Mbishkrimi mbi dy shekullor i Kalase se Porto- Palermos

AuthorAleks Trushaj
PositionUniversiteti 'Ismail Qemali'Vlore
Pages107-112
107
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Vol. 5 No.2
September, 2019
Mbishkrimi mbi dy shekullor i Kalase se Porto- Palermos
Prof. Asoc. Aleks Trushaj
Universiteti "Ismail Qemali"Vlore
Abstract
Bregdeti i Himares ne jug te Shqiperise shquhet per forti kimet e shumta prehistorike,antike
dhe mesjetare.Qysh nga fundi i epokes se bronzit ketu u shfaqen forti kimet e para te cilat
shtohen dhe parsosen gjate epokes se hekuri dhe periudhes qytetare. Ne kete bregdet u ngriten
mja forti kime si ai i Sopotit,Borshit,Himares,Panormit etj.Ne gadishullin e Panormit Ali
Pashe Tepelena ngriti kalane e Porto Palermos gjate dekades se pare te shek.XIX,ne kuadrin e
forcimit te mbrojtjes se pashallekut te t te Janines.
Mbishkrimi i vendosur mbi porten hyrese te kalase ne formen e nje poeme i shkruar ne nje
greqishte te thjeshte me nje numer alesh shqip,tregon perzjerjen e popullsise ne pashallek dhe
tendencat e kr imit te nje shteti dualist greko-shqiptar.Mbishkrimi ofron dhe fakte historike
se ne themel gjendet nje kala e vjeter te cilen e ka pas sunduar dhe Pirrua i Epirit dhe se
kontribuese ne ndertimin e kalase se Porto Palermos kane qene nuset e himarjoteve.
Fjale kyce: Himare, Porto Palermo,Ali Pasha,Mbishkrim,nuset e himarioteve,kala.
Kalaja e Porto-Palermos ne Himare ,e ndertuar nga Pashai i Janines Ali Tepelena
ishte pjese e sistemit forti kues te ngritur pergjate brigjeve te Jonit ne perpjekjen e
t per te shkeputur pashallekun nga autoriteti i Portes se Larte.Zona ku u ndertua
forti kimi njihej ne antikitet me emrin Panorm, pjese e treves se kaonise e cila
shquhej per nje bregdet shume te forti kuar ne tere Epirin antik.Straboni e quan
Panormin "...liman i madh midis maleve Keraune" (Strabonis, Geographika,VII.5).
Panormi u ngrit si forti kim buze bregdetit te Jonit midis kalase antike te Himares
dhe Sopotit.Plini(NH IV,I) e jep Himaren si qender te forti kuar dhe e vendos ate
ne malet Akrokeraune.Arkeologjikisht kalaja e Sopotit,ne jug te Panormit ka si kohe
themelimi shek.IV-III,kohe ne te cilen duhet te jete ngritur dhe forti kmi i Panormit
antik.Kjo v e bregdetare nga Himara ne Lukove,kishte nje kordone te forte mbrojtes
ne formen e qendrave te forti kuara qysh ne llimet e epokes se hekurit ( g.1).
Vendbanimi i Badhres ne Borsh dhe Karosit ne Qeparo ne jug te Panormit shume afer
t ,jane te fazes me te hershme forti kuese ne bregdetin Jon,i cili i perkiste sit te lasht
te kaoneve me shtrirje nga malet Akrokeraune(Llogara-Cike)ne veri deri ne lumin
Thiamis(Kalamas) ne Jug.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT