Llojet e padive referuar kontratës së shitjes. Raste nga praktika gjyqësore

AuthorHemion Braho
PositionEuropean University of Tirana
Pages213-219
213
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 2
September 2015
Llojet e padive referuar kontratës së shitjes. Raste nga praktika gjyqësore
Hemion Braho PhD
European University of Tirana
Abstrakt
Ky punim ka si synim një përqasje me fushën e kontratës së shitjes dhe mbrojtjes që ajo
gëzon, risitë dhe problematikat që sjell në fushën studimore padive që lidhen me këtë
kontratë. Kontrata e shitjes synon drejpërdrejt në realizimin e të drejtave materiale dhe
ekonomike të të dy palëve dhe është padyshim kontrata më e përdorur në fushën civile
duke zënë një peshë ekonomike të vecantë. Përhapja e gjerë e kësaj kontrate sjell si pasojë
edhe një kazistikë të lartë konflikti. Qëllimi i këtij punimi konsiston në studimin e mjeteve
të ndryshëm të mbrojtjes
Fjalëkyce: Bioetika, Teknika riprodhimi të asistuar, Modele teorik të së drejtës, Laicitet.
Hyrje
Kontrata e shitjes është një nga kontratat më të vjetra dhe padyshim më e përdorura
në qarkullimin civil, me anë të së cilës realizohen pjesa më e madhe e veprimeve
tregtare dhe e veprimeve juridike civile.
Kontrata e shitjes njihet si e tillë që nga e drejta romake dhe ka ardhur duke u
përsosur deri në ditët e sotme.
Në fillim është kontrata e shkëmbimit nëpërmjet së cilës një mall shkëmbehej me një
mall tjetër me një vlerë përafërshisht të njëjtë. Me përdorimin e monedhës shkëmbimi
i mallit filloi të realizohej me para dhe është pikerisht ky moment që shënon lindjen
e marrëdhënieve juridike të shitblerjes.
Në Kodin Civil kontrata e shitjes rregullohet nëTitullin II, në Kreun I dhe konkretisht
në nenin 705 në të cilin përcaktohet “Kontrata e shitjes ka për objekt kalimin e
pronësisë së një sendi ose kalimin e një të drejte kundrejt pagimit të një cmimi”
Kontrata e shitjes synon drejpërdrejt në realizimin e të drejtave materiale dhe
ekonomike të të dy palëve. Kontrata e shitjes është kontratë e dyanshme dhe me
shpërblim. Ajo është kontratë konsensuale, domehthënë e vlefshme që nga momenti
i arritjes së marrëveshjes së palëve.
Në disa raste ligji kërkon që kontrata e shitjes të jetë formale, për shembull shitja e
pasurive të paluajtshme duhet të bëhet me akt noterial dhe te regjishtrohet (Neni 83
paragrafi i parë I Kodit Civil), ose shitja e midis personave juridik e shtetërorë ose
privat të bëhet me shkresë sepse dokumentat nuk mund të provohet me dëshmitarë
(Nuni, 2013, 275) .
2. Paditë që burojnë nga kontrata e shitjes
Kontrata e shiktes tregtare synon drejtpërdrejt në realizimin e të drejtave materiale
dhe ekonomike te te dyja palëve dhe konsiston në shitjen e mallrave, të sendeve të
luajtshme, të të drejtave, të pjesëve të kapitalit etj. Që një kontratë shitjeje të jetë e

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT