Planifikimi menaxherial dhe efekti në përformancen e bizneseve në Kosovë

AuthorVenet Shala - Labinot Hashani
Pages395-403
395
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Plani kimi menaxherial dhe efekti në përformancen e bizneseve në Kosovë
Dr. Venet Shala
Msc Labinot Hashani
Abstrakt
Plani kimi si funksion i parë menaxherial ka rol esencial në zhvillimet e mëtutjeshme të
funksioneve tjera menaxheriale siç janë organizimi, personeli, udhëheqja dhe kontrolli.
Rëndësia e këtij procesi qëndron në faktin se është hapi i parë dhe më i rëndësishëm i llimit
të një procesi të caktuar menaxherial, dhe nga ky proces në formë zingjirore rrjedhin të gjitha
aktivitetet e tjera të cilat e kanë rëndësinë e tyre në funksionalizimin e një strukture të caktuar.
Duke e parë rëndësinë e këtij procesi e kamë parë të arsyeshme që në këtë temë të masterit ta
trajtoj procesin e plani kimit në formë speci ke duke u bazuar në literaturën shkencore dhe
faqet e internetit të harmonizuara me anketimin nga i cili i kamë arkëtuar disa të dhëna se si
dhe ne çfarë mënyre funksionon procesi i plani kimit në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
por edhe në korporata në Kosovë.
Baticat dhe zbaticat të ndërlidhura me faktorët e pro leve të ndryshme të cilët faktorë luajnë
rolin e ndryshimit të funksionimit të tregut paraqesin një situatë interesante për t’u shqyrtuar,
kjo situatë turbulente mund të analizohet nga shumë pikpamje qofshin ato pikpamje të natyrës
ekonomike, sociale, psiko-sociologjike, teknologjike etj.. Esenca qëndron në koordinimin e
procesit të plani kimit me këta faktorë dhe analizimin e këtij procesi nga segmenti i çdo faktori,
një kombinim i tillë është vetë ekonomia e tregut e përbërë nga ndërmarrjet apo ofertuesit
në njërën anë dhe klientet (konsumatorët) kërkuesit në anën tjetër. Për t’i përmbledhur dhe
shqyrtuar relacionet në detale në mes të faktorëve të ekonomisë së tregut duhet shumë punë
dhe dinamizëm të lartë në studim të kësaj materie për faktin se është materie divergjente me
shumë karakteristika dhe të papritura, dhe nga kjo duhet që të plani kojmë në mënyrë që e
ardhmja e një procesi të caktuar të paktën të jetë nën kontroll dhe mos të paraqitet si e papritur.
Qëllimet
Si pjesë të hulumtimit në këtë punim mund te ceken disa nga qëllimet të cilat në vete
ngërthejnë elemente më tepër të natyres menaxheriale.
1. Analiza e procesit të plani kimit dhe roli që e ka ky proces në krij imin e vizionit
ta quaj nga ana e ndërmarrjes në realizimin e mëtutjeshëm të planit të biznesit si
model i tërësishëm.
2. Roli i procesit të plani kimit brenda strukturës menaxheriale dhe krij imin e kësaj
strukture gjithmon duke u bazuar në plani kim të matshëm dhe real, dhe po
ashtu roli i këtij procesi në zhvillimet e bizneseve Kosovare, në veçanti ndërmarrjet
e vogla dhe të mesme (BVM-të), të cilat nihen me termin “boshti kurrizor” i
zhvillimit ekonomik të një vendi.
3. Krjimi i një modeli të përgjithshëm duke u bazuar në modele të veçanta në lidhje
me zbatimin e procesit të plani kimit nga ana e bizneseve Kosovare, gjithmon
duke u bazuar në analizat dhe të dhënat qofshin ato primare apo sekondare.
4. Hulumtimet në procesin e plani kimit në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
(BVM-të) , ku këto ndërmarrje i kam si qëllim primare në shyrtim dhe

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT