Probleme të përvetësimit të gjuhës shqipe në shkollat e Gorës së Kukësit, rekomandime

AuthorMexhit Hajdari - Flutura Muja
PositionUniversiteti i Tiranës, Filiali Kukës
Pages474-481
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3
January 2016
474
Probleme të përvetësimit të gjuhës shqipe në shkollat e Gorës së Kukësit,
rekomandime
Dr. Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës
Filiali Kukës
Msc. Flutura Muja
Universiteti i Tiranës
Filiali Kukës
Abstrakti
Qëllimi i studimit është të evidentojë disa nga vështirësitë e përvetësimit të gjuhës shqipe
nga fëmijët e etnisë gorane në bashkinë e Kukësit dhe të ofrojë disa rekomandime për
tejkalimin e tyre.
Arsyet që na shtyjnë të prezantojmë këtë studim qëndrojnë te plotësimi i nevojës së nxënësve
goranë për të zotëruar gjuhën shqipe në standartet që parashikojnë planet dhe programet
mësimore, me qëllim që të mund të komunikojnë si të gjithë nxënësit e tjerë në të gjitha
aspektet e jetës e, veçanërisht, të jenë në gjendje të përvetësojnë njohuritë e parashikuara
nga programet mësimore në të gjitha lëndët e planit mësimor.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, një histori e shkurtër e goranëve të Kukësit, shkollimi
i fëmijëve, i parë në aspektin e përvetësimit të gjuhës shqipe dhe të arritjeve mësimore të
tyre, duke u ndalur në vështirësitë kryesore të komunikimit me shkrim dhe me gojë në
gjuhën shqipe. Studimi, në vijim, paraqet disa përfundime e rekomandime që mund të jenë
të dobishme për përmirësimin e mësimit të gjuhës shqipe në shkollat me nxënës goranë.
Metodologjia e studimit përfshin mbledhjen e të dhënave në shkolla, vëzhgime të orëve
të procesit mësimor e të aktiviteteve jashtëshkollore, testime si dhe diskutimet në tavolina
të rrumbullakta me drejtues të shkollave, mësues e nxënës.
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se goranët e Kukësit janë në proces
integrimi gjuhësor në shoqërinë vendore, por ende ka pengesa që lidhen me faktin se po
mësojnë një gjuhë të huaj, me metodat e mësimdhënies/mësimnxënies së gjuhës shqipe e
materialet mësimore në përdorim, me koordinimin e faktorëve shkollorë me ata socialë
në përvetësimin e gjuhës shqipe. Vështirësitë më të mëdha nxënësit i ndeshin në pasurimin
e fjalorit dhe në fonetikë, pasi mungojnë disa fonema në të folmen amtare si edhe në
zotërimin e formave gramatikore adekuate etj. Në studim evidentohet fakti se
institucionet përgjegjëse arsimore nuk po ideojnë e nuk zbatojnë strategji dhe veprimtari
shtesë, në krahasim me shkollat e tjera, për të mënjanuar vështirësitë e përvetësimit të
gjuhës shqipe nga nxënësit goranë.
Fjalë kyçe: goran, gjuhë shqipe, leksikologji, fonetikë, metoda mësimi.
Hyrje
Në “Strategjinë e arsimit për të gjithë të qarkut të Kukësit”,Tiranë 2007, në kapitullin
“Vëmendja ndaj pabarazive”, faqe 39, thuhet: “Një specifikë për qarkun e Kukësit
është prania e një popullate joshqipfolëse në komunat Shishtavec e Zapod në pesë

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT