Efekti i orareve të gjata të infermierëve, në cilesinë e kujdesit ndaj pacientëve

AuthorKushtrim Salihu - Driton Sadiku
Pages184-200
184
Vol. 6 No.1
May, 2020
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Efekti i orareve të gjata të infermierëve, në cilesinë e kujdesit ndaj pacientëve
Ass. MSc. Kushtrim Salihu
Ass. Driton Sadiku
Abstrakt
Oraret e gjata të punës prej dymbëdhjetë orësh janë të zakonshme për infermierët e sta t
spitalor, mirëpo, përdorimi i ndërrimeve me orare më të gjata se dymbëdhjetë orë pune është
përshkallëzuar pasi që spitalet përballen me mungesën e infermierëve.
Sidoqo ë, dihet shumë pak rreth përshkallëzimit të këtyre periudhave të zgjatura të punës
dhe efektet e tyre në sigurinë dhe kënaqësinë e pacientëve. Rreziqet për të bërë një gabim u
rritën ndjeshëm kur ndërrimet e punës ishin më të gjata se dymbëdhjetë orë, gjë që ndikonte
në rritjen e pakënaqësisë së pacientëve me kujdesin tek infermierët me orare të zgjatura si dhe
lodhjen e infermierëve dhe dëshirën për t`u larguar.
Qellimi i hulumtimit ishte të masë ndikimin që kanë oraret e zgjatura të infermierëve në
kujdesin ndaj pacientëve.
Mostra ishte e përbërë nga 80 pacientë dhe 100 infermierë. Të dhënat e anketës nga infermierët
në 4 reparte(Reparti i Kardiokirurgjisë dhe Kardiologjisë Invazive, Intensives dhe Post-
Intenzivës) treguan se më shumë se 76% e infermierëve në repartete Kardiokirurgjisë dhe
Kardiologjisë Invazivepunojnë më gjatë se 12 orë si dhe 75% e tyre kanë pohuar se oraret e
zgjatura ndikojnë në cilësinë e punës së tyre, ndërsasa i përket orarëve të zgjatura në repartet
e Intenzivës dhe Post-Intenzivës shohim se, 69% e infermierëve kanë pohuar se punojnë më
gjatë se 12 orë, dhe 80% e tyre kanë pohuar se oraret e zgjatura ndikojnë në cilësinë e punës së
tyreNdërkaq, 30% e pacientëve shprehen pakënaqshmërinë e tyre me infermierët që punonin
me orare të zgjatura në repartete Kardiokirurgjisë dhe Kardiologjisë Invazive, rezualte ë
ngjajshme kemi edhe në repartet e Intenzivës dhe Post-Intenzivës ku, 28% e pacientëve
shprehen pakënaqshmërinë e tyre me me infermierët që punonin me orare të zgjatura.
Fjalët kyce: infermierë, pacientë, kujdes infermieror, pakënaqshmëri, orare të zgjatura.
Hyrje
Ofruesit e kujdesit shëndetësor punojnë gjithnjë e më shumë nën një larmi sistemesh
pune për të mbuluar kujdesin e vazhdueshëm të kërkuar nga pacientët. Sidoqo ë,
efektet e punës së ndërrimit në rezultatet e pacientit dhe ofruesit në mjediset e
kujdesit shëndetësor nuk janë vlerësuar në mënyrë sistematike.Në lidhje me efektin
e gjatësisë së ndërrimit në cilësinë e kujdesit ndaj pacientit, dy studime zbuluan se
gabimet e infermierëve në punë ishin të lidhura me oraret më të gjata se 12 orë, dhe
një studim tjetër raportoi për ulje e kënaqësisë së pacientëve dhe gjatësinë e qëndrimit
me ndërrime më të gjata (Amy W. S., Douglas M. S., & Linda H. A., 2013).
Diversi kimi dhe ndryshimi në sistemin e punës kanë karakterizuar dy dekadat e
kaluara. Një nga këto ndryshime ka qenë ndërveprimi i përfshirjes në oraret e punës
dhe implementimi i sistemeve të punës në ndërrime. Puna në zhvendosje i referohet
modeleve që shtrihen përtej ditës konvencionale prej 8 orësh. Sistemet tipike të
punës në ndryshime ndajnë ditën 24-orëshe në dy ndërrime (12-orë) ose në tre (8-orë)
ndërrime (M. A. Banakhar, 2017).
185
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Vol. 6 No.1
May, 2020
Sipas një studimi të kryer në Evropë, 34.33% e popullsisë aktive në Bashkimin
Evropian punojnë orë të parregullta jashtë normales 8- në ditë dhe 13% të punojnë
brenda sistemeve të punës Efektet negative të punës në ndërrim në shëndetin zik
punëtorëve dhe shëndetin mendor, gjumin, performancën e punës dhe mirëqenien
psikosociale janë vërtetuar mirë por nuk janë veri kuar në mënyrë empirike(European
Foundation , 1997).
Shumica e studimeve që shqyrtojnë efektet e punës së ndërrimit janë realizuar në
pajisje industriale me punëtorët e fabrikës. Smith dhe kolegët e t për shembull, bënë
një përmbledhje narrative dhe raportuan pak ndryshime midis 8-orëshe dhe 12-xhiro
në lidhje me ndryshimin e rezultateve të punonjësve dhe sigurinë(Smith L., 1998).
Megjithëse, punonjësit e kujdesit shëndetësor punojnë në varshmëri të sistemeve të
punës që janë të ngjashme me punëtorët e industrisë, ata nuk mund të krahasohen
lehtësisht me punëtorët e ndërrimit të fabrikës për disa arsye. Shembull, punonjësit
e kujdesit shëndetësor janë në kontakte të vazhdueshme me tendosje psikologjike
të tilla si akutjet, vuajtjet njerëzore dhe vdekja. Për më tepër, konteksti (d.m.th.,
ambienti i punës) për punëtorët e kujdesit shëndetësor ndryshon nga ai i punëtorëve
të fabrikës. Mjedisi i kujdesit shëndetësor është kompleks dhe dinamik, dhe punëtorët
duhet të jenë vazhdimisht të përgjegjshëm ndaj nevojave gjithnjë e në ndryshim
të qenieve njerëzore. Kjo është në kontrast me një mjedis fabrikë, ku jeta njerëzore
nuk është në diskutim. Për më tepër, mjediset e kujdesit shëndetësor janë më pak të
strukturuar dhe kontrollojnë mjediset e fabrikës, duke kërkuar rritjen e eksibilitetit
dhe përshtatjen midis ofruesve të kujdesit për të përmbushur kërkesat e rolit të tyre.
Këta faktorë e kanë të vështirë ekstrapolimin e rezultateve nga industria në mjediset
e kujdesit shëndetësor.
Nga mesi i viteve 1970, disa studime individuale janë kryer në sektorin e shëndetësisë
duke krahasuar ndërrimin tradicional 8-orësh me ndërrime të zgjatura, kryesisht
ndërrime 12-orëshe. Këto studime janë bërë për të vlerësuar efektet e gjatësive të
ndryshme të ndërrimit, si në cilësinë e pacientëve të kujdesit në këto ambiente dhe
për rezultatet e ofruesit të kujdesit shëndetësor (C A Estabrooks, G Cummings, S A
Olivo, J E Squires, C Giblin, N Simpson, 2009).
Poissonnet dhe Ve´ron (1999) shqyrtuan efektet e gjatësisë së ndërrimit në shëndetin
e punonjësve të kujdesit shëndetësor, ku gjetjet ngaPoissonnet dhe Ve´ron ishin
jokonkluzive.
1.1 Konteksti i studimit
Reparti i Kardiologjisë Invazive dhe Karidiokirurgjisëjanëreparte të reja,qëu hapen
në vitin 2013. Secila prej tyre kanë hapësirë për 16 pacientë, 7 prej të cilëve në
mjekimin intenziv, 2 salla operative dhe 2 të mjekimit intenziv. Në kuadër të këtyre
reparteve, punojnë rreth 55 infermierë ku prej tyre 10 infermierë punojnë nëKujdesin
Intenzivë,20 infermierë në Repart, 5 në Perfurzion dhe 20 infermierë në Kardiologjinë
Invazive. Kurse, në Repartin e Post- Intenzivës ka hapësirë për 5 pacientë, ku shumica
e tyre janë në gjendjekome (pavetëd e), kemi 10 infermiere ku, prej tyre që punojnë
në ndërrime janë vetëm 5 infermierë. Ndërsa,Kujdesin Intenzivë ka 35 infermierë ku
30 prej tyre punojnë në ndërrime dhe ka hapësirë për20 pacientë.
Nëse analizojmë, në pamje të parë raportin infermierë-pacientë, shohim se një

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT