Institucioni penitensiar për të mitur në Republikën e Maqedonisë

AuthorShaban Sulejmani - Reshat Ibishi
PositionLigjërues në FSHI-Shkup
Pages53-58
53
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
InstitucionipenitensiarpërtëmiturnëRepublikëneMaqedonisë
ShabanSulejmani
Ligjërues në FSHI-Shkup
ReshatIbishi
Hyrje
Nëalorinzyrtarburgjetnjihenmeemrininstitucione riedukimi", por në realitetin e
përgjithshëmsiduketse rezultatitëjetë krejte kundërtaeriedukimit Burgjetjanë
njërealitet që ipërkasinçdo vendipavarësishtnga niveliekonomikapo zhvillimi
socialpolitikit
Gjatë periudhës kur Maqedonia ishte pjesë përbërëse e ish RSFJsë komuniste si
gjithçkaçdogjëishteepolitizuardheçdoinformacionnëlidhjemeburgjetnukjepej
bile as institucione ve evropiane që merreshin me studime në këtë fushë. Studimet
nëkëtë fushë janë të një rëndësie të veçantësepsekanëtë bëjnë me mbarëvajtjen
e shoqërisë me marrëdhëniet midis njerëzve dhe reduktimin e konikteve Ato
orientojnë strukturat e shtetit për tu dhënë zgjidhje të drejtë proble me ve duke u
mbështetur në ligje sa më të arsyeshme e veçanërirsht kur itet për një kategori
personashtëcilëtedhemëjanënërrugëtëndërtimittëtyrezikintelektualmental
e shpirtë rorë.
Para shekullit të XXtë në vendin tonë burgimi ka qenë vetëmnjë nga format e
ndëshki me ve dhe mund të themi jo kryesorja. Dihet se në Maqedoni krahas të drejtës
penalezyrtareromakebizantineosmaneilirekaekzistuarnë disatroje tëkujve
të sotëm të Maqedonisë, e drejta zakonore ilire e cila nuk parashikonte dënimin me
burgim për këtë kategori personash.
PasmëvetësimittëMaqedonisëngaJugosllaviamë vit dukeu kruarkështu
Shtet i pavarur, si subjekt ndërkombëtarë i njohur nga një pjesë e madhe e shteteve
edhe me emrin kush te tues, ngritja e institucioneve shtetërore, e në këtë kuadër
të burgjeve për mbajtjen e rendit, va zh doi të konsiderohet detyrë parësore. Në
mënyrë graduale u profesionalizoheshin kuadro të plota ligjor që rregullojnë dhe
administrojnëburgjetnëpërgjithësidheatopërtëmiturnëveçati
Burgjetpërbëjnënjëmozaikmjatëlarmishëmqë karakterizohetnganjëdiversitet
i paparë formash organizimit, administrimit, godinash dhe kushteve të vuajtjes
së dënimit, të cilat kanë ndryshuar në mënyrë të pandërprerë në kohë dhe hapësirë.
I. Pasqyrëezhvillimittëburgjeve
1.1 ParaqitjaeburgjevetëparanëbotëdheteknenëMaqedoni
Në shtetet bashkëkohore në kuadër të sanksioneve penale, e që më së shumti në
praktikë gjy sore aplikoheshin, ishte dënimi me heqje lirie. Prej momentit të
paraqitjessësajëajokapësuarnjëtransformimtëmadhBurgosjaenjerëzvetëcilës
dokategoritëmoshësqofshinatomoshëmadhorefëmëapotëmiturishteenjohur
që nga kohrat më të vjetra. Nga burimet histo rike mësojmë se të drejtat e lashta si ajo
kineze, asiriane, egjyptase, greke etj. njihnin dënimin me bu rg, por ama si të thuash

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT