Kolizioni normativ ndërmjet Bashkimit Europian dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës

AuthorMimoza Sadushi
PositionNotere
Pages109-116
109
Vol. 3 No. 3
January, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Kolizioni normativ ndërmjet Bashkimit Europian dhe Organizatës
Ndërkombëtare të Punës
Mimoza Sadushi
Notere
Shkurtimet
ONP, Organizata Ndërkombëtare e Punës
ILO, International Labor Organisation
BE, Bashkimi Europian
Komuniteti, Komuniteti Europian
Komisioni, Komisioni Europian
Keshilli, Këshilli Europian
Parlamenti, Parlamenti Europian
Hyrje
Organizata Ndërkombëtare e Punës1 është agjensia më e specializuar e Kombeve të
Bashkuara për çështjet e punësimit. Misioni i ILO-s është të promovojë drejtësinë
sociale duke përmirësuar kushtet e punës2. Disa nga fushat kryesore të ILO-s të
cilat formojnë substancën e Konventave dhe Rekomandimeve të kësaj organizate,
gjithashtu bien brënda sferës së kompetencës së BE-së në fushën sociale. BE-ja nuk
mund të jetë anëtare e ILO-s3, por në shumë raste në lidhje me kolizionin normativ që
ekziston ndërmjet ligjit komunitar dhe ILO-s, ka bërë deklarata duke rekomanduar
shtetet anëtare për të ratikuar apo për të mos ratikuar konventat respektive të kësaj
organizate. Komisioni Europian veçanërisht ka punuar aktivisht për të inuencuar
aktivitetin e ILO-s në shtetet anëtare duke derivuar në rezultatin se, marrëdhëniet
ndërmjet BE-së dhe ILO-s dhe fusha e kompetencave të jashtme të BE-së janë bërë
tema te shpeshta debati skolaresk dhe praktik.
Qëllimi dhe pyetja shkencore bazë mbi të cilin është bazuar ky punim
Ky punim ka për qëllim qartësojë ndarjen e kompetencave ndërmjet BE-së dhe
shteteve anëtare në çështjet që lidhen me marrëdhëniet në punë në kuadër të ILO-s
dhe gjithashtu të përshkruaj marrëdhënien ndërmjet BE-së dhe ILO-s.
Pyetja shkencore mbi të cilën do të bazohet ky punim konsiston pikërisht në çështjen
e përmendur ut supra, marrëdhëniet në punë në kuadër te ILO-s dhe analizimi i
marrëdhënies ndërmjet BE-së dhe ILO-s. Më konkretisht do të analizohen në mënyrë
detajuar fushat cilat është shfaqur kolizioni normativ ndërmjet BE-së dhe
ILO-s. Qëllimi i kësaj qasjeje korrelative është që të japim një përshkrim sa më
1 OrganizataNdërkombëtareePunës,enjohurmeakroniminnëgjuhënshqipeONP.Përefektetëkëtijpunimi
dheshkaqepreferencialetë autorit,akronimiipërdorur dotëjetëai nëgjuhënangleze,ILO (International
LabourOrganisation).
2 ShihpërmëshumëpreambulëneKushtetutëssëILO-s.
3 SipasKushtetutëssëILO-s,antarësimiështërezervuarvetëmpërshtetet,porBE-jakastatusinevëzhguesit
nëorganizatë.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT