Marketing activities for tourism development of thermal baths in Kosovo

AuthorStevcho Mecheski - Hysen Sogojeva
PositionFaculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Macedonia - Ministry of Trade and Industry, Kosovo
Pages51-62
51
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Μαρκετινγ αχτιϖιτιεσ φορ τουρισµ δεϖελοπµεντ οφ τηερµαλ βατησ ιν Κοσοϖο
Στεϖχηο Μεχηεσκι
Φαχυλτψ οφ Τουρισµ ανδ Ηοσπιταλιτψ Οηριδ, Μαχεδονια
Ηψσεν Σογοϕεϖα
Μινιστρψ οφ Τραδε ανδ Ινδυστρψ, Κοσοϖο
Αβστραχτ
Τηε τουρισµ εχονοµψ τοδαψ αππεαρ ασ ονε οφ τηε µοστ ιµπορταντ βρανχηεσ ιν τηε ωορλδ, τηε
αϖεραγε ινχοµε οφ αβουτ 340 βιλλιον Υ.Σ. [ ανδ ιν εχονοµιχ ιµπορτανχε ρανκσ τηιρδ α% ερ οιλ ανδ
αυτοµοβιλε ινδυστρψ. Εαχη ψεαρ αν αϖεραγε οφ 520 µιλλιον πεοπλε τακε παρτ ιν τουριστ µοϖεµεντ
ωορλδωιδε. Ευροπε συππορτσ οϖερ 60< οφ τουριστ µοϖεµεντ ασ ιν τηε Μεδιτερρανεαν ωορλδ ισ
χονχεντρατεδ αβουτ 35< οφ τηεσε µοϖεµεντσ, αλµοστ 8< οφ αλλ Ευροπεαν εµπλοψεεσ βελονγ το
τηε τουρισµ σεχτορ. Στρεσσ, ωορκ ιντενσιτψ ανδ ηεαλτη, αρε αµονγ τηε µαιν ρεασονσ τηατ ηαϖε λεδ
το α βρεακ, ωηιλε γλοβαλιζατιον ο! ερσ ινχρεασινγλψ τουριστ δεστινατιονσ.
Αχχορδινγ το τηε Ωορλδ Ηεαλτη Οργανιζατιον αβουτ ονε τεντη οφ τηε ωορλδ+σ ποπυλατιον συ! ερσ
φροµ αρτηριτισ, µυλτιπλε τηερµο ωατερσ τηατ Κοσοϖο ηασ, ωιτη χαρεφυλ µαναγεµεντ ρεπρεσεντ
α σιγνι∃ χαντ ποτεντιαλ οφ χυρατιϖε τουρισµ, ανδ σοµε οφ τηε 650 µιλλιον πεοπλε ωηο συ! ερ
φροµ ρηευµατισµ ωιλλ προβαβλψ ϖισιτ τηερµο βατησ ανδ ωατερσ τηατ αρε χονσιδεραβλε ενουγη
ιν Κοσοϖο.
∆υρινγ τηε στυδιεσ ανδ ρεσεαρχηεσ ον τηισ τοπιχ µορε α# εντιον ωασ δροων το τηε τοπιχ οφ
νατυραλ ανδ σοχιαλ ηεριταγε ανδ τηατ τηερµαλ βατησ τουρισµ ισ τηε εαρλιεστ ωηιχη προϖεσ τηατ τηε
µοστ ιµπορταντ παρτ οφ τηατ ηασ βεεν σινχε Ροµαν τιµεσ. Ιτ ισ ιµπορταντ το εµπηασιζε τηατ τηισ
ισ περµανεντ χλιεντελε τηρουγηουτ τηε ψεαρ, νοτ α σεασοναλ χλιεντελε.
Ιν ορδερ το ρεαλιζε τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τηε τοπιχ ωε σταρτεδ ωορκ ον τηε στυδψ οφ δι! ερεντ
µατεριαλσ το τηισ τηεµε ανδ ον τηε γρουνδ οβσερϖατιονσ, ωηερε ιν χοοπερατιον ωιτη σεϖεραλ
πεοπλε χοµπετεντ ιν τηισ αρεα αρε χονδυχτεδ σεϖεραλ εξπεδιτιονσ ιν ρεχογνιτιον οφ νατυραλ
ανδ πηενοµενα προχεσσεσ. Φιρστλψ ωε ηαϖε τακεν ιν χονσιδερατιον τηε αναλψσισ οφ τουριστ ανδ
εχονοµιχ εϖαλυατιον ανδ τηε σηαπε οφ α# ραχτιϖενεσσ οφ τηισ σπαχε οφ Κοσοϖο φορ τηε πυρποσε
οφ δετερµινινγ τηε ϖαλυε τηατ σηουλδ βε ιν τηατ τουρισµ σπαχε. Αλλ παραµετερσ µεντιονεδ
ιν τουρισµ ηαϖε τηε ϖαριαβλε ϖαλυε βεχαυσε τηε τουριστ χλιεντελε, αχχορδινγ το υσ σηουλδ βε
συβµι# εδ το τηε τουριστ ρεθυιρεµεντσ τηατ αρε αδεθυατε φορ τουριστ χλιεντελε ωηιχη µυστ ινχλυδε
σεϖεραλ χλασσεσ οφ πεοπλε ωηο θυαλιφψ φορ τηεσε τψπεσ οφ τουρισµ. Συγγεστιονσ τηατ αρε ινδιχατιϖε
οφ τηε οϖεραλλ δεϖελοπµεντ εχονοµιχ οφ Κοσοϖο αρε διρεχτεδ ανδ µοτιϖατεδ βψ µανψ εξτερναλ
φαχτορσ ωηο τηινκ τηατ Κοσοϖο φορ βυιλδινγ µορε ραπιδ χαπαχιτιεσ ον εµπλοψµεντ, εχονοµιχ
δεϖελοπµεντ σηουλδ βε φοχυσεδ ον σµαλλ ανδ µεδιυµ εντερπρισεσ ασ ωελλ ασ τουρισµ.
Κεψωορδσ: τουρισµ, τηερµαλ βατησ, µαρκετινγ, ηεαλτη, δεϖελοπµεντ.
Ιντροδυχτιον
Τηερµαλ βατησ οφ Κοσοϖο ανδ τηερµο µινεραλ ωατερσ αρε γοοδ βασισ φορ ασσεσσινγ
τηε ρεσορτ ωηιχη ιντροδυχεσ σεγµεντ ανδ α# ραχτιϖε παρτ ανδ ιντερεστινγ, βυτ στιλλ νοτ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT