Problematika sociale dhe stresi bashkeudhetojne si faktore determinues ne braktisjen e shkolles dhe kriminalitetit tek i mituri

AuthorErmira Buzmerxhani
Pages150-163
150
Vol. 6 No.1
May, 2020
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Problematika sociale dhe stresi bashkeudhetojne si faktore determinues ne
braktisjen e shkolles dhe kriminalitetit tek i mituri
Ermira Buzmerxhani
Abstrakt
Virtualisht sot ne boten e shoqerise se madhe industrial eshte e pamundur te percaktosh vetem
nje fushe qe te kete te beje me stresin, pasi ai eshte i pranishem kudo dhe ne cdo moshe, ne
vlerat e t pozitive apo negative. Ky koncept gjen zbatim te gjere ne kujdesin per shendetin,
ne ekonomi, shkenca politike, biznes dhe edukim.Ekzistojne tri teori per faktoret stimulues
e nxites se gjendjes se stresit: teoria qe e vlereson stresin si stimul e fokusuar tek faktoret
mjedisore, teoria qe e perku zon stresin si nje reagim kundrejt nje situate te vecante dhe teoria
qe e pecakton stresin si nje proces te ashtequajtur Sindroma e Pergjithshme e pershtatjes.
Mendimi eshte dukuri teper komplekse dhe logjika e te menduarit merr ne shqyrtim vetem
produktin e mendimit,duke kaluar neper shtigjet e nderlikuara te njohjes.Keto forma,rregulla
dhe ligje jane te perbashketa per te gjithe njerezit.Greket ishin civilizuesit me te hershem te
shendetit mendor.
Problematikat e individiteve lindin nga ndikimet qe ata marrin nga mjedisi ku jetojne dhe
nga kon iktet personale e sociale.Keshillimi luan rol te rendesishem, pasi procesi keshillues
mundeson integrimin ne shoqeri.Si tek keshilluesi dhe ne problematiken e adoleshences
mund te pikasen motivacione te panjohura dhe ne prurje te paparashikuara.Pikerisht zbulimi
i aspekteve te fshehta,te paveted shme ose te mistershme cojne ne suksesin e keshillimit dhe
ne shmangien e dev imeve te personalitetit.
Si te tille grupohen fem et që punojnë, fëm ë të etnive të largëta apo nomade, fëm ë që u
përkasin minoriteteve gjuhësore, etnike apo kulturore. Dhe kjo sjell pasoja negative për
zhvillimin socio-psikologjik si dhe vetëvleresimin e tyre. Shumë nga faktorët e kriminalitetit
tek të miturit duket se janë të ndryshëm nga faktorët që nxisin kriminalitetin tek të rinjtë.
Faktorët nxitës të kriminalitetit në moshat e reja duket se janë më shumë me natyrë biologjike,
të natyrës individuale dhe familjare.Tek të rinjtë rolin nxitës e marrin faktorët socialë, të grupit
ku ata bëjnë pjesë dhe për rrjedhojë shumë nga sjelljet kriminale janë të tuara ose të mësuara.
Karakteristikat e familjes janë sinjalizues të rëndësishëm për një përfshirje të hershme në sjelljet
penale. Numri i faktorëve të riskut brenda familjes dhe koha gjatë të cilës fëm a ekspozohet
ndaj këtyre faktorëve, është gjithashtu e rëndësishme.
Legjislacioni dhe politikat për fëm ët akomodojnë të dy dimensionet e fëm ërisë, ngjashmëritë
dhe dallimet.Rëndësia e legjislacionit për fëm ërinë ilustrohet me Konventën e Kombeve të
Bashkuara për të Drejtat e Fëm ës, e cila synon të speci kojë kritere për të mbrojtur fëm ën.
Kështu ligji është një mekanizëm dinamik që ndërmjetëson marrëdhënien midis individit dhe
shtetit, midis moshës madhore dhe fëm ërisë, midis politikave sociale dhe zbatimit të tyre
duke siguruar kështu edhe vazhdimësinë.Për këtë arsye është e rëndësishme të analizohet në
legjislacionin apo politikat që i prekin fëm ët si psh programet ndërhyrëse për përfshirjen në
arsim të ‘fëm ëve të rrugës’.
Perceptimet për ‘‘fëm ët e rrugës” kanë një natyrë të dy shtë: ata herë shihen si viktima të
dhunës dhe kushteve ekstreme të varfërisë dhe herë të tjera shihen si keqbërës dhe rrezik për
pjesën tjetër të shoqërisë (Connolloy & Ennew, 1996).
Synimi: Stresi nje nga faktoret baze te problemeve te shoqerise ,sidomos tek te rinjte ne
fenomenin e braktisjesse shkolles dhe pre e kriminalitetit ne raportet sociale.
Pershtatja ne stilin social te jetes dhe keshillimi.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT