Kontrolli i përqëndrimeve në Shqipëri - si një nga shtyllat e së drejtës së konkurrencës

AuthorEndri Papajorgji
PositionDekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
Pages205-209
ISSN 2410-759X Balkan Journal of Interdisciplinary Research Special Issue No 1
Acces online at www.iipccl.org IIPCCL Publishing, Tirana-Albania June 2015
205
Kontrolli i përqëndrimeve në Shqipëri – si një nga shtyllat e së drejtës
së konkurrencës
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz) Endri PAPAJORGJI
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
Abstrakt
Në kuadër të së drejtës së Kartelit të BE-së Kontrolli i përqëndrimeve në Shqipëri përbën një
nga elementët bazë të saj, por ashtu sikurse me pozitën dominuese të tregut, GJED e justikon
kuzimin e konkurrencës në rastet kur përqëndrimet e sipërmarrjeve e stimulojne zhvillimin
e rajoneve të pazhvilluara, ose në rastet e zhvillimit të teknologjisë dhe teknikës. Shqipëria
ka harmonizuar parimet bazë dhe praktikën e saj me atë të acquis communautaire (më saktë
Traktatin e Lisbonës (TFEU) si e drejtë primare dhe Rregulloret, Direktivat e Rekomandimet e
Këshillit dhe Komisionit si e drejtë sekondare). Marrëveshja denohet në nenin 3 pika 4 të ligjit
“Për mbrojtjen e Konkurrencës” si një marrëveshje (shprehje e lirë e vullnetit të palëve, në të cilin
përputhet vullneti i brendshëm me atë të jashtëm) e çdo forme e lidhur ndërmjet ndërmarrjeve,1
si dhe praktikat e bashkërenduara ndërmjet ndërmarrjeve, të cilat veprojnë në të njëjtin nivel
(Marrёveshje horizontale) ose në nivele të ndryshme (marrёveshje vertikale) të tregut. Praktika e
konkurrencës në Shqipëri është e bazuar në 4 shtylla kryesore, që janë:2 Marrëveshjet e ndaluara
(kartelet); Abuzimin me pozitën dominuese; Bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve; ndihma
shteterore. Qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e kontrollit të përqëndrimeve në kuader të
jurisprudencës shqiptare.
Fjale kyçe: Konkurrencë, kontrolli i përqëndrimeve, ligj, Neni 107 TFEU, GJED.
Hyrje
Kontrolli i përqëndrimeve përbën shtyllën e tretë të ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës,
nëpërmjet të cilit realizohet mbikqyrja e ndryshimit të strukturave të tregjeve nga
institucioni i konkurrencës. Siç e kemi diskutuar (nenet 10-17) janë baza ligjore e
kontrollit tërqëndrimeve. Për të rritur eciencën e zbatimit të ligjit në këtë fushë, është
bërë një punë e madhe në evidentimin e transaksioneve të shit/blerjeve të aksioneve,
të cilat duhet të bëhen publike në QKR. Gjatë vitit 2008 Komisioni i Konkurrencës ka
marrë 13 vendime që lidhen me kontrollin e përqëndrimeve nëpërmjet shit/blerjeve të
1Pr prkuzimin e ndrmarrjes shiko m gjer nenin 3 pika 1 t ligjit „Pr konkurrencn, i cili
e prkuzon at si nj person zik ose juridik, privat a publik, q kryen veprimtari ekonomike. Si
ndrmarrje konsiderohen edhe organet e administrats qndrore dhe vendore, si dhe entet ose
institucionet publike, kur kryejn veprimtari ekonomike. Ky denicion pra prfshin dy elemente
baz, q jan:
- Ndrmarrjen si nj person zik ose juridik privat ose si ent shtetror me qllime timprurse;
- Ushtrimi i nj veprimtarie ekonomike timprurse.
2Siç shihet, edhe Shqipria ka njehsuar praktikn e saj t konkurrencs me praktikn e BE-s
dhe prkatsisht me nenet 101, 102, 107 TFEU. Pr m shum shiko Pjesn i mbi t drejtn e
konkurrencs s BE-s.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT