Edukimi i fëmij ëve: punë, mjeshtëri, dashuri

AuthorSilvana Frashëri - Manjola Xhepi
PositionShkolla 9-vjeçare, Otllak, Berat - Shkolla 9-vjeçare, ?'Genc Leka'', Librazhd
Pages299-304
299
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Edukimi i fëm̀ ëve: punë, mjeshtëri, dashuri
Silvana Frashëri
Shkolla 9-vjeçare, Otllak, Berat
Manjola Xhepi
Shkolla 9-vjeçare, ‘’Genc Leka’’, Librazhd
Abstrakt
Të jesh prind dhe mësues, është s dë e vështirë. Një jetë besohet në duart e tua. Duart e tua
do t’i japin formë kësaj jete. Indiferentizmi ndaj kët̀ fakti, është i pamëshirs hëm. E pafalshme
të abuzosh ndaj kësaj detyre. Është mision, jo thjesht detyrë. Mision i udhëhequr nga pasioni,
ndryshe të udhëheqin dështimet. Dështimi nuk është vetëm i edukuesit. Dështimi është
edhe në formimin e një kr̀ ese të pafajshme, e cila na është besuar. Nuk mjaW on pasioni.
Pasioni është motivi, por ky mision kërkon sakri ca, kërkon konsiderohet shumë serioz.
Ndoshta kemi shumë dëshirë të ndihmojmë fëm̀ ën, por nuk dimë dhe gabojmë. Ndihma e
duhur është çelësi i zgjidhjes së problemit. Ajo portë nuk do të hapet nëse përdorim çelësin e
gabuar. Ky çelës përmbledh një univers teknikash shumë delikate brenda t̀ . Ky çelës kërkon të
punojmë llimisht me vetveten. Të rritemi edhe ne së bashku me fëm̀ ët. Ajo çfarë ne u mësojmë
fëm̀ ëve është ajo çfarë ne u demostrojmë me shembullin e sjelljes sonë. Ne këmbëngulim që
ai të kupojë e të mësojë çfarë është e logjikshme dhe çfarë jo. Me shembujt e sjelljeve tona, ne
nxitohemi apo e humbasim durimin. Demostrojmë ndaj tyre sjellje të palogjikshme. Ne jemi
pasqyra ku fëm̀ a sheh veten e t̀ dhe fëm̀ a është pasqyra ku ne shohim veten tonë. Duke u
parë vazhdimisht në këtë pasqyrë ne përmirësojmë vazhdimisht vetveten.
Këto kr̀ esa të vogla e të brishta kanë nevojë për dashuri, aq sa edhe për ushqim. Kontrolli dhe
dashuria janë dy anët e ekuilibruara të peshores së formimit të tyre.
Dhuna është formë primitive. Ajo mëson se duhet të ndalohet sjellja, por fëm̀ a nuk mëson
çfarë duhet të bëjë. Duke ushtruar dhunën, mësojmë dhunën. Nuk duhen marrë personale
sjelljet e padëshiruara të fëm̀ ëve. Disiplina i drejtohet sjelljes së fëm̀ ës e jo fëm̀ ës. Masat
disiplinore apo përforcimet duhen zbatuar e jo neglizhuar nëse janë të domosdoshme për t’u
realizuar.
Një zgjidhje shumë e këndshme është të mësosh nëpërmjet humorit. Humori kërkon mjeshtëri.
Ai është si kripa brenda ushqimit tonë. Ajo i jep sh̀ en ushqimit, por edhe ia humbet atë, kur
mungon sasia e duhur. Ky pohim nuk vlen vetëm për humorin. Ai vlen për të gjitha teknikat
edukuese. Gjithçka është mjeshtëri akrobatike që kërkon ekuilibër.
Shumica e sjelljeve të padëshirueshme kanë arsye faktorë të jashtëm që ngacmojnë tek fëm̀ a
nevojën e brendshme për vëmendje. Një nevojë e tillë e mundonte Samuelin. Ai nxënës rrebel,
gjatë një pune këmbëngulëse me shumë durim, u shndërrua në një djalë të qetë e të edukuar.
Në përshkrimin e kët̀ rasti, evidentohen disa nga teknikat e përdorura për zgjidhjen e t̀ .
Fjalë kyçe: fëm̀ ë, edukues, dashuri, teknika, edukim.
Hyrje
Edukimi i fëm̀ ëve është një problem, i cili kërkon kujdes shumë të veçantë. Shohim
fëm̀ ë me personalitete të ndryshme, por jemi ne ata që i kemi formuar.Në familjet dhe
shkollat tona mundohemi të edukojmë fëm̀ ë të mirë, e megjithatë nuk u kushtojmë

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT