Ndërtimi i institucioneve shëndetësore-farmaceutike që nga periudha e pasluft ës në Kosovë

AuthorArbenita Pajaziti - Melisa Troshani
PositionMinistria e Shëndetësisë, Prishtinë, Kosovë - Novartis Pharma Services Inc., Zyra e Përfaqësisë, Tiranë, Shqipëri
Pages275-282
275
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Ndërtimi i institucioneve shëndetësore-farmaceutike që nga periudha e
paslu ës në Kosovë
Arbenita Pajaziti
Ministria e Shëndetësisë, Prishtinë, Kosovë
Melisa Troshani
Novartis Pharma Services Inc., Zyra e Përfaqësisë, Tiranë, Shqipëri
Abstrakti
Në këtë prezantim do të përshkruhet në mënyrë kronologjike ndërtimi i sistemit
farmaceutik në Kosovë që nga periudha e paslu ës, nga viti ’99, kur çdo gjë ishte
shkatërruar, e deri në s dat e ditëve te sotme. Themelimi i Departamentit për
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale nga Misioni i Kombeve te Bashkuara, themelimi i
Agjensionit për Kontrollin e Barnave e deri tek puna që po bëhet sot në ndërtimin dhe
zhvillimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore.
Hyrje
Si krahinë në kuadër te ish Jugosllavisë, Kosova ka pasur të instaluar sistemin
shëndetësor të centralizuar në nivel të komunave. Sigurimet shëndetësore janë
implementuar në institucionet publike shëndetësore si dhe kanë funksionuar
barnatoret publike ku pacientët janë furnizuar me barna bazuar në recetat mjekësore.
Pas trazirave, në fund të viteve 80-të dhe gjatë viteve 90-të, sikurse të gjitha sferat e
shoqërisë, edhe shëndetësia lloi te shkatërrohet duke eliminuar kuadrot shqiptar
nga institucionet publike shëndetësore, gjë qe ka rezultuar edhe në ikjen e pacientëve
shqiptar nga marrja e shërbimeve shëndetësore nga institucionet publike. Si
kundërpërgjigje ndaj kësaj, u krij ua një sistem paralel shëndetësor, i cili ka qenë në
shërbim të popullatës shqiptare.
Pas kon iktit të vitit 1999, Kosova ka trashëguar një sistem te rrënuar shëndetësor.
Pas vendosjes së misionit të kombeve të bashkuar, u themeluan edhe institucionet e
reja të përkohshme vetëqeverisëse.
Ndërtimi i institucioneve farmaceutike në Kosovë që nga periudha e paslu ës
Departamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Misioni i Kombeve të Bashkuara është vendosur ne Kosove menjëherë pas lu ës
ne vitin 1999. Kjo i ka paraprirë themelimit te institucioneve te përkohshme
vetëqeverisëse të Kosovës. Departamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale është
themeluar në vitin 2000 përmes Rregullores se UNMIK-ut 2000/10. Ky departament
është bashkë qeverisur nga një përfaqësues i misionit te kombeve te bashkuara dhe
një përfaqësues vendor.
Roli dhe detyrat e Departamentit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale ishin:

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT