Problemet kushtetuese në ligjin 133/2015 ?Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave'

AuthorAvenir Peka
PositionUniversity of Tirana
Pages7-13
7
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Problemet kushtetuese në ligjin 133/2015 ‘Për Trajtimin e Pronës dhe
Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”
PhD (C.) Avenir Peka
University of Tirana
Abstrakt
Në përpjekje për t’i dhënë nje zgjidhje përfundimtare çështjes së pronave, qeveria dhe
parlamenti shqiptar në vitin 2015, miratoi ligjin nr. 133/2015 ‘Për trajtimin e pronës dhe
përfudimin e procesit te kompensimit të pronave”. Presidenti i Republikës, duke mos qenë
dakord, ka kthyer për rishqyrtim ne Kuvend ligjin. Nga ana e t , Kuvendi i Shqipërisë me
vendimin e t nr. 1/2016, ka votuar kundër dekretit të Presidentit të Republikës, duke e lënë ne
fuqi ligjin në vaiantin e miratuar prej t , më parë.
Objekti i kët ligji është rregullimi i dhe shpërblimi i drejtë i çështjeve të së drejtës së pronësisë
që kanë lindur nga shpronësimet, shtëtëzimet ose kon skimet, në përputhje me nenin 41 të
Kushtetutës dhe nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. Për
këtë qëllim, ligji parashikon procedurat për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit
të kompensimit të pronave si dhe përgjegjësite e organeve administrative të ngarkuara për
realizimin e tyre. Me hyrjen ne fuqi të kët ligji, është shfuqizuar ligji nr. 9235, datë 29.07.2004,
‘Për kthimin dhe kompensimin e pronës’, të ndryshuar, si dhe ligji nr. 10239, datë 25.02.2010
‘Për krimjimin e fondit special për kompensimin e pronave’, i ndryshuar.
Kundër kët ligji, ankimuan në Gjykatën Kushtetuese, Presidenti i Republikës, një grup
deputetësh, parti politike, Avokati i Popullit, dhe një sërë shoqatash që mbrojë të drejtat e
pronësisë në vendin tonë.
Gjykata Kushtetuese, pasi mori në shqyrtim padinë, me vendimin e saj nr. 1, datë 16.01.2017
vendosi pranimin e pjesshshëm të kërkësës dukë vendosur:
- pranimin e pjesshsëm të kërkësës;
- shfuqizimin si antikushtetues të nenit 6, pika 3 dhe 5 të ligjit;
- refuzimin e kërkesës për shfuqizimin e nenit 6, pika 1, shkronja ‘b’, si dhe të nenit 7, pika 2,
- shkronja ‘a’ dhe ‘b’ të ligjit të mësipërm
- rrëzimin e kërkesës për pjesën tjetër.
Fjale kyce: prona; ligj, parlament; gjykate kushtetuese; kushtetute.
Hyrje
Ky studim, është një qasje kritike ndaj formulës së qeverisë për zgjidhjen e çështjes
së pronës në tërësi, ndaj vetë ligjit, si dhe problemeve të pa-trajtuara në vendimin e
Gjykatës Kushtetuese.
Elemetet kyce të trajtuara në këtë artikull janë:
prekja e formulës së kompensimit;
trajtimi i konceptit të rivlerësimit të pronës si ‘shpronësim i ri’;
pasojat ligjore të refuzimit të kërkesës nga ana e Gjykatës Kushtetuese;
ndryshimet ligjore në vetë ligjin për Gjykatën Kushtetuese, që ben të mundur
ligjërisht referimin përsëri në Gjykatën Kushtetuese për pjesën e refuzuar/pa
trajtuar me vendim nga ana e Gjykatës Kushtetuese;

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT