DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2015/339 van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

 
GRATIS UITTREKSEL

13.3.2015    NL Publicatieblad van de Europese Unie L 69/1

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (3),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (4),

Gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, goedgekeurd door de Commissie op 24 juni 2014,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, vastgesteld door de Raad op 2 september 2014 en aan het Europees Parlement toegezonden op 12 september 2014,

Gezien de nota van wijzigingen nr. 1/2015 van 15 oktober 2014 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015,

Gezien de resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2014 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015,

Gezien de door het Europees Parlement op 22 oktober 2014 aangenomen amendementen op het ontwerp van algemene begroting,

Gezien de brief van de voorzitter van de Raad van 22 oktober 2014 waarin deze meedeelt dat de Raad niet alle door het Parlement aangenomen amendementen kan aanvaarden,

Gezien de brief van 27 oktober 2014 aan de voorzitter van de Raad waarmee het bemiddelingscomité bijeen wordt geroepen,

Gezien de vergaderingen van het bemiddelingscomité op 6, 14 en 17 november 2014,

Gezien het feit dat het bemiddelingscomité geen overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp binnen de termijn van 21 dagen als bedoeld in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, door de Commissie ingediend op 28 november 2014 overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, vastgesteld door de Raad op 12 december 2014 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 17 december 2014,

Gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 17 december 2014.

(1)  PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

(2)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(3)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(4)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

A. Inleiding en financiering van de algemene begroting12

B. Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel21

C. Personeel volgens de lijst van het aantal ambten149

D. Onroerendgoedbezit150

Afdeling I: Parlement 156

— Staat van ontvangsten157

— Staat van uitgaven172

— Personeel226

Afdeling II: Europese Raad en Raad 228

— Staat van ontvangsten229

— Staat van uitgaven246

— Personeel290

Afdeling III: Commissie 292

— Staat van ontvangsten293

— Staat van uitgaven365

— Personeel1861

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie 1911

— Staat van ontvangsten1912

— Staat van uitgaven1924

— Personeel1957

Afdeling V: Rekenkamer 1958

— Staat van ontvangsten1959

— Staat van uitgaven1971

— Personeel2001

Afdeling VI: Europees Economisch en Sociaal Comité 2003

— Staat van ontvangsten2004

— Staat van uitgaven2016

— Personeel2053

Afdeling VII: Comité van de Regio’s 2054

— Staat van ontvangsten2055

— Staat van uitgaven2068

— Personeel2101

Afdeling VIII: Europese Ombudsman 2102

— Staat van ontvangsten2103

— Staat van uitgaven2111

— Personeel2138

Afdeling IX: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 2139

— Staat van ontvangsten2140

— Staat van uitgaven2146

— Personeel2176

Afdeling X: Europese Dienst voor extern optreden 2178

— Staat van ontvangsten2179

— Staat van uitgaven2197

— Personeel2239

— Titel 1: Eigen middelen22

— Titel 3: Overschotten, saldi en aanpassingen46

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie60

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instellingen74

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie88

— Titel 7: Intrest voor betalingsachterstand130

— Titel 8: Opgenomen en verstrekte leningen136

— Titel 9: Diverse ontvangsten147

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie158

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling161

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie168

— Titel 9: Diverse ontvangsten170

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen173

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven193

— Titel 3: Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling206

— Titel 4: Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling219

— Titel 10: Overige uitgaven223

— Titel 4: Diverse uniale belastingen, heffingen en bijdragen230

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling233

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie239

— Titel 7: Intrest voor betalingsachterstand242

— Titel 9: Diverse ontvangsten244

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen247

— Titel 2: Gebouwen, materieel en operationele uitgaven270

— Titel 10: Overige uitgaven288

— Ontvangsten293

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie294

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling299

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie308

— Titel 7: Interest voor betalingsachterstand en boeten350

— Titel 8: Opgenomen en verstrekte leningen356

— Titel 9: Diverse ontvangsten363

ALGEMENE SAMENVATTING VAN DE KREDIETEN (2015 EN 2014) EN VAN DE UITVOERING (2013)365

— Titel XX: Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen368

— Titel 01: Economische en financiële zaken386

— Titel 02: Ondernemingen en industrie416

— Titel 03: Concurrentie486

— Titel 04: Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie492

— Titel 05: Landbouw en plattelandsontwikkeling570

— Titel 06: Mobiliteit en vervoer662

— Titel 07: Milieu707

— Titel 08: Onderzoek en innovatie739

— Titel 09: Communicatienetwerken, inhoud en technologie801

— Titel 10: Eigen onderzoek844

— Titel 11: Maritieme zaken en visserij872

— Titel 12: Interne markt en diensten919

— Titel 13: Regionaal beleid en stadsontwikkeling939

— Titel 14: Belastingen en Douane-unie1012

— Titel 15: Onderwijs en cultuur1025

— Titel 16: Communicatie1081

— Titel 17: Gezondheid en consumentenbescherming1113

— Titel 18: Binnenlandse zaken1176

— Titel 19: Instrumenten voor het buitenlands beleid1216

— Titel 20: Handel1249

— Titel 21: Ontwikkeling en samenwerking1261

— Titel 22: Uitbreiding1375

— Titel 23: Humanitaire hulp en civiele bescherming1398

— Titel 24: Fraudebestrijding1424

— Titel 25: Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie1434

— Titel 26: Administratie van de Commissie1447

— Titel 27: Begroting1502

— Titel 28: Audit1512

— Titel 29: Statistiek1517

— Titel 30: Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven1527

— Titel 31: Talendiensten1540

— Titel 32: Energie1551

— Titel 33: Justitie1590

— Titel 34: Klimaatactie1621

— Titel 40: Reserves1635

— Europese Economische Ruimte1643

— Lijst van voor kandidaat-lidstaten opengestelde begrotingsonderdelen en in voorkomend geval van potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan1657

— Opgenomen en verstrekte leningen — Door de Uniebegroting gegarandeerde opgenomen en verstrekte leningen (ter indicatie)1661

— Informatie over de financiële instrumenten overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement1695

— Publicatiebureau1754

— Ontvangsten1755

— Uitgaven1760

— Europees Bureau voor fraudebestrijding1773

— Ontvangsten1774

— Uitgaven1779

— Europees Bureau voor personeelsselectie1792

— Ontvangsten1793

— Uitgaven1798

— Bureau voor beheer en afwikkeling van de individuele rechten1813

— Ontvangsten1814

— Uitgaven1819

— Bureau voor infrastructuur en logistiek — Brussel1829

— Ontvangsten1830

— Uitgaven1835

— Bureau voor infrastructuur en logistiek — Luxemburg1845

— Ontvangsten1846

— Uitgaven1851

— Titel 4: Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie1913

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling1916

— Titel 9: Diverse ontvangsten1922

— Titel 1: Aan de instelling verbonden personen1925

— Titel 2: Gebouwen, meubilair, materieel en diverse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT