Kultura popullore shqiptare pas rënies së komunizmit (Kultura shqiptare dhe kanunet)

AuthorIslam Qerimi
PositionUniversiteti i Mitrovicës 'Isa Boletini'
Pages122-135
122
Vol. 6 No.1
May, 2020
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Kultura popullore shqiptare pas rënies së komunizmit
(Kultura shqiptare dhe kanunet)
P rof. Ass. Dr. Islam Qerimi
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
Abstrakt
Duke u nisur nga ligji i njohur, i cili thot se, e reja e shtyn të vjetren, e cila heret a vonë qitet
në harresë, në këtë studim shkencor do të provohet nga një çasje shkencore multidisiplinare
sociologjike, etnogra ke dhe historiko – zakonore vërtetimi i kët ligji. Prandaj, ky studim
përgjithësisht ka për objekt studimi krahasimin e veçorive të kulturës popullore të shqiptarëve
përgjatë historisë, sidomos të komunizmit me ato të pasrënies së komunizmit. Detyrë e parë që
do të shtrohet në këtë studim krahasimor është evidentimi se, kultura shqiptare ka një histori
autoktone të lashtë nga periudha ilire – pellasge e trashëguar deri me rënien e komunizmit, e
cila në vete nganjëhere ngërthente edhe tiparenga kulturat e popujve te tjerë. Ndërsa, detyrë
e dytë është studimi i transformimit të shpejtë të kesaj kulture popullore tek shqiptarët pas
rënies së komunizmit, ku është evidente se një pjesë e madhe e këtyre vlerave janë humbur ose
po tjetërsohen dita-ditës, por edhe depërtimi i vlerave të tjera, të panjohura më parë.
Fjalë kyçe: Kultura shpirtërore shqiptare, zakonet, komunizmi, demokracia.
Hipotezat:
- A u ruajt kultura popullore shqiptare në kohën komuniste?
- Cilat janë dallimet në mes të kulturës shqiptare në kohen e komunizmit dhe asaj
të pasrënies së komunizmit?
- Cilat janë propozimet për ruajtjen, pranimin dhe mbrojtjen e elementeve të reja në
kulturen popullore shqiptare?
Metodologjia:
Për të hartuar këtë punim shkencor, është dashur një vullnet i çeliktë, meqë kultura
popullore shqiptare është pozicionuar në një qorrsokak pa shpresë për dalje dhe nuk
po mund të gjejë asesi shtegun e vërtetë autentik. Në kohët e fundit ky fenomen i
përmendur paraqet një ndër preoukupimet më të mëdha në botën shqiptare, që kanë
të bëjnë me njohjen e indentiteti ë vet, prandaj kjo është arsyeja kryesore e hartimit
të kët punimi hulumtues. Për t‘i dhënëket punimingjyra shkencore, në drejtim
të studimit dhe mbledhjës së të dhënave e materialeve etnogra ke të jetës aktuale
të popullit shqiptarnë përgjithësi është konsultuar literaturë e autorëve nga viset e
ndryshme shqiptare. Dihet se në kuadër të kulturës popullore hyjnëveshjet, veglat
e punës, veglat muzikore, orenditë shtëpiake, arkitektura popullore. Prandaj, kjo
eshte arsyeja që për të arritur deri tek rezultatet nale të kët punimi, është dashur
të bëhet një hulumtim krahasues nga viset e ndryshme etnike shqiptare. Në favor të
kësaj metodologjie shkojnë të dhënat e reja në lidhje me të gjeturat e transformimit të
kulturës shqiptarepas rënies së komunizmit, e të cilat kanë mundur të prezantohen
vetëm nëpërmjet tëliteratures së shkencave multidisiplinare, e në veçanti tëdisiplinave
të veçanta si sociologjia, etnogra a dhe e drejta zakonore. Në këtë punim hulumtues

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT