Evoluimi i së drejtës kombëtare dhe ndërkombëtare parë në aspektin e të drejtave të gruas deri në vitin 1946

AuthorLorena Musai - Enkeleda Millonai
PositionProkuroria Pranë Gjykatës s Shkallës së Parë Elbasan - Prokurore, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Pages229-236
229
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Evoluimi i së drejtës kombëtare dhe ndërkombëtare parë në aspektin e të
drejtave të gruas deri në vitin 1946
PhD Lorena Musai
Prokuroria Pranë Gjykatës s Shkallës së Parë Elbasan
Magjistrat Enkeleda Millonai
Prokurore, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Abstrakti
Qëllimi i këtij artikulli është të kuptuarit e gjenezës së barazisë ndërmjet burrit dhe
gruas, evolimit të tij ndër vite si dhe ndryshimet që ka pësuar gjatë kësaj periudhe
raporti burrë-grua. Roli i gruas në shoqërin nuk ka qënë asnjëher një rol i lehtë.
Gruaja ndër vite ka kaluar vështërsi dhe ka lu uar jashtëzakonisht shumë për të
tuar të drejtat e saj në shoqëri. Të jesh e nënshtura dhe të shohësh të drejtat e tua
të të mohohen thjesh për faktin se ti je grua, nuk është e lehtë, nuk është e lehtë të
trajtohesh si një send pa vlerë, ku e vetmja “vlerë” që ti mund të kesh në jetën tënde
është vetëm lindja e pasaradhësve, trashëgimi I mbiemrit të bashkëshortit. Gruaja
që në krij imin e saj është përpjekur gjithon të lu oj aq sa ka mundur për të qënë e
barabart me burrin, herë ja ka dalë dhe herë jo. Të kthehesh shum kohë më pas e të
vështrosh mënyrën e jetesës së gruas, mënyrën sesi ajo ka lu uar për të bërë të sajën
një të drejtë të mohuar nga burrat, është një inkurajim për të gjitha ne gratë e sotme.
Fjalët kyce: grua, lu ë, burrë, barazi.
Hyrje
Gruaja është së pari njeri dhe si e tillë, duhet të kuptojmë se të drejtat e saj, janë të
drejtat e njeriut. Kjo është një ndër frazat më të njohura të Hillary Clinton.
Që në gjenezën e krij imit të shoqërisë burri dhe gruaja janë trajtuar si të barabartë
ndërmjet tyre, barazi kjo që u shndërrua në një raport pabarazie ndërmjet burrit dhe
gruas, për shkak të mëkatit të orgjinës. Ndryshimet në shoqëri të caktuara pasqyruan
edhe një ndryshim të theksuar ndërmjet raportit burrë-grua, të drejtave që kishin gratë.
Roli i gruas në të drejtën zakonore ka qënë më tëpër i orientuar drejt përkujdesjes së
familjes e cila ishte krejtësisht e përjashtuar nga cdo lloj vendimmarrje. Edhe pse në
Statutin organik të Shqipërisë i cili njihet edhe si Kushtetura e parë e shtetit shqiptar
pas shpalljes së Pavarësisë, në të cilin u proklamua se të gjithë shtetasit shqiptarë janë
të barabartë përpara ligjit, kjo ishte thjesht një barazi formale. Vetëm në vitin 1946,
në Shqipëri, me Statutin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, gruaja nisi të
tonte pozita të barabarta me burrin.
Fillesat e përcaktimit të pozicionit të gruas në shoqëri
Natyrshëm lind pyetja: Përse gruaja është parë ndryshe nga burri? Përse lu a e saj

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT