Lidhëzat në periudhat me sifjali plotësore (kryefjalore, kallëzuesore, kundrinore)

AuthorAlbana Zeka
PositionShkolla e mesme 'Ali Myftiu'
Pages110-126
110
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Lidhëzatnëperiudhatmesialiplotësorekryealorekallëzuesore
kundrinore)
MScAlbanaZeka
ShkollaemesmeAliMyiu
Hyrje
Në këtë punim ne kemi për synim të studiojmë lidhëzat në disa periudha të caktuara,
tëcilatkohëtefunditjanëquajtursialinënrenditëseplotësore. Sipas Çelikut
klasikimiiperiudhavembështetetnëkarakterinelidhjevetëpërbërësvesintaksorë
sialidhenëteorinëevalencëssëfoljeseshtrirëkjodhenëperiudhë2
Krahas arritjeve të mëparshme, në studimin tonë jemi mbështetur më së shumti në
arritjetefundittëÇelikunëlibrinSintaksaegjuhësshqipePërbërësitsintaksorë
GjithashtungaÇelikukemimarrëdhetermatsialisialiplotësorepërbërëssiali
plotësorë etj. Nuk kemi lënë pas dore edhe materiale të tjera për këto periudha të
punuarangaSpiroFloqiMinellaTotoniapoFloraKolecietj
Në Sintaksën e gjuhës shqipe botimi i vitit   kemi në qendër përbërësin
sintaksorë sintagmën Në këtë vepër operohet me njësinë bazë të alisë me
përbërësin sintaksor, që në të vërtetë është teoria e sintagmës. Analiza e përbërësit ka
në qendër teorinë e sintagmës, valencës dhe të thënies.
Tëgjithakëtosjellin një konceptimtëri larg teorisësëtogalëshit Konceptimi iri
qëndron ndër të tjera edhe në terminologji si: përbërës, kryepërbërës, plotësor,
caktuesor, siali etj.
Autori shprehet: Termi përbërës sintaksor është gati-gati barasvlerës i termave sintagmë,
frazëagrupalësh të gjuhësisë perëndimore bashkohore3. Në këtë sintaksë është vënë
theksi në analizën e përbërësit sintaksor që ka zëvendësuar analizën sipas teorisë së
togalëshitnëgramatikëntradicionale
Përbërësin sintaksor sipas autorit e kemi disa lloje ku ndër të tjera përbërës plotësor
dhe përbërëssiali. Këta do të jenë edhe pjesë e studimit tonë. Gjithashtu teoria
e valencës e shtrirë edhe në periudha do të jetë shtylla kryesore në analizën tonë.
MbështeturnëtësidomosnëteorinëevalencëssëfoljessëgjuhëtaritfrancezTesnier
lidhetndërtimiialisësëthjeshtëdhetëpërbërëmekuptiminefoljesdrejtuese
Më tej, Çeliku pohon se folja për t`u plotësuar ose per t`u përmbushur kërkon elemente
tëtjerënëndërtiminealisëAësiaesajpërtuplotësuarquhetvalencëElementët
qëkërkonfoljapërtëndërtuarnjëaliquhenargumentplotësorëtëdomosdoshëm.
Këtatë funditnedo tihasimnë sialitë kryealorekallëzuesore kundrinore dhe
përcaktorePeriudhatmesialitëlartpërmenduranëbazëtëteorisësëvalencësjanë
të domosdoshme.
Pra periudhat lidhëzore me siali kryealore kallëzuesore kundrinore dhe
përcaktoredosillentëanalizuaranënnjëkëndvështrimtëriTeoriaevalencësdotë
1 “Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, Tiranë, 2012, f. 365.
2 “Sintaksë e gjuhës shqipe”, M.Çeliku, Tiranë, 2012, f. 355.
3 “ Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, Tiranë, 2012, f. 1.
4 “ Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, Tiranë, 2012, f. 110.
111
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
përcaktojëedheemërtimine tyresiperiudhamesialiplotësoreEmërtohentëtilla
sepsefoljaesialisëkryesoreduhettëplotësohetpatjetërmenjëpërbërëssialiPra
foljahapvendeboshqëduhenplotësuarnëmënyrëqëaliatëjetëgramatikorenëtë
kundërtaliaështëjogramatikore
SialitëevaruranënrenditëseparaqitensiplotësorëtëfoljesdhetëemritPlotësorëtë
foljesjanësialitëkryealoresialitëkallëzuesoredhesialitëkundrinoreNdërsa
plotësorëtëemritjanësialiapërcaktoreillueseedalluese
ObjektikëtstudimijanëplotësorëtedomosdoshëmFoljaesialisëkryesoreështë
ajo që do të drejtojë e do të kërkojë të plotësohet. Madje ajo do të kërkojë edhe lidhëzën
nëkëtoperiudhadhedotadrejtojëatëRëndësinëqëparaqetfoljaesialisëdrejtuese
do të zërë edhe vendin kryesor në studim.
Foljet drejtuese paraqiten të larmishme nga ana semantike dhe ne kemi bërë një
klasikimtëtyreLarmiasemantikeetyreijepnuancëkuptimoreestrukturoredhe
iklasikonshpesh sialitënëdëorepyetësedëshirore dheurdhërore Gjithashtu
ato drejtojnë edhe lidhëzën madje, përcaktojnë edhe ndërkëmbimin e tyre. Foljet e
caktuara kushtëzojnë edhe llojin e tiparet e saj semantike e gramatikore, kushtëzojnë
lidhëzat dhe ndërkëmbimin e tyre.
Mbështetur në teorinë e valencës, do pranojmë valencën e foljes dhe valencën e emrit.
PeriudhatmesialipërcaktorekanëtërëndësishëmemrinicilidrejtonsialinëSiç
plotësohetfoljanëperiudhatmesialikryealorekallëzuesoredhekundrinoreashtu
plotësohetedheemrime anëtësialivepërcaktore Emratëcaktuarsiataabstraktë
dhe emra prejfoljorë kërkojnë të plotësohen në mënyrë të domosdoshme. Janë
pikërisht këta emra që kërkojnë lidhëzat e caktuara dhe alternimin midis tyre. Emrat
paraqiten të larmishëm nga ana semantike.Në të gjitha stilet përdoren lidhëzat se, ,
sikurse, nësekëtodytëfunditpërdorenmërrallëKëtolidhëzakanëpërdorimetë
caktuara në ndërtime me tipare të caktuara. Ato mund të ndërkëmbehen ose jo.
1. Periudhatlidhëzoremesialiplotësore
1.1 Një vështrim i përgjithshëm mbi lidhëzat
Fillimishtletëthemidiçkapërlidhëzatpasiedheperiudhatqëdotëstudiohenjanë
periudha lidhëzore. Lidhëzat janë të shumëllojshme në gjuhën shqipe. Ato janë
pjesëe pandryshueshmee ligjëratësqëlidhin dygjymtyrë alieosedy sialidhe
shprehin marrëdhënie të ndryshme sintaksore midis tyreLidhëzatdisaprejtyre
kanë kuptim leksikor, dhe kuptimin e tyre e përbëjnë marrëdhëniet e ndryshme
semantikosintaksoreqëshprehinnëalitëthjeshtadhenëperiudhaSipaskuptimit
lidhëzat ndahen në dy grupe: lidhëza semantike dhe lidhëza josemantike. Nga
pikëpamja e funksionit sintaksor ato ndahen në lidhëza bashkërenditëse dhe lidhëza
nënrenditëse. Lidhëzat nënrenditëse janë të shumëllojshme, dhe disa prej tyre janë
objektiynëAtodisaprejtyredotëshikohennëndërtimesintaksoreenëfunksione
të ndryshme.Lidhëzat që do të studiohen prej nesh, janë lidhëza josemantike dhe
homonime, d.m.th të njëjtat lidhëza me përdorime jo të njëjta.
Çfarëi dallonlidhëzat homonimiketëperiudhavemesiali plotësore Nëcilat
kriteredotëmbështetemipërtidalluaratoPërgjigjetkërkojnëshpeshanalizamë
5 “Gramatika e gjuhës shqipe” vëllimi 1, Tiranë, 1995, f.397.
6 Po aty f.398.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT