Emigracioni shqiptar dhe efektet e tij

AuthorSkerdilajd Bajramaj
PositionShoqëria KESH sh.a.
Pages32-40
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 2
September 2015
32
Emigracioni shqiptar dhe efektet e tij
Skerdilajd Bajramaj
Shoqëria KESH sh.a.
Abstrakt
Marrë shkas nga vala e fundit e emigracionit masiv ekonomik, që përfshiu vendin tonë muajt
e fundit, ku vetëm shpresa për një jetë më të mirë ka vënë në lëvizje me mijëra shqiptar, deri
edhe 5000 persona të larguar në muaj, vendosa të bëja një analizë të shkurtër mbi këtë fenomen.
Emigracioni nuk është një fenomen as i ri dhe as i panjohur për vendin tonë. Ai ka njohur një
ndalim, me dhunë, vetëm gjatë rregjimit komunist. Për këtë arsye mu duk me interes ta filloj
studimin nga pikëpamja historike, ku të shihet dhe kuptohet lidhja kauzale ndërmjet kushteve
ekonomiko-politiko-shoqërore dhe fenomenit. Emigracioni është një dukuri që ka qenë
bashkëudhtare e popullit tonë në periudhat e tij më të vështira.
Dihen tashme dobishmëria e këtij fenomeni për sa i përketë rritjes së mirëqenies ekonomike të
një vendi, sic është dhe Shqipëria, por pak dihet ndikimi i tij në vendet pritëse, pra vendet që
presin emigrantë. Këtë analizë merr përsipër dhe ky punim i cili kërkon të hedhë dritë mbi
efektet pozitive dhe negative që ky fonomen ka në vendet me një përqindje të lartë emigrantësh.
Do shohim se sa, dhe si, ndikon emigracioni në ekonominë e vendeve pritëse, në veçanti, dhe atë
globale në përgjithësi.
Një vëmendje e vecante do ti kushtohet ndikimit të emigrantëve në tregun e punës të vendeve
ku ata emigrojnë si dhe të ecurisë së ekonomisë të këtyre vendeve.
Si gjithmonë, në fund, do të bëhet një paraqitje e konkluzioneve që dalin nga ky punim shkencor
në lidhje me sfidat që dalin përpara vendit tonë në këtë drejtim, për një trajtim sa më të mirë
dhe dinjitoz të tij, si një fenomen që tashme ka prekur drejtpërdrejt rreth 1/3 të popullsisë dhe
indirekt pothuajse gjithë shoqërinë.
Fjalë kyçe: Emigrantë, pagë, punë, vendi pritës.
Hyrje
Emigracionit masiv, klandestin, shqiptar i ka fillesat në vitet ’90 dhe përkon me
fundin e sundimit të gjatë komunist gjatë të cilit ai ishte mohuar. Me shpërbërjen e
ndërmarrjeve shtetërore e kooperativave bujqësore, emigracioni shërbeu si një valvul
shkarkimi, për të amortizuar në mënyrë të ndjeshme problemet e mëdha social-
ekonomike të vëndit. Aktualisht, emigracioni shqiptar është sa 1/3 e popullsisë së
regjistruar në regjistrin kombëtar, ku peshën kryesore e zënë shqiptarët e emigruar
në Greqi, Itali, Gjermani dhe SHBA.
Emigracioni që karakterizoi periudhën post-komuniste filloi në korrik të vitit 1990,
kur mbi 5 mijë persona hynë në ambasadat e Italisë, Gjermanisë dhe Francës për t’u
larguar nga vendi. Në fund të vitit 1990, mbi 20 mijë shtetas shqiptarë u larguan
nga vendi në rrugë tokësore për në Greqi ku kërkuan azil politik. Në mars të vitit
1991, një numër i madh shtetasish shqiptarë hynë në portin e Durrësit, më i madhi
në vend. Pasi morën kontrollin e disa anijeve të flotës detare tregtare, i drejtuan ato
për të zbarkuar në portet e Italisë Jugore. E njëjta situatë u përsërit pak muaj më

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT