How did the Lisbon Treaty simplify the 'jungle' of comitology?

AuthorXheni Ndreka
PositionState Advocate's Offi ce
Pages35-44
35
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Ηοω διδ τηε Λισβον Τρεατψ σιµπλιφψ τηε ϕυνγλε οφ χοµιτολογψ?
Ξηενι Νδρεκα
Στατε Αδϖοχατεσ Ο& χε
Αβστραχτ
Τηισ παπερ ιντενδσ το χοντριβυτε ιν αναλψζινγ τηε ποστ−Λισβον χοµιτολογψ σψστεµ, εσπεχιαλλψ τηε
σιµπλι∃ χατιον τηατ τηε Τρεατψ µαδε, βψ χοµπαρινγ τηε ολδ χοµιτολογψ ωιτη τηε νεω ονε.
Νοωαδαψσ ωε χαν ταλκ αβουτ α χονσολιδατεδ χοµιτολογψ πραχτιχε, ωηερε τηε νυµβερ οφ αχτορσ
ινϖολϖεδ ισ λαργερ, αχχεσσ εασιερ ανδ προχεδυρεσ σιµπλερ. Ηοωεϖερ το ρεαχη τηισ σταγε, σινχε τηε
εσταβλισηµεντ οφ τηε ∃ ρστ χοµιτολογψ χοµµι# εε ιν 1960, ιτ ηασ γονε τηρουγη α λονγ ϕουρνεψ
οφ τενσιον ανδ ινστιτυτιοναλ χοµπροµισεσ. Τηισ παπερ αναλψζεσ τηε γενεσισ οφ χοµιτολογψ, τηε
πρεϖιουσ προχεδυρεσ ανδ τηε δι∗ χυλτψ το οπερατε ωιτη τηεµ, νοτ οχχασιοναλλψ χαλλεδ ασ ϕυνγλε.
Μορεοϖερ, τηε µαϕορ παρτ οφ τηε παπερ αναλψζεσ τηε ιννοϖατιονσ ανδ σιµπλι∃ χατιον τηατ τηε
Λισβον Τρεατψ βρουγητ ιν χοµιτολογψ ιν τερµσ οφ τρανσπαρενχψ, προχεδυρεσ, χοµµι# εε δαιλψ
ωορκ, αχτορσ ινϖολϖεδ ιν τηε προχεσσ ανδ τηε δυρατιον οφ δεχισιον µακινγ.
Κεψωορδσ: Χοµιτολογψ, χοµιτολογψ προχεδυρεσ, χοµιτολογψ χοµµι# εεσ, Λισβον Τρεατψ,
δελεγατεδ αχτσ, ιµπλεµεντινγ αχτσ, ιννοϖατιον, σιµπλι∃ χατιον.
Χοµιτολογψ δε! νιτιον ανδ ιτσ οριγιν
Τηε τερµ ∋χοµιτολογψ∋ ισ σηορτηανδ φορ τηε ωαψ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον (ηερεινα% ερ
ρεφερρεδ το ασ Χοµµισσιον) εξερχισεσ τηε ιµπλεµεντινγ ποωερσ χονφερρεδ ον ιτ βψ τηε
Ευροπεαν Υνιον (ΕΥ) λεγισλατορ, ωιτη τηε ασσιστανχε οφ χοµµι# εεσ οφ ρεπρεσεντατιϖεσ
φροµ τηε Μεµβερ Στατεσ. Χοµµυνιτψ λαω εντιτλεσ τηε Χοµµισσιον το τακε ϖαριουσ
αχτιονσ, ωηιχη αρε ασσιστ βψ χοµµι# εεσ χοµποσεδ οφ ρεπρεσεντατιϖεσ φροµ αλλ ΕΥ
Μεµβερ Στατεσ. Τηεσε αρε κνοων ασ χοµιτολογψ χοµµι# εεσ. Πυτ ιν οτηερ ωορδσ
τηε τερµ χοµιτολογψ ισ ασσοχιατεδ ωιτη τηε χοντρολ εξερχισεδ βψ τηε ΕΥ Μεµβερσ
Στατεσ ανδ τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ φορ τηε ωαψ ιν ωηιχη Χοµµυνιτψ λεγισλατιον
ισ ιµπλεµεντεδ βψ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον (η# π://εχ.ευροπα.ευ/τρανσπαρε χψ/
ρεγχοµιτολ ογψ/ινδεξ.χφµ?δο]ΦΑΘ.ΦΑΘ). Τηεσε εξπλανατιονσ συγγεστ τηε ρεασον ωηψ
χοµµι# εεσ αρε χρεατεδ. Τηεψ αρε µεχηανισµσ το βαλανχε ον ονε ηανδ τηε ιντερεστσ οφ
τηε ΕΥ, ρεπρεσεντεδ βψ τηε Χοµµισσιον ανδ ον τηε οτηερ τηε Μεµβερ Στατεσ ιντερεστσ.
Ρεγαρδινγ το τηε ετψµολογψ οφ τηε τερµ, φορ σεϖεραλ ρεασονσ, τηερε χαννοτ βε γιϖεν
α χορρεχτ χονχλυσιον ψετ. Φιρστ, ωε αρε δεαλινγ ωιτη α νεω τερµ, συβσεθυεντ το τηε
γενεσισ οφ τηε ΕΥ ανδ σεχονδλψ, ιτ ισ α ∋χρεατιον∋ οφ τηε εξιστινγ ινστιτυτιονσ οφ τηε
ΕΥ. Τηερεφορε, τηε τερµ χοµιτολογψ ωασ δεϖελοπεδ γραδυαλλψ, δεπενδινγ ον τηε
δψναµιχσ οφ Υνιον δεχισιον−µακινγ.
Τηερε ωασ νο προϖισιον φορ χοµιτολογψ ιν τηε ινιτιαλ πηασε οφ τηε Υνιον ανδ ιν
ιτσ Φουνδινγ Τρεατιεσ. Τηε χρεατιον οφ τηε ∃ ρστ χοµιτολογψ χοµµι# εε ιν 1960 ωασ
πρεχεδεδ βψ ανοτηερ σταγε, τηε στιπυλατιονσ οφ τηε Αρτιχλε 202 οφ τηε Ευροπεαν
Χοµµυνιτψ Τρεατψ (φορµερ Αρτιχλε 145): ∋Το ενσυρε τηατ τηε οβϕεχτιϖεσ σετ ουτ ιν τηισ
Τρεατψ αρε α# αινεδ τηε Χουνχιλ σηαλλ, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προϖισιονσ οφ τηισ Τρεατψ,
χονφερ ον τηε Χοµµισσιον, ιν τηε αχτσ ωηιχη τηε Χουνχιλ αδοπτσ, ποωερσ φορ τηε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT