*Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (1)

 
FREE EXCERPT

I

(Akty, jejichz zveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005

ze dne 15. listopadu 2005

o mikrobiologických kritériích pro potraviny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o zalození Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1),

a zejména na čl. 4 odst. 4 a článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Jedním ze základních cílů potravinového práva je vysokýstupeň ochrany veřejného zdraví, jak je stanovenovnařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecnézásady a pozadavky potravinového práva, zřizuje seEvropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovípostupy týkající se bezpečnosti potravin (2). Mikrobiologická nebezpečí v potravinách představují hlavní zdrojonemocnění z potravin u lidí.

(2) Potraviny nesmějí obsahovat mikroorganismy nebo jejichtoxiny či metabolity v mnozstvích, která představujínepřijatelné riziko pro lidské zdraví.

(3) Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné pozadavky nabezpečnost potravin, podle nichz potravina nesmí býtuvedena na trh, není-li bezpečná. Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni stáhnout potravinu, kteránení bezpečná, z trhu. Ve snaze přispět k ochraněveřejného zdraví a zabránit rozdílným výkladům jevhodné stanovit harmonizovaná bezpečnostní kritériapřijatelnosti potravin, zejména s ohledem na přítomnostněkterých patogenních mikroorganismů.

(4) Mikrobiologická kritéria jsou rovněz vodítkem prostanovení přijatelnosti potravin a postupu jejich výroby,manipulace a distribuce. Pouzívání mikrobiologickýchkritérií by mělo být nedílnou součástí provádění postupůzalozených na zásadách HACCP a dalsích opatření nakontrolu hygieny.

(5) Bezpečnost potravin se zajisťuje předevsím preventivnímpřístupem, například prováděním správné hygienicképraxe a pouzíváním postupů zalozených na zásadáchanalýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).Mikrobiologická kritéria je mozné pouzít při validacia ověřování postupů zalozených na zásadách HACCPa dalsích opatření na kontrolu hygieny. Je proto vhodnéstanovit mikrobiologická kritéria vymezující přijatelnostpostupů a rovněz mikrobiologická kritéria pro bezpečnost potravin stanovující limit, při jehoz překročenímusí být potravina povazována za nepřijatelně kontaminovanou mikroorganismy, pro něz jsou kritéria stanovena.

(6) Podle článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 musejíprovozovatelé potravinářských podniků dodrzovatmikrobiologická kritéria. To by mělo zahrnovat vysetřenípodle hodnot stanovených pro jednotlivá kritéria prostřednictvím odběru vzorků, provedení vysetřenía nápravných opatření v souladu s potravinovým právema pokyny příslusného orgánu. Je proto vhodné stanovitprováděcí opatření k analytickým metodám zahrnujícívpřípadě potřeby nejistotu měření, plán odběru vzorků,mikrobiologické limity a počet analytických jednotek,které mají být v souladu s uvedenými limity. Dále jevhodné stanovit prováděcí opatření týkající se potraviny,na niz se kritérium vztahuje, bodů potravinovéhořetězce, v nichz kritérium platí, a rovněz opatření, kterámají být přijata v případě nesplnění kritéria. Meziopatření, která musejí provozovatelé potravinářskýchpodniků přijímat, aby zajistili dodrzování kritérií vymezujících přijatelnost postupu, můze mimo jiné patřitkontrola surovin, hygieny, teploty a údrznosti produktu.

(1) Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 1, opraveno v Úř.věst. L 226,25.6.2004, s. 3.(2) Úř.věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES)č. 1642/2003 (Úř.věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách zaúčelem ověření dodrzování právních předpisů týkajícíchse krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrýchzivotních podmínkách zvířat (1) ukládá členským státůmpovinnost zajistit, aby úřední kontroly byly prováděnypravidelně, na základě rizik a s přiměřenou četností. Tytokontroly je třeba provádětvpříslusných fázích výroby,zpracování a distribuce potravin s cílem zajistit, abyprovozovatelé potravinářských podniků dodrzovali kritéria stanovená v tomto nařízení.

(8) Sdělení Komise o strategii Společenství pro stanovenímikrobiologických kritérií pro potraviny (2) popisujestrategii ke stanovení a přezkoumání kritérií v právníchpředpisech Společenství, jakoz i zásady pro vypracovánía uplatňování těchto kritérií. Tato strategie by měla býtpouzita při stanovování mikrobiologických kritérií.

(9) Vědecký výbor pro veterinární opatření týkající seveřejného zdraví (SCVPH) vydal dne 23. září 1999stanovisko k hodnocení mikrobiologických kritérií propotravinářské produkty zivočisného původu určenék lidské spotřebě. Zdůraznil, ze je důlezité, abymikrobiologická kritéria vycházela z formálního hodnocení rizika a mezinárodně schválených zásad. Vestanovisku se doporučuje, aby mikrobiologická kritériabyla významná a účinná ve vztahu k ochraně zdravíspotřebitelů. SCVPH navrhl jako přechodná opatření dodoby, nez budou k dispozici formální hodnocení rizik,určitá přezkoumaná kritéria.

(10) SCVPH zároveň vydal zvlástní stanovisko k Listeriamonocytogenes. V tomto stanovisku se doporučuje, abyse jako cíl stanovilo udrzování koncentrace Listeriamonocytogenes v potravinách pod 100 KTJ/g. Vědeckývýbor pro potraviny (SCF) s těmito doporučenímivyslovil ve svém stanovisku ze dne 22. června 2000souhlas.

(11) Ve dnech 19.-20. září 2001 přijal SCVPH stanoviskok Vibrio vulnificus a Vibrio parahaemolyticus. Doselk závěru, ze vědecké údaje, které jsou v současnostik dispozici, nepodporují stanovení zvlástních kritérií propatogenní mikroorganismy V. vulnificus a parahaemolyticusvmořských plodech. Doporučil vsak vytvoření pravidelsprávné praxe, aby se zajistilo uplatňování správnéhygienické praxe.

(12) Ve dnech 30.-31. ledna 2002 vydal SCVPH stanoviskok virům skupiny Norwalk ("Norwalk-like viruses",NLV,noroviry). V uvedeném stanovisku dosel k závěru, zebězné fekální indikátory jsou pro prokázání přítomnostiči nepřítomnosti NLV nespolehlivé a ze spoléhání se naodstranění fekálních bakterií jako indikátoru ke stanovenídélky trvání čisticího procesu u měkkýsů není bezpečnoupraxí. V případě uplatňování bakteriálních indikátorů sejako indikátor fekální kontaminace v oblastech sběruměkkýsů rovněz doporučuje pouzívat E. coli, a nikolivfekální koliformní bakterie.

(13) Dne 27. února 2002 přijal SCF stanovisko k specifikacímpro zelatinu z hlediska zdraví spotřebitelů. Doselk závěru, ze mikrobiologická kritéria stanovenáv kapitole 4 přílohy II směrnice Rady 92/118/EHS zedne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienickýchpředpisech pro obchod s produkty zivočisného původuve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud sena ně nevztahují zvlástní předpisy Společenství uvedenév kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jdeo patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (3) jsouz hlediska zdraví spotřebitelů přehnaná, a povazoval zadostatečné pouzívání povinného mikrobiologickéhokritéria pouze pro salmonely.

(14) Ve dnech 21.-22. ledna 2003 vydal SCVPH stanoviskok E. coli produkující verocytotoxin (VTEC). Ve svémstanovisku dosel k závěru, ze pouzívání mikrobiologickénormy pro konečný produkt v případě VTEC O157pravděpodobně nepovede k významnému snízení souvisejícího rizika pro spotřebitele. Mikrobiologicképokyny zaměřené na snízení fekální kontaminace navsech stupních potravinového řetězce vsak mohoupřispět ke snízení rizik pro veřejné zdraví, a to včetněrizika VTEC. SCVPH určil tyto kategorie potravin, v nichzpředstavuje VTEC nebezpečí pro veřejné zdraví: syrovénebo nedostatečně tepelně upravené hovězí masoa případně maso z dalsích přezvýkavců, mleté masoa fermentované hovězí maso a výrobky z něj, syrovémléko a výrobky ze syrového mléka, čerstvé produkty,zejména naklíčená semena a nepasterizované ovocnéa zeleninové sťávy.

(15) Ve dnech 26.-27. března 2003 přijal SCVPH stanoviskoke stafylokokovým enterotoxinůmvmléčných výrobcích,zejména v sýrech. Doporučil přezkoumání kritérií prokoagulázopozitivní stafylokoky v sýrech, v syrovémmléku určeném ke zpracování a v suseném mléku.Kromě toho by kritéria pro stafylokokové enterotoxinyměla být stanovena u sýrů asuseného mléka.

(1) Úř.věst. L 165, 30.4.2004, s. 1, opraveno v Úř.věst. L 191,28.5.2004, s. 1.(2) SANCO/1252/2001. Diskusní zpráva o strategii pro stanovenímikrobiologických kritérií pro potraviny v právních předpisechSpolečenství, s. 34.

(3) Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledypozměněná nařízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst.L 72, 11.3.2004, s. 60).

(16) Ve dnech 14.-15. dubna 2003 přijal SCVPH stanoviskok salmonelám v potravinách. Podle tohoto stanoviskapatří do kategorií potravin potenciálně představujícíchvysoké riziko pro veřejné zdraví syrové maso a některéprodukty určené ke spotřebě za syrova, syrovéa nedostatečně tepelně upravené výrobky z drůbezíhomasa, vejce a produkty obsahující syrová vejce, nepasterizované mléko a některé výrobky z něj. Nebezpečípředstavují také naklíčená semena a nepasterizovanéovocné sťávy. Výbor doporučil, aby rozhodnutí o potřeběmikrobiologických kritérií bylo přijato na základě jehoschopnosti chránit spotřebitele a na základě jehoproveditelnosti.

(17) Vědecká komise pro biologická nebezpečí (komiseBIOHAZ) zřízená při Evropském úřadu pro bezpečnostpotravin (EFSA) vydala dne 9. září 2004 stanoviskok mikrobiologickým rizikůmvpočáteční a pokračovacíkojenecké výzivě. Dosla k závěru, ze salmonelya Enterobacter sakazakii jsou nejnebezpečnějsími mikroorganismy v počáteční kojenecké výzivě,výzivě určené prozvlástní léčebné účely a pokračovací kojenecké výzivě.Přítomnost těchto patogenních mikroorganismů představuje značné riziko, jestlize podmínky po rekonstituciumozňují mnození. Enterobacteriaceae, jejichz přítomnostje častějsí, by mohly být pouzity jako indikátor rizika.EFSA doporučil sledování bakterií čeledi Enterobacteriaceaea provádění vysetření na jejich přítomnost ve...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL