερ οφ ινστιτυτιονσ ηαϖε βεεν σετ υπ το ταχκλε χονσυµερ
προτεχτιον ισσυεσ. Χονσυµερ προτεχτιον οργανιζατιονσ αρε αλσο αχτιϖε ιν τηε σπηερε οφ
χονσυµερ ινφορµατιον ανδ εδυχατιον. Αλασ, νυµβερ οφ χηαλλενγεσ ρεµαιν. Ιν ορδερ
το χρεατε α φυνχτιονινγ λεγαλ ανδ ινστιτυτιοναλ φραµεωορκ φορ χονσυµερ προτεχτιον,
φυρτηερ ηαρµονιζατιον οφ νατιοναλ λεγισλατιον ωιτη τηε Ευροπεαν Υνιον, φολλοωεδ βψ
προπερ ενφορχεµεντ νεεδσ το τακε πλαχε.
1 Τηε Ρεπυβλιχ οφ Μαχεδονια σιγνεδ τηε Χοοπερατιον Αγρεεµεντ ωιτη τηε ΕΥ ιν 1997.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT