Një vështrim i përgjithshëm mbi marrjen në kontroll të shoqërive tregtare me ofertë publike

AuthorGeron Ibrahimi
Pages68-75
68
Vol. 3 No. 3
January, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Njё vёshtrim i pёrgjithshёm mbi marrjen nё kontroll tё shoqёrive tregtare
me ofertё publike
Geron Ibrahimi
1. Vёshtrim historik dhe krahasues i parashikimeve tё legjislacionit tё
mёparshёm mbi marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike
Marrja nё kontroll e shoqёrive shqiptare me ofertё publike mbetet njё gjё e sё ardhmes.
Privatizimi i ndёrmmarjeve shtetёrore nё dekadёn e fundit ka çuar nё njё pronёsi tё
gjёrё tё aksioneve publike (Nako, Shaku & Mykaj, 2014, 1). Ndёrsa nё shtetet e tjera
tё rajonit, shitja e ndёrrmarrjeve shtetёrore u realizua nёpёrmjet plaformёs sё bursёs,
nё Shqipёri u preferua privatizimi nёpёrmjet ankandeve, tendёrve apo bonёve tё
privatizimit1.
Kuadri ligjor pёr rregullimin e tregut tё titujve dhe pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive
publike, nё Shqipёri ёshtё vendosur pёr herё tё parё nё vitin 1996 me miratimin e Ligjit
Nr. 8080, datё 01.03.1996 “Pёr Letrat me Vlerё” dhe me adaptimin e Rregullores Nr.
10, datё 21.12.1998 “Mbi Marrjen e Paketёs Kontrolluese tё Aksioneve” tё Komisionit
tё Letrave me Vlerё. Nё tё njёjtin vit u kruan dhe Komisioni i Letrave me Vlerё,
Bursa e Tiranёs dhe Qёndra e Rregjistrimit tё Titujve (Nako, Shaku & Mykaj, 2014,
1).
Ligji “Pёr Letrat me Vlerё” kishte si objekt krimin e sigurisё nanciare pёr investitorёt
e huaj nёpёrmjet krimit tё Autoritetit tё Mbikqyrjes Financiare, rregullimit tё tregut
tё letrave me vlerё dhe tё veprimtarisё sё subjekteve qё pёrfshihen nё tregёtimin e
tyre, si dhe nёpёrmjet kontrillit tё emetimit publik dhe tregёtimit tё letrave me vlerё2.
Ligji pёrcaktonte nё nenin 1 te t kuptimin e letrave me vlerё ku pёrfshinte aksionet
si pjesё tё kapitalit tё njё shoqёrie tregtare; letrat e borxhit; letrat me vlerё tё qeverisё
dhe tё borxhit publik; garancitё; kontratat e mundёsive; kontratat e sё ardhmes.
Nё tё parashikohej dhe rregullohej veprimtaria e tregut tё letrave me me vlerё ku
pёrcaktoheshin nё mёnyrё tё detajuar proçedurat pёr krimin, pёr liçensimin e tregut
tё letrave me vlerё dhe Autoriteti shtetёror pёrgjegjёs pёr liçensimin dhe marrjen e
masave disiplinore ndaj tё liçensuarve.
Nё njё kre tё veçantё i titulluar “Marrja e Paketёs Kontrolluese” rregullohej marrja
nё kontroll e shoqёrive publike. Oferta pёr marrje tё paketёs kontrolluese nёnkupton
njё ofertё pёr tё marrё paketёn kontrolluese nga/ose nё emёr tё njё shoqёrie tregtare
(ofruesi) tё gjitha aksionet e njё shoqёrie tregtare tjetёr (shoqёria tregtare e ofruar),
tё ndryshme nga aksionet, tё cilёt nё datёn e ofertёs zotёrohen nga ofruesi; ose ato
aksione nё shoqёrinё tregtare tё ofruar qё rezultojnё nё marrjen e kontrollit efektiv tё
shoqёrisё tregtare nga ana e ofruesit3. Marrja e kontrollit efektiv tё shoqёrisё tregatre
nënkupton marrje të paketës kontrolluese të aksioneve në një shoqëri tregtare ofruese
e cila, bashkë me aksionet, nëse ka, që zotëron aktualisht ofruesi apo një shoqëri
1 Kromiçi,Armela;“QEVERISJAE MIRЁESHOQЁRIVETREGTARENЁ TREGUNFINANCIARJO
BANKARDHE KONTROLLI PUBLIK I TYRE”.Temё pёrmbrojtjen e gradёs shkencore “DOKTOR”,
fq.38.
2 Neni1iLigjitNr.8080,datё01.03.1996“PёrLetratmeVlerё”.
3 Neni55pika1iLigjitNr.8080,datё01.03.1996“PёrLetratmeVlerё”.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT