Falimenti, faktorët që e shkaktojnë-Rasti studimor 'Belle Air shpk'

AuthorAlba Skendaj - Shyqyri Llaci
PositionDepartamenti i Manaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë ? Universiteti i Tiranës
Pages66-78
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 2
September 2015
66
Falimenti, faktorët që e shkaktojnë-Rasti studimor “Belle Air shpk”
MSc. Alba Skendaj
Departamenti i Manaxhimit
Fakulteti i Ekonomisë – Universiteti i Tiranës
Prof. Dr. Shyqyri Llaci
Departamenti i Manaxhimit
Fakulteti i Ekonomisë – Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Ekzistojnë studime të ndryshme ndërkombëtare të cilat studiojnë falimentin, shkaqet,
arsyet, mënyrat, si dhe pasojat që vijnë nga falimenti. Krizat ekonomike globale, kane
kthyer vëmendjen ndaj reformave të falimentit si mënyrë efektive për të rikthyer aftësinë
paguese të firmave (Claessens et al., 2003). Literatura mbi falimentin paraqet një numër
të madh modelesh për parashikimin e falimentit, ku përgjithësisht autorët bazohen në
simptomat financiare (Beynon & Peel, 2001; Dimitras et al., 1999; Ooghe et al., 1994;
Pompe & Bilderbeek, 2005).
Ky studim kontribuon në thellimin e njohurive mbi shkaqet që cojnë subjektet drejt
falimentit në Shqipëri, në krahasim me modelet ndërkombëtare. Për të vijuar më tej
analizën, është marrë në konsideratë rasti i një prej kompanive ajrore shqiptare më në
zë, “Belle Air shpk”, e cila për pothuajse 10 vjetë zotëroi tregun e fluturimeve ajrore dhe
që në Nëntor të 2013 shpalli falimentin. Qëllimi i këtij paperi qëndron në marrjen në
konsideratë dhe analizën e vazhdueshme që duhet tu bëhet faktorëve të mjedisit të
jashtëm dhe të brendshëm të firmave për të parandaluar kompanitë në cuarjen drejt
gjëndjes së paaftësisë paguese dhe vështirësitë aktuale që paraqet procedura e falimentit
sipas legjislacionit mbi falimentin në Shqipëri në drejtim të favorizimit të riorganizimit,
si mënyra më e mirë për të siguruar vijimësinë e veprimtarisë së subjekteve në vështirësi
financiare.
Fjale kyce: Falimenti, Belle Air sh.p.k, kriza ekonomike.
Hyrje
Falimenti është hasur në literaturë gjatë dekadave të fundit (Argenti, 1976; Balcaen
& Ooghe, 2006). Ai është një fenomen i rëndësishëm dhe ka interes të analizohet
dhe të kuptohet arsyeja e ndodhjes së falimentit. Të gjithë klientët e një firme,
furnitorët, kreditorët dhe të gjithë punonjësit janë të interesuar në potencialin e
ardhshëm të firmës (Fich & Slezak, 2007). Sipas (Fisher & Martel, 2012) nuk ka një
përcaktim të pranuar gjerësisht nga të gjithë studiuesit mbi këtë koncept. Por,
shumica e autorëve i referohen si vështirësi financiare, ose paaftësia paguese e biznesit
dhe e lidhin drejtpërdrejt me pamundësinë financiare për të paguar. Por pavarësisht
konceptit, firmat nuk falimentojnë për të njëjtat arsye, nuk evolojnë në të njëjtën
mënyrë, dhe nuk dalin nga ky proçes njësoj (Argenti, 1976). Në Shqipëri kjo është

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT