Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE

Sección:Reglamento
Emisor:Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
 
EXTRACTO GRATUITO

CS

P Ř EKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán o postavení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

EVROPSKÁ UNIE (dále jen "EU")

na jedné stran ě a

ISLÁMSKÁ REPUBLIKA AFGHÁNISTÁN (dále jen "hostitelský stát")

na stran ě druhé,

spole č n ě dále jen "strany",

BEROUCE V ÚVAHU:

dopis ministra zahrani č ních v ě cí Islámské republiky Afghánistán (Afghánistánu), Rangina Dadfara Spanty, ze dne

16. května 2007, kterým EU vyzývá k zahájení policejní mise v Afghánistánu,

p ř ijetí spole č né akce 2007/369/SZBP o z ř ízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) dne

30. května 2007 Radou,

9. bod od ů vodn ě ní uvedené spole č né akce, v n ě mz se stanoví, ze EUPOL AFGHANISTAN je zasazena do sirsího rámce úsilí mezinárodního spole č enství o podporu afghánské vlády p ř i jejím p ř ejímání odpov ě dnosti za posílení právního státu, a zejména p ř i zvysování kvality civilní policie a zlepsování vymahatelnosti práva,

p ř ijetí rozhodnutí 2010/279/SZBP o prodlouzení EUPOL AFGHANISTAN dne 18. kv ě tna 2010 Radou,

č l. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí, v n ě mz se stanoví, ze EUPOL AFGHANISTAN je misí bez výkonných pravomocí, plnící své cíle mimo jiné prost ř ednictvím monitorování, odborného vedení, poradenství a odborného výcviku,

čl. 8 odst. 1 uvedeného rozhodnutí, v němz se stanoví, ze postavení personálu EUPOL AFGHANISTAN v Afghánistánu, včetně případných výsad, imunit a dalsích záruk nezbytných pro uskutečnění a řádné fungování

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA