Idetë e Presidentit Klinton për Kosovën të trajtuara në vepren 'Jeta ime'

AuthorKadri Krasniqi
PositionUniversiteti 'Ukshin Hoti' Prizren
Pages24-28
24
Vol. 3 No. 3
January, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Idetë e Presidentit Klinton për Kosovën të trajtuara në vepren “Jeta ime”
Kadri Krasniqi
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren
Abstrakt
Në këtë punim do të analizojmë idetë e Presidentit Klinton1 për Kosovën të trajtuara në vepren
e t “Jeta ime” dhe burime të tjera informative. Çfarë ndikimi kanë pasur idetë e t para dhe
mbas bombardimit të NATO’s në pranverë të vitit 1999. Idetë e t për Kosovën nuk ishin të
rastësishme apo të sapolindura, por ishin të trasheguara nga paraardhësi i t Presidenti Bush2,
i cili i kishte tërhequr vëmendjen një herë Millosheviqit3 ‘se në qoë se ai do ta sulmonte
Kosovën, Amerika do të ndërhynte me të gjtha forcat që kishte në dispozicion’.
Presidenti Klinton ishte i mendimit se ‘një popull i pafajshëm duhet të mbrohet me çdo
kusht’, prandaj ishte ai që insistoi më se shumti për të ndihmuar popullin e Kosovës dhe
për të shmangur edhe një tragjedi në zemër te Ballkanit. Hipoteza që mund të ngrihet në
këtë punim është; nëse idete dhe këmbengulja e Presidentit Klinton ishin të mjaueshme për
ndërhyrjen e NATO’s mbi Serbinë, a kishte nevojë të kërkonte edhe ndihmen e aleatëve të t
për mbështetjen e sulmeve ajrore dhe çfarë do të bëhet me Kosovën pas mbarimit të koniktit.
Ai u mundua dhe bëri të pamunduren që të krojë një përkrahje dhe mbështetje sa më të
madhe nga aleatet e t dhe të mobilizonte sa më shumë shtete që se bashku të tregoheshin më
të vendosur, më mbështetës dhe më këmbëngulës për t’i dhënë zgjidhje problemit të Kosovës
një herë e përgjithmonë.
Fjalë kyçe: Bill Klinton, idete, NATO, sulm ajror, spastrim etnik.
Hyrje
Këmbëngulja e Presidentit Klinton për të mbrojtur popullin e Kosovës ishte shumë e
theksuar sepse ai ishte i mendimit dhe besonte se ‘populli i pafajshem duhet të mbrohet
me çdo kusht’, duke mos marrë parasysh pasojat të cilat mund të çonin në llimin e
një lue të tretë Botërore dhe ku tjetër pos Ballkanit sikur se ndodhi me luën e parë
dhe të dytë. Por për fatin e mirë të popullit të Kosovës, Rusia edhe pse ishte shumë e
interesuar në Ballkan nuk ishte më ajo fuqia e dikurshme kur konsiderohej si vellai
më i fuqishëm dhe kur shumë çështje i vendoste në favor të vetin dhe të aleatëve të saj.
Ky pasivitet i Rusisë, për Kosovën, vërtetohet me biseden telefonike prej 90 minutash
midis Presidentin Klinton dhe Presidentit Boris N. Yeltsin4, të cilët bien dakort që të
punojnë së bashku për të gjetur zgjidhjen e koniktit në Kosovë. Ata të dy folen si
udhëheqës të NATO-s duke e përfunduar samitin me premtimin që të intensikojnë
fushatën e sulmit ajror kundër Slobodan Milosheviqit. “Zyrtaret e Shtëpisë së Bardhë
thanë se Zt. Yeltsin inicoi telefonaten dhe pyeti Zt. Klinton që ta bënte telefonaten e
radhës pasi që ai të kishte kohë të mendohej / reektonte”.5
1 Clinto, Bill – Presidenti i 42 i Shteteve te Bashkuara te Amerikes nga viti 1993 deri ne vitin 2001.
2 Bush,H.W. George – Presidenti i 41 i Shteteve te Bashkuara te Amerikes nga viti 1989 deri ne vitin 1993.
3 Milosevič,Slobodan–PresidentiJugosllavisengaviti1997derinevitin2000.
4 Yeltsin, N. Boris - Presidenti i pare i Federates Ruse nga viti 1991 deri ne vitin 1999.
5 “WhiteHouseofcialssaidMr.YeltsininitiatedthecallandaskedMr.Clintontoplacethenextoneafter
doing some thinking”. From www.nytimes.com/1999/04/26/world/crisis-balkans-overview-clinton-yeltsin-

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT