Menaxhim dhe metodologji

AuthorDenada Hasani
PositionShkolla 9-vjeçare 'Mark Dashi' Fier
Pages117-120
117
Vol. 3 No. 3
January, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Menaxhim dhe metodologji
Denada Hasani
Shkolla 9-vjeçare ”Mark Dashi” Fier
Abstrakt
Zhvillimi i sotëm i shoqërisë moderne,kur vendi është futur në rrugën e zhvillimit me ritme të
shpejta dhe ekonomia e tregut kërkon burime njerëzore të specializuara e me nivele të larta në
standartet e tyre,kur shoqëria e ka përqafuar dhe gjithnjë e më shpejt po shkon drejt procesit
të dixhitalizimit ,kërkon që edhe shkolla të përgatisë individë të aë,që të përmbushin nevojat
dhe kërkesat që ajo paraqet.Ndaj dhe përgjegjësia kryesore për arritjen e suksesit në shoqëri
dhe për krimin e një shoqërie të suksesshme,i takon shkollës,mënyrës se si ajo do të organizojë
procesin e saj edukativo-mësimor,procesin e të nxënit dhe të tuarit të aësive,shprehive dhe
krimit të vlerave tek individi.
Është detyrë e institucionit arsimor,që të bëj zgjedhjet dhe gjetjet e duhura,për arritjen e
suksesit dhe realizimin e qëllimit nal, nxjerrjen e individëve të aë për shoqërinë,nxjerrjen e
individëve që të jenë të aë të përballen me sdat e sotme të shoqërisë moderne.
Shkolla duhet të punojë për realizimin e synimeve dhe qëllimeve të saj dhe që të arrë t’i
realizojë synimet e qëllimet e saj,asaj i duhet të punojë fort në dy drejtime:a)krimin në
standartet e duhura të stat profesional të mësuesve dhe b)ndërtimin e infrastrukturës në
shkollë,që të jetë në mbështetje të realizimit me sukses të procesit edukativo-mësimor.Sigurisht
që puna dhe veprimtaria e shkollës për arritjen dhe realizimin e synimit dhe qëllimeve të saj
nuk është përgjegjësi vetëm e shkollës,por edhe e gjithë aktorëve dhe faktorëve bashkëpunues
dhe mbështetës të saj,siç janë prindërit dhe pushteti vendor,apo aktorëve të tjerë,që janë jo më
pak të rëndësishëm.
Megjithatë,mbetet të themi,se pesha kryesore i takon sërisht shkollës,pasi fryma që ajo do të
përcjellë te nxënësit,vlerat që ajo do të kultivojë te çdo nxënës,do të ndikojnë drejtpërdrejtë te
e ardhmja e shoqërisë njerëzore.
Fjalët kyçe: menaxhim klase,klimë e klasës,metodologji,teknika mësimdhënieje.
Hyrje
Procesi i mësimdhënies,është një proces sa i bukur,aq edhe i gjatë dhe i vështirë,pasi
kërkon mbi të gjitha shumë dashuri dhe përkushtim në ushtrimin dhe realizimin e
t,me qëllim arritjen e suksesit.Të jesh një mësimdhënës,do të thotë të dish jo vetëm se
si të transmetosh det te nxënësit,por mbi të gjitha të falësh dashuri dhe ngrohtësi,të
përcjellësh te nxënësit modelin ideal të njeriut me vlera e virtyte për shoqërinë,Një
mësimdhënës i mirë është ai që arrin të motivojë nxënësit,të nxisë te ata dëshirën
për të punuar dhe për të patur sukses,është ai i cili është një zotërues shumë i mirë i
profesionit,pasi jo vetëm pëcjellë de të reja te nxënësit e t,por edhe kron një klimë
pozitive në klasë nëpërmjet menaxhimit të saj.
Ç’kuptojmë me menaxhim të klasës?
Procesi i cili siguron zhvillimin e mësimit të rregullt në klasë përkundër sjelljeve
të nxënësve,përbën atë që quhet menaxhim i klasës. Dhe ky proces nënkupton

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT