Keshillimi si nje proces konfidencial. Ceshtje ligjore dhe etike

AuthorEriona Kokoneshi
Pages62-65
62
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Keshillimi si nje proces kon dencial. Ceshtje ligjore dhe etike
Eriona Kokoneshi
Abstrakt
Keshillimi eshte nje proces konsultativ i cili ndihmon mja te rinj dhe te reja te kapercejne dhe
te hedhin prapa kraheve situata te renda apo te pakendeshme ne jeten e tyre. Shume prej nesh,
qofshim kliente minoren apo prinder duam qe ky sherbim profesional te mbetet kon dencial
por kjo jo gjithmone eshte e arritshme. Dy parime ndeshen ne kete pike: ai ligjor dhe ai etik.
Kjo nderthurje e domosdoshme dhe esenciale ndonjehere nuk e lejon kon dencialitetin dhe
privatesine te shtrihet ne maksimumin e saj dhe kr on limitime ne kete te fundit. Raste te
ndryshme kerkojne metoda zgjidhje te ndryshme, te cilat ndonjehere nuk jane mja te
kenaqeshme per palet e perfshira ne procesin konsultativ.
Kjo ese studion pikerisht kete nderthurje parimesh dhe se si kjo gje ndikon ne vendimet qe
keshilluesit duhet te marrin. Ketu studiohen raste te ndryshme qe kane te bejne me persona
minoren dhe se si keshilluesit veprojne ne keto raste. Kjo gje eshte bere duke perdorur literature
te huaj si pikenisje duke arritur ne fund ne nje re ektim personal rreth keshillimit si nje process
kon dencial, ligjor dhe etik. Nje proces mja kompleks por dhe mja i domosdoshem ne raste
te caktuara.
Hyrje
Ne nje bote tanime te ‘eger‘ dhe kapitaliste, ku gjithkush perpiqet me te gjitha format
te arr e majat ne cdo fushe, ata te cilet kane me shume nevoje per ndihme dhe drejtim
jane pikerisht studentet. Te gjithe ne kemi qene ne fazen e ‘nuk e di’ gjate adoleshences,
nje periudhe ku kjo pergjigje eshte me e zakonshmja. Disa prej nesh nuk dine se cfare
profesioni te zgjedhin, disa te tjere nuk dine mjetet se si mund te ngjiten sa me lart
ne karriere. Por mja te rinj perballen gjithashtu me probleme te tjera si bullizmi
apo keqtrajtimet e ndryshme. Te gjitha keto pyetje kr ojne mja dilema tek te rinjte,
dilema te cilat kr ojne konfuzion dhe stres. Per kete arsye te rinjte kane nevoje per
keshillime dhe udheheqje ne shkollat e tyre.
Ne kete stad, nje rol mja te rendesishem kane keshilluesit ne shkolla. Jane pikerisht
ata ,te cilet i pergatisin brezat e ardhshem per rrugen e veshtire drejt suksesit, per
veshiresite sociale por edhe ato akademike qe ata do te hasin gjate rruges se tyre
per te shkuar sa me lart. Keshilluesit shkollor duhet te kombinojne disa teknika te
ndryshme sociale, psikologjike por edhe ligjore per te arritur nje rezultat sa me te mire
gjate konsultave te tyre. Megjithate, celesi dhe komponenti thelbesor per zhvillimin
e ketyre marredhenieve keshilluese eshte besimi. Ne menyre qe klienti te jete sa me
i hapur me keshilluesin, ky i fundit e quan esencial premtimin e kon dencialitetit
ndaj klientit. Shumica e individeve qe kerkojne sherbime konsulence mendojne dhe
pretendojne qe ajo cka ata thone ne seance do te ruhet ne menyre kon denciale nga
keshilluesi.1 Ne kete menyre, keshilltaret shkollor duhet te kr ojne nje balance mes
1 Glosoff, H. L., Herlihy, B., & Spence, B. (2000). Privileged communication in the counselor-client
relationship: An analysis of state laws and implications for practice. Journal of Counseling and Development,
78, 454–462.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT