Masat e sigurise ne pune

AuthorAnita Bardhi
PositionUniversiteti Europian i Tiranes
Pages319-324
319
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3
January 2016
Masat e sigurise ne pune
PhD. Anita Bardhi
Universiteti Europian i Tiranes
Abstrakt
Ky punim eshte nje analize e masave qe duhet te merren nga punedhenesi gjate
marrdhenies se punes por edhe pergjegjesia e punemarresve per ti zbatuar ato.Ne kete
punim do te vihen ne dukje te gjitha te drejtat dhe detyrimet e punedhenesve ne varesi
te objektit te aktivitetit qe ata zhvillojne, çfarë parashikon legjislacioni shqiptar në lidhje
me sigurinë në vendin e punës, per te garantuar jeten dhe shendetin e punonjësve në një
ndërmarrje apo kompani e cila ka si objekt të veprimtarisë së saj zhvillimin e një
veprimtarie të rrezikshme në lidhje me punonjësit, por edhe për palët e treta, edhe pse
ata mund të marrin të gjithë masat e nevojshme për parandalimin e rreziqeve.
Do te vihen ne dukje ne menyre te pergjitshme si trajtohen dhe sa zbatohen ne praktike
masat per sigurine ne pune.Per Legjislacionin Shqiptar mund te themi me bindje te plote
se eshte shume I kompletuar dhe ka dhene zgjidhje per pothuajse cdo pronl;ematik dhe
se eshte I azhornuar me zhvillimet aktuale, por per implementimin ne praktik ketu nuk
mund te thuhet e njejta gje.Ne kete punim do te vihen ne dukje te drejtat dhe detyrimet
e subjekteve te marrdhenies se punes per sa I perket marrjes dhe zbatimit te masave per
sigurine ne pune.
Fjale kyçe: Marrdhenia e punes, punedhenes, punemarres, siguri, masa.
Hyrje
Ne kete punim do te trajtojme masat e sigurise ne pune, detyrimet e punedhenesit
dhe punemarresit ne drejtim te garantimit te sigurise ne pune dhe te krijimit te
kushteve te pershtatshme dhe praktike per zbatimin e tyre gjate marrdhenies se
punes.
Parandalimi i rreziqeve dhe respektimi i ligjeve janë baza mbi të cilën mbështetet
mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë.
Puna eshte fenomeni me i perditshem per jeten e cdo njeriu qe nga momenti qe ai
fiton zotesine per te vepruar deri ne momentin kur ai ligjerisht behet i pazote per te
vepruar, humbet ne menyre te natyrshme aftesine per te punuar, si te tille kesaj
mardhenie i eshte kushtuar nje rendesi tejt e vecante ku per cdo pike te kesaj
marrdhenie kemi nje rregullim te posacem ne legjislacion ne mbare boten.
Edhe pse nje marrdhenie kaq e rendesishme pa te cilen njeriu nuk mund te jetonte
dot dhe as nuk mund te siguronte jetesen e tij, marrdhenia e punes eshte ka nje ser
faktoresh negative te perfshira ne te te cilat shpesh here vene ne rrezik shendetin
dhe vete jeten e njeriut.
Askush nuk duhet të rrezikojë jetën e tij ose atë të tjetrit me sjellje të papërgjegjshme
ose të rrezikshme,cdo kush duhet te jete shume i kujdeshem gjate marrdhenies se
punes jo vetem per punen te cilen po e kryen por edhe lidhur me kujdesin qe duhet

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT