Mbrojtja e te miturit ne legjislacionin penal

AuthorEgesta Ahmetaj
PositionInstituti i Sigurimeve Shoqërore
Pages428-434
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3
January 2016
428
Mbrojtja e te miturit ne legjislacionin penal
Egesta Ahmetaj
Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Abstrakt
Mbrojtja e te drejtave te femijeve perben nje nga detyrimet kryesore te nje vendi
demokratik Ato jane te parshikura ne aktet me te rendesishme kombetare dhe
nderkombetare ,duke filluar qe nga Kushtetuta e RSH-se1, Konventes se OKB-se dhe
instrumenta te tjere ndekombetare te ratifikuara nga vendi yne, te cilat theksojne se
femijet per shkak te moshes se tyre, te mungeses se pjekurise fizike dhe intelektuale, kane
nevoje per nje mbrojtje edhe vemendje te vecante nga familja dhe shteti. Legjislacioni
yne po njeh hapa perpara ne kuader te permiresimit te drejtesise per te mitur ne perputhje
me aktet ndekombetare.
Legjislacioni yne penal, ndaj subjekteve qe nuk kane mbushur moshen per pergjegjesi
penale ka pasur nje trajtim te vecante. Sanksionet e parashikuar ne legjislacionion penal
kane per detyre parandalimin dhe luften ndaj kriminalitetit ne pergjithesi dhe krimit te
organizuar ne vecanti. Gjithashtu ato kane per detyre mbrojtjen dhe materializimin e
raporteve te reja shoqerore, forcimin dhe konsolidimin e tyre ne shoqerine shqiptare.
Nepermjet sanksioneve sigurohet mbrojtja e te garantimi i te drejtave.
Kriminaliteti i te miturve eshte nje nga temat me nje rendesi te vecante ne te drejten
penale. Kriminaliteti i tyre,tregon shume per nivelin e kriminaliteti dhe te ardhmen e
vendit, nje vend me kriminalitet te larte te miturish, paraqet nje rezikshmeri te theksuar
per te ardhem e tij, rritja e nje brezi qe kryen veprimtari kriuminale, ve ne rezik stabilitetin
e vendit ne te ardhmen. Marrja e masave per parandalimin e veprimtarise kriiminale
ndaj te miturve, do te thote me teper stabilitet dhe nje te ardhme me te sigurt per vendin.
Fjale kyçe: mitur, legjislacion penal, mbrojtja.
1. Zhvillimi historik i ndeshkimite i veprave penale te kryra nga te miturit
1.1 Ndeshkimi penal I te miturit ne Kodin Penal te vitit 1929
Ne kodin Penal te periudhes se mbretit Zog, parashikoheshin dispozita te vecanta
per veprat penal te kryera nga personat e mitur. 2 Pergjegjesia penale sipas ketij kodi
fillon per femijet e moshes 10-18 vjec, me sakte thuhet: nuk behet ndjekje penale
ndaj personit qe kur ka bere faj nuk ka mbushur moshen 10 vjecare. Por ketu,
legjislatori shqiptar ben nje perjashtim te vecant ne lidhje me pergjegjesijne penale
ndaj kesaj kategorie. Ne rast kur personi nen moshen 10 vjecare, kryen nje krim
apo kundravajtje penale,per te cilen parashikohet denimi me vdekje ose me burgim
te perjetshem, ose burgim te rende mund te urdherohet qe fajtori minoren, te mbyllet
ne nje institucion edukues permiresues.
Kur personi ne kohen e kryerjes se vepres penale,kishte mbushur moshen 10 vjecare
,por jo 15 vjecare nuk kishte fuqine vleresuese te veprimeve te tij, nuk kishte
pergjegjesi penale. 3Ne nenin 52/12 ligjvenesi, specifikon pergjegjesine penale te
1 Neni 59 i Republikes se Shqiperise.
2 Nent 54-57.
3 Neni 55.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT