Pozita e mesuesit dhe e nxenesit ne procesin e mesimdhenies

AuthorHelga Kuta
PositionShkolla e mesme e pergjithshme 'Sami Frasheri'
Pages121-122
121
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Pozita e mesuesit dh e e nxenesit ne procesin e mesimdhenies
Helga Kuta
Shkolla e mesme e pergjithshme “Sami Frasheri”
Shkolla ne pergjithesi dhe procesi i te nxenit ne vecanti kane pesuar ndryshime te
medha ne krahasim me te kaluaren. Ky ndryshim ka ardhur nga dy faktore kryesore :
1.Nga perparimi i madh qe kane arritur studimet shkencore ne fushen e didaktikes te
cilat kane sjelle nje revolucion ne fushen e te nxenit.
2.Nga perparimi i madh i elektroteknikes dhe perdorimi gjeresisht i saj ne procesin e
mesimdhenies.
Roli i mesuesit si epiqendra e gjithe procesit te mesimdhenies, si burim i informacionit
shkencor qe derdhet para nxenesve i perket se kaluares. Metodat e reja sot ne oren
e mesimit vendosin ne epiqender mesuesin dhe nxenesin. Roli kryesor i mesuesit
perqendrohet tek organizimi i ores se mesimit ne menyre te atille qe te siguroje nje
pjesemarrje aktive te nxenesve ne thithjen e informacionit shkencor, rruge e cila i con
nxenesit drejt punes se pavarur. Pra nxenesi pais me informacion shkencor veten e
t apo vetmesohet. Jane te shumta metodat e reja qe ndihmojne ne realizimin e oreve
te tilla. Perdorimi i elektroteknikes gjate procesit mesimor si magnetofonit, power
pointit, ilustracionit, lmit ,etj nga mesuesi i cili orienton nxenesin drejt materialit te
postuar para tyre kr on situata aktive qe siguron pjesemarrjen frontale te nxenesve
te cilet ne menyre individuale apo ne grupe japin mendime, arsyetojne, analizojne,
gjykojne, diskutojne qe bashkarisht, nxjerrin konkluzione duke u bere vet ato edhe
objekt e subjekt i pervetesimit te d eve shkencore.
Ne ore te tilla informacioni shkencor nuk eshte me “monopol” i mesuesit por rezultat
i nje bashkeveprimi, i nje pjesemarrjeje aktive, thelbi i se ciles eshte brainstorming
(vershimi dhe shkembimi i ideve). Oret e organizuara mbi bazen e brainstormingut
ushqejne e forcojne lirine e mendimit , nxisin iniciativen, kr ojne tek nxenesi
vetbesimin dhe qendrueshmerine e ideve dhe ndihmojne mesuesin per njohjen e
gjithanshme psikologjike te nxenesve, reagimet e tyre ndaj situatave mesimore qe
postohen ne klase.
Brainstorming- mundesi per pjesemarrje ne debate.
Duke u nisur nga eksperienca ime dhe vezhgimet qe kam realizuar nga koleget kam
arritur ne keto perfundime me karakter kryesisht metodik. Ecuria per te ndertuar
brainstorming ne nje ore mesimi kalon ne disa faza si :
1.Percaktimi i temes,i kerkesave apo postori qe orienton vezhgimin e pavarur te
nxenesit, organizimi i diskutimit ku shpalosen e ballafaqohen idete dhe nxjerrja e
rezultatit perfundimtar.
2.Tema. Mesuesi duhet te percaktoje ne menyre te sakte temen e cila do ti pegjigjet
materialit te ores se mesimit sipas vecorive qe ka lenda p.sh:do te vezhgoni ne mikoskop
“Prerjen e gjethes”(biologji), dy hartat krahasuese para e gjate Lu es dyte Boterore
(histori), ”Percjellshmeria e nxehtesise ne metale”( zike), ”Degjoni ne magnetofon
dialogun dhe zbuloni gabimet (gjuhe te huaj), ”Vecorite e relievit”(gjeogra ) etj.
3.Kerkesat apo postori. Mesuesi poston perpara klases kerkesat te cilat orientojne
vezhgimin e nxenesve dhe udhezon qe cdo nxenes te mbaje shenime ne menyre

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT