Ekstremizmi dhe Radikalizimi islamik në Ballkanin Perendimor

AuthorShkelzen Imeri - Hajdi Xhixha
PositionDiplomat, Ministry of Foreign Affairs - Lektor
Pages399-413
399
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 2 No. 1
May, 2016
Ekstremizmi dhe Radikalizimi islamik në Ballkanin Perendimor
Msc. Shkelzen Imeri
Diplomat, Ministry of Foreign Affairs
Msc. Hajdi Xhixha
Lektor
Abstrakt
Ne kete studim eshte bere e mundur mbledhja, riperteritja dhe analizimi i te dhenave
rreth Islamit tradicional, radikalizimit islamik dhe ekstremizmit te dhunshem, me
qellim informimin e te interesuarve per sfidat e vendeve te Ballkanit Perendimore (BP).
Metodologjia e hulumtimit afroi identifikimin dhe analizimin e thelluar te permbajtjes
duke perdorur nje larmi burimesh per te kuptuar shtrirjen e xhihadizmit, faktore te cilet
mundesojne pabarazi, varferi, korrupsion, mugese perfaqesimi dhe elita politike te
deshtura. Keto jane terrene pjellore dhe nxisin shkuarjen e njerezve te pashprese drejt
Sirise dhe Irakut.
Faktoret nxites jane te nderthurur me njeri-tjetrin dhe nderveprojne dhe ndryshojne ne
varetesi te kohes dhe vendit. Artikulli perfshine të dhëna nga studimet ekonomike,
sondazhe te frikshme të eksodit të njerezve te cilet duan vetem te ikin, statistika lufte e
varferi ekstreme.
Terrorizmi dhe xhihadizmi jane ana me e shemtuar e shoqerise moderne njerezore, e cila
rrezikon vlerat e arritura, bashkejetesen fetare dhe mund te coje ne nje ballafaqim te
pergjakshem te kulturave.
Metodologjia e hulumtimit dhe arritja e perfundimeve dhe rekomandimet e studimit
kane qene objekt i proceseve dhe instrumenteve te veleresimit. Studimi verehen re nje
pasivitet të disa institucioneve shteterore, sidomos atyre sociale, te cilat kane pergjegjesi
direkte per rritjen e cilesise se jetes se njerzve. Istitucionet shtetrore ne bashkepunim me
sherbimet Inteligjente, rekomandojme te krijojne Strategji Kombetare te mbeshtetura
ne fonde te vecanta dhe programe specifike rehabilituese per te kthyerit nga Siria.
Ne BP kultivohen dhe mbrohen vlerat e Europes Perendimore. Në kete kuader vendet e BE
mendojmë që ti kushtojne vemendje me te madhe ndihmuar për kete rajon te prapambetur si dhe
pershpejtimit të procesin të integrimit te plote ne Union.
Fjalë kyçe: Integrime, sfida, terrorizem, ekstremizem fetare, siguri, kercenim, ndikime,
ndihme, korrupsion, varfer, bashkejetese, tolerance, ballafaqim.
Hyrje
Feja Myslimane u perhap ne Ballkan gjate pushtimit otomane, te cilet deri ne shekullin
e 16-te kishin vendosur nje kontroll te rrepte mbi kete rajon. Forma liberale e fese
islame qe mbizoteron ne Ballkan, eshte kryesisht ne trashegimine e traditave te
vendosura otomane, periudhat e gjata te bashke-ekzistences me te krishteret dhe
perhapja e sekularizimit, qe ne shumicen e vendeve te rajonit u pershpejtua gjate
gjeneratave te sundimit komunist. Nga 75 milion banore te Ballkanit rreth 15 milion
jane myslimane kryesisht ndjekes sunit (synit perfaqesojne 85-90% te popullsise

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT