Regulamentul (UE) nr. 397/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 produse de autoturismele noi (1)

 
FREE EXCERPT

RO

L 120/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1.5.2013

REGULAMENTUL (UE) NR. 397/2013 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO 2 produse de autoturismele noi

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO 2 generate de vehiculele ușoare

( 1 ), în special articolul 8 alineatul (9) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Experiența dobândită în urma monitorizării emisiilor de CO

2 produse de autoturismele noi în 2010 și 2011 arată că un calcul exact al emisiilor specifice medii și al obiectivelor privind emisiile specifice este posibil numai pe baza datelor detaliate care sunt menționate la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Prin urmare, este oportun să se ajusteze datele agregate specificate în primul tabel prevăzut în partea C din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 443/2009, pentru a se include doar acele date care sunt strict necesare pentru implementarea regulamentului respectiv.

(2) Cu toate acestea, în scopul de a îmbunătăți calitatea și acuratețea monitorizării emisiilor de CO

2 produse de autoturisme, trebuie să se precizeze mai clar unii dintre parametrii datelor necesari și să se adauge alți parametri care până în prezent au fost monitorizați pe bază voluntară.

(3) Includerea numărului de omologare de tip ca parametru pentru care trebuie monitorizate și raportate datele poate îmbunătăți mijloacele producătorilor de verificare a calculelor provizorii ale emisiilor lor specifice medii și ale obiectivelor privind emisiile specifice și, în consecință, poate asigura o îmbunătățire a acurateței setului de date final.

(4) Autoturismele care sunt supuse omologării naționale pentru vehicule fabricate în serii mici în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru)

( 2

care sunt supuse unei omologări individuale în conformitate cu articolul 24 din directiva respectivă nu sunt luate în considerare la calculul emisiilor specifice medii ale unui producător. Cu toate acestea, este important să se monitorizeze numărul vehiculelor respective într-un mod consecvent pentru a se evalua orice potențial impact asupra procesului de monitorizare și asupra realizării obiectivului UE privind emisiile medii de CO

2 . Prin urmare, este necesar ca numerele agregate ale acestor înmatriculări să fie furnizate anual.

(5) De asemenea, trebuie să se asigure că monitorizarea emisiilor de CO

2 produse de autoturisme este aliniată la cea privind vehiculele utilitare ușoare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL