Përmirësimi i Vazhdueshëm i Raportimit Financiar përmes Monitorimit të Zbatueshmërisë së Standardeve Kontabël

AuthorBrikena Tolli
PositionSHLJU 'Universiteti Marin Barleti', Tiranë, Albania
Pages144-149
144
Vol. 6 No.1
May, 2020
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Përmirësimi i Vazhdueshëm i Raportimit Financiar përmes Monitorimit
të Zbatueshmërisë së Standardeve Kontabël
Ph.D (C.) Brikena Tolli
SHLJU “Universiteti Marin Barleti”, Tiranë, Albania
Abstrakt
Shqipëria ka bërë progres vitet e fundit në lidhje me kuadrin ligjor të raportimit nanciar.
Situata sot paraqitet e përmirësuar pas hyrjes në fuqi në janar të vitit 2019 të ligjit nr. 25/2018
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat nanciare”. Megjithatë ka akoma punë për të bërë.
Shpesh vihet re një mos respektim i standardeve të raportimit nanciar dhe të auditimit ligjor
në hartimin e pasqyrave nanciare, tregues për një cilësi të dobët të raportimit nanciar dhe
njëkohësisht për një aktivitet të dobët/papërshtatshëm të sigurimit të cilësisë.
Ky punim ka për qëllim të identi kojë, përmes analizimit të një kampioni pasqyrash nanciare,
problematikat në cilësinë e raportimit nanciar referuar zbatimit të standardeve kombëtare të
kontabilitetit. Identi kimi i problematikave është më pas premisa për përcaktimin e burimit të
këtyre problematikave si dhe dhënia e rekomandimeve për reduktimin ose eleminimin e tyre.
Rezultatet e analizës treguan për një cilësi jo të kënaqshme të raportimit nanciar në
Shqipëri. Niveli i cilësisë së raportimit nanciar do të rritej nëpërmjet rritjes së monitorimit të
vashdueshëm të zbatueshmërisë së standarteve të kontabilitetit, ndërhyrjeve të përshtatshme
në legjislacionin skal dhe rritjes së ndërgjegjësimit të hartuesve të pasqyrave nanciare.
Fjalët kyçe: Cilësia e raportimit nanciar, SKK, ligji për kontabilitetin, monitorimi.
Hyrje
Shqipëria ka bërë progres vitet e fundit në lidhje me kuadrin ligjor të raportimit
nanciar. Situata sot paraqitet e përmirësuar pas hyrjes në fuqi në janar të vitit 2019
të ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat nanciare”. Ky ligj ndihmoi
nëharmonizimin e kuadrit ligjor të raportimit nanciarvendas me atë të Bashkimit
Europian.Banka Botërore nëvitin 2017 bëri një analizëtë përputhshmërisë midis
Direktivës 34/2013/EU së BE-s dhe legjislacionit shqiptar të raportimit nanciar duke
identi kuar shumëdiferenca. Për të afruar legjislacionin shqiptar me atë të BE, pjesë të
kësaj Direktive u traspozuan në ligjin e ri të kontabilitetit duke ndikuar në lehtësimin
e barrës së raportimit nanciar për NMV1. Ndryshimet që solli ky ligj kryesisht kishin
të bënim me:
- klasi kimin e njësive ekonomike, duke e përafruar me atë të vendeve të BE-së;
- përcaktimin e rregullave të reja për raportet jo- nanciare;
- monitorimin e zbatimit të standardeve, si një ndër detyrat e Këshillit Kombëtar të
Kontabilitetit,
- deklarimin e pagesave ndaj shtetit për njësitë e angazhuara në industritë nxjerrëse
dhe shfrytëzimin e pyjeve,
- etj.
Megjithatë ka akoma punë për të bërë sepse ekzistojnëboshllëqe midis kuadrit ligjor
1 NVM – Njësitë ekonomike të Vogla dhe të Mesme.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT