Ndikimi i papunësisë, konsumit të familjeve dhe rritjes së PBB-së për frymë tek të ardhurat e TVSH-së në Shqipëri

AuthorEnver Sele - Ilirjana Gjergji
PositionAdministrata Tatimore e Kosovës - Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Shkodër, Albania
Pages14-20
14
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Ndikimi i papunësisë, konsumit të familjeve dhe rritjes së PBB-së për frymë
tek të ardhurat e TVSH-së në Shqipëri
Enver Sele
Administrata Tatimore e Kosovës
Ilirjana Gjergji
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Shkodër, Albania
Abstrakt
Politika skale dhe tatimore kanë një rol të rëndësësism në ekonominë e një vendi. Tatimi
mbi vlerën e shtuar si një nga tatimet që ka peshën më të madhe në të ardhurat tatimore
merr një interes të veçantë për studimet akademike. Në këtë punim do të studjohet ndikimi i
papunësisë, konsumit të familjeve dhe rritjes së PBB-së për frymë tek të ardhurat e TVSH-së.
Për periudhën e marrë në studim 2005-2016, u vërtetua hipoteza se rritja e PBB-së për frymë
nuk ka ndikim tek të ardhurat e TVSH-së. Ndërsa për dy variablat e papunësia dhe konsumi i
familjeve u vërtetua hipoteza se kanë ndikim tek të ardhurat e TVSH-së dhe janë statistikisht
të rëndësishëm në nivelet e rëndësisë përkatësisht 10% dhe 1%. Meqënëse variabli i rritjes së
PBB-së për frymë duhet të largohet nga modeli, kemi zhvilluar një model të përrmirësuar
me të dhënat e mëparshme dhe rezulton se rreth 96.92% e variacionit të variablit të varur arrihet
të shpjegohet nga variacioni i variablave të pavarur, ndërsa pjesa tjetër mbetet e pashpjegueshme.
Rëndësia e kët punimi është paraqitja e shkurtër e disa përcaktuesve të tatimit mbi vlerën e
shtuar në Shqipëri dhe krahasimi i tyre edhe me ekonomitë e vendeve të tjera.
Fjalët kyçe: Sistemi tatimor dhe skal, të ardhurat e TVSH-së, papunësia, konsumi i familjeve,
PBB për frymë.
1. Hyrje: Rëndësia e sistemit tatimor dhe skal
Sistemi tatimor dhe ai skal kanë një rëndësi të madhe në ekonominë e një vendi, e
ndërlidhur në dimensione të ndryshme.
(Gacanja 2009:41-42) kreu një studim me qëllim për të zbuluar nëse ekzistonte ndonjë
marrëdhënie ndërmjet taksimit dhe rritjes ekonomike dhe më tej të përcaktojë shkakun
midis variablave të të ardhurave në rekomandimet e politikave skale. Rezultatet e
studimit zbuluan një marrëdhënie pozitive midis rritjes ekonomike dhe taksimit. Të
gjitha variablat tatimorë kanë treguar një efekt pozitiv në PBB-në duke lluar me
tatimin mbi të ardhurat, i cili re ekton më shumë efekt, i ndjekur nga raporti i tatimit
në shitjet me TVSH-në, pastaj akciza dhe në fund detyrimet e importit që japin një
efekt më të ulët. Gjithashtu u konkludua se ekziston një marrëdhënie afatgjatë midis
rritjes ekonomike dhe taksimit. Duke parë rëndësinë e sistemit tatimor në prespektiva
afatgjata, siç është rritja ekonomike, përpara politikbërësve shtrohet problemi i një
rregullimi dhe bashkërendimi i sistemit tatimor në mënyrë sa më e kase.
Nga ana tjetër (Mehrara & Farahani 2015:54), në studimin e kryer kanë konstatuar se
të ardhurat më të larta tatimore kanë një efekt pozitiv në stabilitetin ekonomik dhe
evazioni më i lartë i taksave ka një ndikim negativ në stabilitetin ekonomik. Kjo tregon

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT